Senior Norge i møte med Regjeringen 23 april 2024

Temaet var Statsbudsjettet 2025

23 april 2024 ble det tredje møtet mellom pensjonistenes interesseorganisasjoner og regjeringen avholdt. Møtet ble tilrettelagt og gjennomført i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Senior Norge med øvrige interesseorganisasjoner ble mottatt av en entusiastisk og sterkt engasjert Brenna. Hun satte tydelig pris på et møte med organisasjoner med medlemmer som vil prege velferds-Norge gjennom flere årtier.

Etter en kortfattet innledning ble ordet gitt til statssekretær Karl Kristian Bekeng fra Helse- og omsorgsdepartementet. Han orienterte om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027 med overskriften: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste.

Bekeng tok for seg tre utfordringer i denne planen som ble presentert av Kjerkol 1 mars i år. Disse tre utfordringene var personell, samhandling helse/ kommunale tjenester og likeverdig tilgang på tjenester. Dernest gikk han igjennom 6 viktige hovedgrep som skal gjøre helsetjenestene mer bærekraftig. Uten å gå nærmere inn på planen her, viser jeg til https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan/id3027015/

En entusiastisk statssekretær ga oss en rask og for så vidt troverdig presentasjon av planen, men fortsatt er det bare ord! Det ble da også understreket at det ville gå mer enn 4 år å få denne planen omgjort til handling.

I runden rundt bordet ble det anledning til kommentarer og spørsmål til planen. Senior Norge valgte å peke på at driftssiden i våre helsetjenester må skjermes mot behovene for inndekking av gigantiske overskridelser i helseforetakenes pågående investeringsprosjekter.

Senior Norge pekte dernest på pensjonistene som en ressurs i arbeidsmarkedet, selv etter at pensjonsalder er nådd. Lover og regler må tilpasses slik at denne gruppen ikke føler at de blir straffet om de velger å fortsette med forskjellige bidrag innen faget sitt. Her er reserver å hente i en framtid med «færre yrkesaktive hender bak hver pensjonist», mener Senior Norge.

Modeller for en langt bedre utjevning av økonomien mellom kommunene blir viktig.

Forskjellig kvalitet i ytelser innen helse- og omsorg løses ikke av økte bevilgninger alene. Departementene må ettergå og støtte kommunenes tilrettelegging og organisering av de kommunale tjenester. Utvikling av stadig bedre ledere i det offentlige må også ivaretas. Senior Norge har ved tidligere høve pekt på at dette blant annet kan skje ved at private aktører supplerer og utnyttes innen rammene av de offentlige tjenestene. Disse tjenestene har mye å lære av hverandre.

Møtet varte i ca. 40 minutter, og vi fikk inntrykk av at innleggene ble tatt vel imot.

Møte med Brenna 23.04.2024 Foto: Senior Norge