Seniorsaken ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak.

Skal seniorene kunne bidra positivt til samfunnsutviklingen og sikre sine interesser må de stå sammen. Seniorsakens motto er at vi skal ha de samme plikter og rettigheter hele livet.

2002

Seniorsaken ble stiftet i 2002 og fikk umiddelbart stor oppmerksomhet. Tiden var moden takket være et begynnende eldreopprør med fokus på manglende sykehjemsplasser og dårlige kår for mange eldre. Tilsvarende foreninger var etablert i mange land i Europa. Ældresagen i Danmark var et forbilde. Gjennom telefonsalg av medlemskap oppnådde den nye foreningen et rekordhøyt medlemstall på kort tid. Det første året fikk man 50 000 medlemmer. Reaksjonen i media var imidlertid svært negativ. Flere journalister og media la foreningen nærmest for hat. Beskyldningene om egoisme blant de eldre var en gjenganger. En svært negativ pressekampanje fulgte.

Seniorsaken hadde en forhistorie: Seniorsaken Norge var resultatet av en fusjon mellom Vitalisering av Eldre, senere kalt Seniorsaken og Senior Norge. Vitalisering av Eldre ble konstituert 8. april 1999 med følgende styre: Bente K. Lie, leder, Rune Brenna, ThorBjørn Lie, Kjetil Madsen og Thor Magnus Lie.

Stiftelsen Sofielund (Cato Sentret i Son) sendte 7. september 2001 et brev til foreningen Senior Norge, der det ble tilbudt samarbeid ”gjennom vårt samarbeidende selskap Lottcon Medlemsservice AS som tilbød medlemsverving per telefonsalg, gjennom medlemsmassen i Vitalisering av eldre, Stiftelsen Sofienlund/Sofienlunds Venner og gjennom medlemsavisen God Bedring som utgis av Cato Sentret”. Brevet var undertegnet av styrets formann Thor Bjørn Lie og ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt ved Cato Senteret, Tore Henning Larsen.

Foreningen Seniorsaken ble deretter stiftet 21. mai 2002 med følgende styre:Kalle Lisberg, styreleder, Rolv Wesenlund, Svein Riebe-Andersen, ThorBjørn Lieog Mette Janson.Tore Henning Larsenble valgt til generalsekretær. Seniorsaken ble offisielt lansert 3. september 2002.

I styremøte 4. oktober 2002, ble det vedtatt en intensjonsavtale om å slå Seniorsaken sammen med Senior Norge.Odd Grannpåtok seg å lede organisasjonsbyggingen sammen med Mette Janson og Tore Henning Larsen.  ThorBjørn Lieba seg fritatt fra sitt styreverv fra samme dato av habilitetsgrunner.

I styremøte 4. februar 2003 ble fusjonen mellom Senior Norge og Seniorsaken formelt godkjent under navnet Seniorsaken Norge. Det ble besluttet at Mette Janson skulle ansettes som generalsekretær og at Tore Henning Larsen skulle være organisasjonssekretær.

2003

Den negative pressekampanjen fortsatte med uforminsket styrke. Den rettet seg nå mot bruken av telefonsalg. Påstanden var at hele inntekten av medlemskontingenten endte hos telefonselgerne. Dessverre skapte dette frustrasjon innad i foreningen. Telefonsalg ble stanset mens man førte en diskusjon om hva foreningen videre skulle foreta seg. Konsekvensen var fatal. Strategidebatten gikk ut over foreningens utadrettede virksomhet. Frafallet av medlemmer ble deretter betydelig.

Årsmøtet i Seniorsaken Norge den 20. september 2003 valgte et styre bestående av Kari Bruun Wyller, styreleder, Stein Husebø, Lilly Marie Kongevold, Bernt Krabberød, Mette Janson og Lars Uvholt. Kort etter årsmøtet besluttet Mette Janson å trekke seg som generalsekretær.Kari Bruun Wylleraksepterte å fungere som arbeidende styreleder inntil en ny generalsekretær kunne ansettes.

2004

2004 ble et konsolideringsår. Hovedmålet var å få orden på organisasjonen og ansette en ny generalsekretær. I mai 2004 besluttet Kari Bruun Wyller at arbeidsbyrden ble for stor og trakk seg som daglig leder av sekretariatet.  For å avhjelpe denne krisen, ble det besluttet å utnevne en frivillig ledertroika bestående avOdd Grann, Mette Janson og John Sverre Svendsen.

