Vedtekter

Kapittel 1: Verdier – arbeidsområder

§ 1-1 Formål

Senior Norge er en landsomfattende, demokratisk styrt organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov.

§ 1-2 Verdigrunnlag

Organisasjonen er religions-, livssyns-, og partipolitisk uavhengig.

Senior Norges verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

§ 1-3 Arbeidsområder

Senior Norge skal synliggjøre seniorene som ressurs og deltakere i samfunnslivet:

Verdig eldreomsorg
livsglede livet ut
hindre omsorgssvikt og overgrep  
riktig behandling av eldres medisinske sykdommer og plager

Aldersdiskriminering
vern mot yrkes- og aldersdiskriminering

Økonomi
seniorenes pensjonsrettigheter og økonomiske situasjon

Seniorboliger
gode boliger tilrettelagt for seniorer og pensjonister, både i offentlig og privat regi

Senior Norge fremmer seniorenes interesser gjennom innspill til offentlige myndigheter, herunder høringsinnspill og gjennom deltakelse i den offentlige debatten.

§ 1-4 Organisasjonsmodell

Senior Norge har to organisatoriske nivåer – sentralt og lokalt nivå.

§ 1-5 Sunn økonomi

Senior Norge baserer sin drift på en sunn økonomi basert på medlemskontingenter, tilskudd, sponsorinntekter og gaver. Senior Norge vil sørge for å ha økonomiske reserver.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 2-1 Medlem

Senior Norge har i dag to kategorier medlemskap:

 • Enkeltmedlem – EN
 • Familiemedlem – FA
 • Styret kan opprette alternative kategorier medlemskap.

Alle myndige personer bosatt i Norge kan være medlem i Senior Norge, enten i et selvvalgt lokallag, eller som direkte medlem i Senior Norge sentralt, dersom lokallag ikke er etablert. Medlemskontingenten for alternative kategorier medlemskap kan settes av sentralstyret, men skal behandles og vedtas av første Landsmøtet. Ingen kan være medlem i mer enn ett lokallag.

§ 2-2 Æresmedlemskap

Den som utnevnes til hederssenior skal samtidig gis tilbud om å være æresmedlem.

Landsmøtet kan i tillegg utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har livslangt og gratis medlemskap.

§ 2-3 Medlemskap – utland

Personer bosatt i utlandet kan melde seg inn og enten ha direkte medlemskap i Senior Norge sentralt – eller i et selvvalgt lokallag.

§ 2-4 Ansiennitet

Ansiennitet som medlem av Senior Norge opparbeides individuelt, og kan ikke overføres til andre.

§ 2-5 Opphør

Dersom et medlem, etter kontingentforfall og to purringer, ikke har betalt sin medlemskontingent, slettes medlemskapet.

§ 2-6 Eksklusjon

Medlem som har vist illojal/utilbørlig oppførsel/aktivitet kan ekskluderes. Slik beslutning treffes av Sentralstyret etter vurdering og innstilling fra styret i det lokallag medlemmet tilhører. Medlemmet skal gis mulighet til å forklare seg før vedtak treffes.

§ 2-7 Entledigelse av tillitsvalgte

Tillitsvalgte som har vist illojal/utilbørlig oppførsel/aktivitet kan entlediges fra sitt verv. Slik beslutning treffes av Sentralstyret etter at vedkommende er gitt mulighet til å forklare seg. Tillitsvalgte som Landsmøtet har valgt kan kun entlediges av et nytt landsmøte.

Kapittel 3: Sentralstyret

§ 3-1 Sentralstyret

Senior Norge ledes av et sentralstyre bestående av fem – 5 – medlemmer og to – 2 – varamedlemmer. Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha bred kompetanse på ulike fagområder. Det bør tilstrebes geografisk spredning og kjønnsmessig balanse.

