Inflasjonen spiser opp pensjonsøkningen og vel så det Ukebrev uke 35/2022

Slik det er redegjort for tidligere ble pensjonene oppjustert med 3,53 prosent per 1. mai 2022. Dette skulle per definisjon gi en liten økning i kjøpekraften også for pensjonistene.

Tallene som er kommet etter dette tidspunkt viser imidlertid at konsumprisindeksen (KPI) er steget kraftig. Fra juli 2021 til juli 2022 er KPI økt med 6.8 prosent. Det er spesielt mat og alkoholfrie drikkevarer som er økt med 10.4 prosent. Bolig, lys og brensel er økt med 6,8 prosent og transport med 11,3 prosent.

Dagbladet forteller at Finansministeren  i slutten av april la fram et “anslag” som sa at tross alt ville “gjennomsnittsfamilien” gå i pluss i 2022 med kr 14.700. Slik går det neppe. Børsen gjorde i forrige uke samme regnestykke men med utgangspunkt i prisvekst og renteøkninger vi nå kjenner. Med forrige torsdags renteheving går familien 10 000 kroner i underskudd i løpet av ett år, dersom renten ikke endrer seg. Kommer det en ny dobbel renteøkning i september ved Norges Banks neste rentemøte, blir tallene enda styggere.

Det er ikke noen gode utsikter for høsten og vinteren. Krigen i Ukraina ser ut til å fortsette, og det er ingen fred i sikte. Energipriser og matpriser blir trolig enda høyere. Vi må nok belage oss på at vi må igjennom hardere tider. Men til våren er det et nytt trygdeoppgjør. Da skal oppgjøret for 2022 beregnes på nytt. Det er altså en viss mulighet for å få kompensert noe av det vi taper i løpet av høsten og vinteren.

Bo hjemme lengst mulig – hva med personal til eldreomsorgen?

Regjeringens mål er at flest mulig eldre skal bo lengst mulig i eget hjem. Dette er ofte vår egen oppfatning også. De færreste av oss vil flytte på institusjon med mindre situasjonen gjør det helt nødvendig.

Den demografiske utviklingen med mange flere 80-00 åringer vil stille eldreomsorgen på store utfordringer i en nær fremtid. Et kjernespørsmål er: Hvor vi skal få fatt i kvalifisert personale som også kan kommunisere på norsk?

Når det gjelder fagpersonale er det bestemmelser i helsepersonelloven om faglige krav for å bli godkjent for å arbeide i helsetjenesten. For innvandrere som kommer fra land utenfor EØS-området og Sveits gjelder også krav om norskferdigheter. Tilsvarende krav om norskkunnskaper er ikke innført for søkere fra EØS-land eller Sveits.

For personale som skal arbeide i eldreomsorgen med nødvendige oppgaver som husrengjøring o.l. er det ikke innført noen form for krav til norskkunnskaper. Det betyr imidlertid ikke at kommunene kan neglisjere behovet for norskkunnskaper også for denne type personale.

Mange eldre er sterkt bekymret for at de ikke har mulighet til å kommunisere med personale som kommer for å hjelpe dem med rengjøring og andre nødvendige gjøremål som å handle mat o.l.

Med økende krav til at eldre skal bo hjemme lengst mulig er det helt nødvendig at både staten og kommunene sørger for norskopplæring for personalet i eldreomsorgen som ikke behersker norsk på en tilfredsstillende måte.

Ressursgruppen for jus og økonomi i Senior Norge har startet høstens arbeid

Senior Norge har to ressursgrupper, Jus og økonomi og Helse og omsorg, som begge jobber på frivillig basis. Under pandemien har virksomheten vært preget av at det har vært vanskelig å samles for å diskutere de ulike temaene, men med hjelp av Teams og eposter har virksomheten likevel vært drevet videre, men på et lavere nivå.

Ressursgruppen Jus og økonomi består av:
Audhild Freberg Iversen, Elisabeth Steenstrup, Ragnhild Hillestad, Bjørn Einar Halvorsen, Asbjørn Lauvstad, Per Anders Volden og Stig Klingstedt.

Gruppen har begynt arbeidet med å gi innspill til regjeringen angående statsbudsjettet for 2024. Vi regner med å ha et begrunnet forslag ferdig til slutten av oktober.

Eldre og digitalisering er et tema som opptar gruppen. Tidligere har gruppen fremmet et forslag om at kommunene må ha en ordning slik at eldre kan få hjelp med digitale problem. Det har ikke ført fram. Nå må samfunnet ta ansvar for de som ikke er, eller kan bli, fortrolige med de digitale hjelpemidlene.

Pensjonsutvalgets innstilling, NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem er sendt på høring, og fristen er 21. oktober. Det er en prioritert oppgave å levere et gjennomarbeidet høringsinnspill.

Ellers har gruppen flere temaer som vil bli behandlet i løpet av høste/vinteren.
Ressursgruppen gir innspill til sentralstyret som behandler sakene videre.

Inngangsbillett – leksehjelp til ungdommer

Senior Norge har fått en forespørsel fra Mental helse ungdom som ønsker kontakt med pensjonerte lærere som kan tenke seg å gjøre en innsats for en utsatt gruppe ungdommer. De skriver:

«Prosjektet Inngangsbilletten er et prosjekt som tilbyr leksehjelp til ungdommer som sliter med å fullføre videregående på grunn av psykiske helseutfordringer. I tillegg tilbyr vi dem et kurs i hvordan man organiserer studiene, og korte foredrag om psykisk og sosial helse. Jeg jobber med å rekruttere frivillige pensjonister med lærer/pedagogikk utdanning som har lyst til å bidra med leksehjelp. 

Prosjektet utføres fra starten av september til desember, på videregående skoler i Oslo. 

Alle frivillige blir kurset i psykisk helse, og må levere politiattest.»

Er du interessert? Ta kontakt med
Anna Rùn Kristjànsdòttir 
Prosjektkoordinator: Inngangsbilletten
E-post: anna.run.kristjansdottir@mhu.no

Vi gratulerer!

I disse dagene fyller Wenke Nordby, Stig Arnesen og Knut Erik Bjerke 70 år. Arvid Bjørgum, Marta Aasland og Margaritha Charlotte Rambøl blir 80 år. Erling Moen fyller 90 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her

%d