I begynnelsen av august 2004, besluttet Odd Grann å trekke seg fra ledertroikaen. Mette Janson ogJohn Sverre Svendsenfortsatte å lede sekretariatet som før.  I slutten av august, ble imidlertid Mette Janson alvorlig syk og døde i løpet av høsten.John Sverre Svendsenfortsatte, nå som kontorsjef.

Generalforsamlingen 20. oktober 2004 valgte et nytt styre bestående avJan G. Haanæs, styreleder,Lilly Marie Kongevold, Brita Kaspersen,Bjørn Barth,Liv Clemensog Bård Moen.

2005

I april 2005 bleSteinar Mediaasansatt som ny generalsekretær. Et stort folkemøte i Klingenberg kino innledet en ny giv. Seniorsaken startet tradisjonen med hvert år å utnevne Årets hederssenior på Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Foreningen utviklet seg til å bli en politisk lobby-organisasjon, men bred kontaktflate mot det politiske miljøet. Ulike PR-tiltak ble igangsatt. Etableringen av lokallag ble gitt høy prioritet.

Jan G. Haanæs trakk seg som styreleder på generalforsamlingen 30. mai 2005. Som ny styreleder ble valgt Harry Martin Svabø. Styret for øvrig besto av Bjørn Barth, Liv Clemens, Gerd Rønnestad og Ingeborg Sæter. Foreningens navn ble i 2005 endret fra Seniorsaken Norge til Seniorsaken.

2006

Seniorsaken engasjerer seg stadig sterkere i arbeidet for å motvirke yrkesdiskriminering av seniorer. Fysisk trening blir satt på dagsordenen. En fordelaktig avtale blir inngått med treningskjeden SATS som gir våre medlemmer betydelig rabatt på trening fra fylte 50 år.  Seniorsaken tilbyr medlemmene en halv times gratis juridisk rådgivning.

Arbeidet med å reetablere en effektiv medlemsverving ble prioritert. Resultatene lot vente på seg. En kampanje for å få medlemmene til å verve venner og kjente ga små resultatet, til tross for utsikten til å vinne attraktive premier.

Generalforsamlingen 23. mai 2006 foretok følgende endringer i styresammensetningen:Harry Martin Svabø, styreleder,Liv Clemens, Gerd Rønnestad,Ingeborg Sæter ogTerje Ødegaard, styremedlemmer.

Steinar Mediaas gikk av som generalsekretær 1. september 2006 for å overta som økonomiredaktør i NRK. Foreningen ble etter dette ledet av en troika bestående av Tore Henning Larsen, organisasjonssekretær, Dag Bredal, redaktør og informasjonsansvarlig og advokat Audhild Freberg Iversen. Anna Svabø ble ansatt som ansvarlig for kontakten med lokalforeningene.

2007

Seniorsaken etablerte SOS-telefonen – en medlemsservice der vi rådgir og støtter medlemmer og deres pårørende når de sviktes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Seniorsaken inngikk en omfattende avtale med Norsk Familieøkonomi som fikk ansvaret for medlemsservice, sentralbord og produksjon av Seniormagasinet. Meningen var å gi sekretariatet muligheten til å konsentrere seg om strategisk viktige oppgaver.

Årsmøtet i 2007 valgte Erik Rekdal til styreleder. Nye styremedlemmer var Nils Bøe, Jan Enger Jensen, Gerd Thorsen, Terje Ødegaard. Erik Rekdal trakk seg etter noen måneder av private årsaker og Harry Martin Svabø ble konstituert som ny styreleder.

2008

Året ble innledet med fakkeltog på Kongsberg i protest mot dårlig eldreomsorg. Mange brikker var falt på plass og foreningen proklamert: ”Året Seniorsaken fant seg selv.” Seniorsaken arrangerer Folkemøter rundt om i landet med informasjon om helserelaterte spørsmål. Seniorsakens populære cruises til Kiel/København blir en tradisjon. Fire nye ressursgrupper erstatter det tidligere Rådet. Gruppene har kompetanse innenfor helse og omsorg, juss og økonomi, arbeid og yrkesdiskriminering og informasjon og samfunnskontakt. Et skår i gleden var at medlemstallet fremdeles sto på stedet hvil, med rundt 15 000 betalende medlemmer.

Landsmøtet valgte enstemmig Harry Martin Svabø til ny styreleder. Styret ble supplert med Petter Andreas Visted og Bård Moen.

