Kategori Høringsinnspill

Forlengelse av reglene om koronasertifikat

Senior Norge viser til høringsnotat om forlengelse av reglene om koronasertifikat.Utgangspunktet bør være at helsemyndighetene sørger for å ha nødvendig beredskap for å møte fremtidige pandemier eller varianter av korona-pandemien. Det gjelder også sikring av nødvendige hjemler for å kunne…

Innspill til evaluering av pensjonsreformen

Felles innspill fra Forsvarets seniorforbund og Senior Norge Vårt utgangspunkt er Pensjonskommisjonen (NOU 2004:1). Hovedmålet med pensjonsreformen var å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft på lang sikt. Med det mentes først og fremst å sikre bedre fordeling av ytelser…

Pensjon fra første krone.

Innledningsvis vil Senior Norge bemerke at det ikke foreligger noe i retning av en omforent innstilling verken når det gjelder situasjonsanalyse eller forslag til endringer i innskuddspensjonsordningene. Lønnstakernes interesser og syn står i klar motsetning til arbeidsgivernes. Etter at det…