vår agenda

Læring hele livet
digital omstilling
aldersgrenser
fellesskap

En felles arena

Senior Norges overordnede mål er å “være din stemme i det offentlig rom” . Vi skal bekjempe all for for diskriminering samt synliggjøre behovet for både nytenkning og erfaring i yrkeslivet for å skape en god bredde og bærekraft i alle bransjer.

Mange av oss er velsignet med et langt og godt liv. Vi får rett og slett lov til å leve lengre og lengre på denne planeten. Denne gaven må vi forvalte til det beste for alle.

Senior Norge jobber for å skape flere muligheter både for samfunnet og for hver enkelt borger. Vi ønsker å belyse verdien av påfyll av kompetanse og læring hele livet.

Digital omstilling

Den digital verden er kommet for å bli. Utviklingen går i rekordfart og er spennende samtidig som den gjør verden mindre og livet enklere for de fleste av oss.

En hurtig utvikling vil alltid medføre noen utfordringer og vi som samfunn er aldri bedre enn det svakeste ledd. I denne sammenhengen er vår utfordring i å ta vare på og ikke minst tilby de eldste en verdig tilpasning til den digitale hverdagen.

Det er helt urimelig å forente at alle skal være pålogget en helt ny digital verden i rekordfart. Det er på sin plass å tenke på hva vår eldste generasjon har vært med på av utvikling. Faktisk tidenes utvikling. Høyst sannsynlig den største utviklingen noen generasjon kan oppleve. Fra hest, kjerre og kuleramme til et robotstyrt samfunn.

Senior Norge forventer at vi som et felles samfunn sørger for en omsorgsfull digital omstilling i de årene det måtte ta før alle har tilpasset seg det digitale samfunnet.

Vi krever som et minimum at det offentlige pålegges å levere alle tjenester og all informasjon på de eldstes premisser.

Trygg og verdig alderdom

Senior Norge krever at alle skal få en individuell medisinsk vurdering og behandling.

Vi krever at alle har en
lovfestet rett til sykehjemsplass når man får behov for det.

Videre at man selv får bestemme om behov for enerom eller samboer.

Alle ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.

Vi ønsker å belyse ulikheter for dem som har penger på bok og dem som ikke har hatt mulighet til å spare samt de store ulikheter av tilbud fra kommune til kommune. Spørsmålet er ikke alltid om man ønsker å bo hjemme eller ikke. Det handler ofte om økonomi. Det er i ferd med å bli store forskjeller på de som har råd til å betale for nødvendige tjenester selv og de som ikke kan det.

På sykehjem er alle kostnader dekket mens utenfor institusjonen må de eldre dekke de fleste av sine kostnader selv.

Senior Norge forventer at velferdssamfunnet ivaretar de eldre. En lovbestemt behovstilpasset hjelp, som også tar hensyn til de pårørende. Omsorg i hjemmet, trygghet i hverdagen og en pleie tilpasset individuelle ønsker og behov.

Redusert kjøpekraft

Pensjonsreformen fra 2011 har resultert i en underregulering som innebærer at pensjonistene i det årlige trygdeoppgjøret får forventet lønnsvekst for deretter å bli trukket 0,75 prosent.

En vanlig alderspensjonist har tapt over 10 000 kroner i kjøpekraft.

Mye kan tyde på at vi nå får en endring til det bedre, og det er sannelig på høy tid. Vi avventer resultatet. Skulle underregulering av pensjonene (i verste fall) fortsette vil vi se en stadig større andel av seniorene bli minstepensjonister. En utvikling ingen av oss ønsker og langt fra kan akseptere. Når vi videre registrerer at 90% av den mest utsatte gruppen er kvinner, blir urettferdigheten komplett håpløs både å forstå og akseptere.

Senior Norge jobber utrøttelig med å ivareta denne gruppens interesser og rettigheter.

Eldrerådet i Viken

Viken fylke ble etablert pr 1. januar 2020.  Området Viken strekker seg fra vestsiden av Hardangervidda til svenskegrensen ved Halden.  Viken består av tidligere Østfold, Akershus og Buskerud.  Det er 52 kommuner, og det bor ca. 1,5 mill. mennesker i Viken som er landets mest folkerike fylke. Eldrerådet i Viken: Det er 12 eldrerådsrepresentanter i Eldrerådet…