2009

Helseinformasjon ble stadig viktigere for Seniorsaken. Seniorsaken utga sin første Seniorhåndbok med praktiske råd og informasjon om helse, juss, rettigheter i forhold til offentlige tjenester og økonomi. Det ble arrangert flere Folkemøter. Foreningen økte innsatsen og bygde opp kompetanse på området seniorøkonomi. Antall lokallag utviklet seg positivt og den lokale aktiviteten økte.

Seniorsakens landsmøte 26. mai 2009 i Oslo gjenvalgte med akklamasjon Harry Martin Svabø som styreleder. Det nye styret besto av Gerd Thorsen, Jan Egner Jensen, Petter Andreas Visted og Leif Strøm.

I sin tale til landsmøtet sa Harry Martin Svabø: – Skuta skyter stadig mer fart og blir mer styringsdyktig. Som organisasjon er vi unike her i landet gjennom vår innsats for å hjelpe enkeltmennesker som ikke får den bistand, hjelp om omsorg de har krav på i sitt lokalmiljø. Seniorsakens visjon er å sørge for et alle mennesker blir behandlet med verdighet og oppebærer de samme rettigheter gjennom hele livet, som ung, voksen og eldre. Mye av det viktigste arbeidet foregår i lokalforeningene, der nye livskraftige foreninger ikke bare har skapt resultater lokalt, men gitt inspirasjon til hele organisasjonen. Sentralt er oppgaven å betjene lokalforeningene men også å presse Storting og regjering til å endre seniorpolitikken i Norge. Vi arbeider for å fjerne alle diskriminerende faktorer og stigma som definerer eldre mennesker som litt mindre verd.

2010

Seniorsaken engasjerte seg i prosjektet ”Seniorer i Bevegelse”, et program for fysisk trening. Målet er at seniorer skal være selvhjulpne så lenge som mulig. Foreningen var medstifter av den nye paraplyorganisasjonen Seniorenes Fellesorganisasjon, et samarbeid med Forsvarets Pensjonistforbund og Landslaget for offentlige Pensjonister. Seniorsaken nedla et betydelig arbeid for å avverge forsøkene på å svekke seniorenes økonomi og mot underreguleringen av pensjonene og innføring et dårlig gjennomtenkt system for kildeskatt som særlig rammer de vanskeligst stilte norske pensjonistene som har bosatt seg i utlandet.  Seniorsaken utga en ”Hvitbok om Seniorpolitikk” med anbefalinger til de politiske partiene om seniorpolitiske tiltak. En enquête blant landets ordførere avdekket store forskjeller i sykehjemsdekningen kommunene i mellom.

Landsmøtet gjenvalgte det sittende styret.

2011

Kommunevalget var foranledningen til en voldsom mobilisering både sentralt og i lokallagene med flere ulike aksjoner. Avtalen med Norsk Familieøkonomi ble avsluttet og Seniorsaken tok selv hånd om sentralbord og medlemsservice. Endringen betyr store innsparinger på driften. Engasjerte og dyktige frivillige tar hånd om viktige arbeidsoppgaver i sekretariatet som fortsatt kun beskjeftiger 3-4 ansatte årsverk.

Seniorsaken tok hovedansvaret for rekruttering av medlemmer ved å opprette et korps av telefonakkvisitører. Telefonverving har negative sider i forhold til privatlivets fred, men er den eneste kanalen som er kostnadseffektiv for en liten organisasjon som Seniorsaken. Foreningen hadde en svak tilbakegang i antall medlemmer i 2010. Ambisjonen for 2012 er å øke antallet medlemmer fra 16 000 til 20 000.

Harry Martin Svabø, tok gjenvalg som styreleder for ett år. Jan Egner Jansen ble gjenvalgt som styremedlem. Av nye styremedlemmer ble valgt Tove Sæveraas Nakken og Sveinung O. Flaaten.

2012

Seniorsaken har satt i gang ”Folkeaksjonen 2013 – sykehjemsplass når du trenger det”. Meningen er å samle inn minst 100 000 underskrifter foran stortingsvalget i 2013 for å sette eldreomsorg på dagsorden og legge et press på de politiske partiene. Samtidig engasjerer vi oss lokalt og sentralt i medlemsverving. Et nytt medlemsfordelsprogram etableres. Store politiske saker krever Seniorsakens innsats. Seniorsaken engasjerer seg i en kampanje for ”Helhetlig seniorpolitikk”. 2012 blir et viktig år for Seniorsaken. Den 21. mai feirer vi oss selv i Store Studio på Marienlyst!

Tekst: Dag Bredal