Høringsinnspill til NOU 2023:11 Om klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten

Senior Norge takker for at vi er gitt anledning til å komme med våre betraktninger til utredningen NOU 2023:11 Om klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten.

Vårt hovedinntrykk er at dette er en grundig og god utredning, vel balansert i forhold til ulike hensyn og mulige dilemmaer. Hovedproblemet er usigelig lang behandlingstid og store restanser i det samlede klage- og ankesystemet. Dett er et rettssikkerhetsproblem i seg selv og gir store problemer for brukerne.

Senior Norge slutter seg derfor i hovedsak til utvalgets innstilling. Vi er glad for at utvalget har fokusert så klart og konkret på tiltak som kan bidra til å gjøre systemet bedre for brukerne. Og på den annen side at de ikke forslår tiltak for å redusere klageadgangen for brukerne. Vi merker oss spesielt at utvalget mener at NAV primært styres av krav til produktivitet i form av saksbehandlingstid. Vel så viktig er krav til kvalitet og brukertillit i saksbehandlingen. Først da kan samlet effektivitet oppnås. 

Vi oppfordrer til å holde dette brukerfokuset like klart og konkret framme i departementets, NAV`s og Trygderettens oppfølging av utvalgets innstilling.

Vi tillater oss også å gjøre noen supplerende merknader:

Trygdesøkere er ofte i en sårbar situasjon. Derfor må regelverket være ryddig, oversiktlig og tilgjengelig. Språket som blir brukt i et vedtak og begrunnelser må være tydelig og lett å forstå.

Utvalget har pekt på at saksbehandlernes veiledningsplikt er viktig. Senior Norge er enig i det. Kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp for all saksbehandling. Vi er enige i at det også er viktig at brukere gis anledning til å se og kommentere uttalelser fra interne og eksterne rådgivende leger slik utvalget påpeker.

Utvalget har forholdt seg til sitt mandat og mener at de forslag som er fremsatt kan gjennomføres med uendret ressursbruk. Samtidig peker utvalget på at saksbehandlingen må utføres av habile og godt kvalifiserte tjenestemenn. Senior Norge stiller seg spørrende til om spesielt NAV er gitt de ressurser som er nødvendige for å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Etaten må gis mulighet til å rekruttere tilstrekkelig mange og godt kvalifiserte medarbeidere som kreves for å løse oppgavene på en bedre måte for brukerne. Det gjelder både ved det lokale Nav-kontor og i den foreslåtte, sentrale klageinstansen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.