Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører – høringsinnspill fra Senior Norge

Senior Norge takker for anledningen til å gi en høringsuttalelse.

Til å begynne med vil vi understreke de utfordringer som ligger foran oss når det gjelder å møte en aldrende befolkning. Det er derfor nødvendig å ta i bruk alle de tilgjengelige ressurser som finnes for å dekke det fremtidige behovet for eldreomsorg. Da blir det nødvendig å få til et godt samarbeid mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører innenfor sektoren på en ryddig, åpen og effektiv måte. I denne utredningen er det satt søkelys på ideelle organisasjoner som kan bidra til å supplere offentlige tilbydere. Det er viktig at den sluttrapporten fra utvalget tar for seg samspillet også med de kommersielle aktørene slik at det blir oversiktlige og hensiktsmessige spilleregler for hele sektoren.

Når det gjelder denne rapporten om definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører er Senior Norge enig i de presiseringer som utvalget har gjort. Definisjonen virker fornuftig og vi er enige i at det bør innføres en registrering av ideelle organisasjoner som får offentlige tilskudd og skal bidra til en velfungerende eldreomsorg. Ved å ha en reigstreringsprosedyre vil registrerte organisasjoner ha trygghet for at de fyller de formelle kravene for å delta i omsorgsarbeidet som supplement til den offentlige tjenesten. Samtidig vil kommunene og statlige myndigheter ha en viss garanti for at de ideelle organisasjonene er organisert i henhold til definisjonen og de krav som følger av den.

Senior Norge er enig i at ideelle organisasjoner som skal utføre omsorgstjenester med offentlig støtte bør ha plikt til å registrere seg. Vi er også enige i at staten må gi godkjenningsmyndighet til et eksiterende register eller opprette en tjeneste som forvalter registret og sørger for vurderingen av søknader. Senior Norge er også enig i at det må skje en løpende rapportering til denne myndigheten slik at godkjenningen kan vurderes fortløpende og eventuelt avbrytes. Rapporteringen bør imidlertid ikke medføre uforholdsmessige belastninger for de ideelle organisasjonene.

Senior Norge har tidligere tatt opp med regjeringen spørsmålet om en tilsynsordning for tilbydere av omsorgstjenester som vurderer kvaliteten på tjenestene. Den nå omhandlete ordningen sier ikke noe om kvaliteten på tjenestene som skal leveres. Tilsyn med kvalitet på omsorgstjenestene må løses på slik at både offentlige tilbydere, ideelle organisasjoner og kommersielle tilbydere blir omfattet av de samme reglene.