§ 3-2 Sentralstyremøter

Leder i Sentralstyret skal kalle inn til møte så ofte som nødvendig – men minst 5 ganger pr. år – og når det skriftlig forlanges av minst to – 2 – sentralstyremedlemmer eller leder av administrasjonen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 3-3 Sentralstyrets arbeidsoppgaver og ansvar

Sentralstyret skal lede arbeidet i Senior Norge i overensstemmelse med styreinstruks, gjeldende vedtekter og vedtak på Landsmøtet. Styret har overordnet myndighet over Senior Norges administrasjon og skal:

 • Profilere Senior Norge nasjonalt og internasjonalt og aktivt ivareta seniorenes rettigheter og behov.
 • Aktivt følge opp aktuelle saker mht. seniorer og pensjonister i samfunnet og sørge for nødvendig og tilfredsstillende organisasjonsmessig behandling av slike saker.
 • Aktivt følge opp lokallagenes virksomhet og behandle ønsker og forslag fra lokallagene.
 • Sørge for at direktemedlemmer blir fulgt opp.
 • Sørge for at det utarbeides flerårige mål, strategi og rullerende handlingsplaner med tilhørende aktivitetsplaner og budsjett for de nærmeste år.
 • Forberede, innkalle og gjennomføre Landsmøtet hvert år.
 • Regelmessig følge opp og kontrollere Senior Norges regnskaper.
 • Bistå og støtte lokallagene, tillitsvalgte og medlemmer.
 • Avgjøre formål og sammensetning av ressursgruppene.
 • Bidra til kampanjer og innsats mht. medlemsverving.
 • Innkalle til ledermøte etter behov.

§ 3-4 Økonomi

Organisasjonens økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent. Lokallagene kan søke om tilskudd til sine aktiviteter for seks måneder ad gangen – i desember for første halvår og før St. Hans for annet halvår. Søknaden skal være fulgt av en konkret aktivitetsplan og budsjett. Omsøkte driftsmidler fordeles av Sentralstyret etter innstilling fra daglig leder. Ellers vises det til §6 – 6.

Sentralstyret kan ved ekstraordinære omstendigheter, fravike Landsmøtets vedtak. Avvik skal Kontrollkomitéen og lokallagenes ledere straks orienteres om. Sentralstyret skal redegjøre særskilt for tiltaket i førstkommende Landsmøte.

Tilskudd. Eventuelle tilskudd, offentlige eller fra firmaer/private/andre kilder, skal inngå i ordinære budsjetter og regnskap.

Donasjoner – fondsmidler. Hvis midler over 100 000 kroner stilles til disposisjon for hele Senior Norge, skal det opprettes statutter, som skal forelegges Kontrollkomitéen og vedtas av Sentralstyret. Statuttene skal ivareta regnskap og revisjon.

Sponsorinntekter og bidrag fra faste givere. Eventuelle sponsorinntekter og bidrag fra faste givere skal i likhet med andre inntekter framgå av hovedorganisasjonens budsjett og skal behandles som andre inntekter.

Regnskap. Senior Norge skal føre regnskap iht. regnskapsloven og skattelovens bestemmelser, og regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor, valgt av Landsmøtet.

Kontodisponering. Disponering av bankkonti skal skje i fellesskap av to personer. Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.

Kassakreditt. Sentralstyret kan godkjenne at Senior Norge oppretter en kassakreditt, begrenset oppad til kroner 500 000.

Lån. Senior Norge har, utover kassakreditt, se pkt. 6, ikke anledning til å ta opp eller yte lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler organisasjonen har til rådighet. Tildelte midler skal brukes i samsvar med organisasjonens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/de som har inngått slike avtaler blir personlig ansvarlig.

Kapittel 4: Daglig ledelse – administrasjon

§ 4-1 Daglig leder

Daglig leder tilsettes på åremål av Sentralstyret i henhold til stillingsinstruks. Åremålet løper over fire – 4 – år, og kan forlenges. Stillingsinstruks og tilsettingsvilkår legges frem for Landsmøtet til orientering.

Daglig leder er underlagt, og rapporterer til Sentralstyret. Vedkommende møter på Sentralstyrets møter med tale- og forslagsrett.

Daglig leder skal gjennomføre Sentralstyrets vedtak. Kontrakter/avtaler/investeringer over 50.000.- skal godkjennes av styreleder. Daglig leder innehar organisasjonens prokura.

§ 4-2 Administrasjonen

Daglig leder skal forestå daglig drift av Senior Norges administrasjon. Det inkluderer også effektiv informasjon til medlemmene.

§ 4-3 Ansettelse – medarbeidere

Ansettelse av medarbeidere foretas av Sentralstyret. Daglig leder kan engasjere medarbeidere i inntil seks måneder.

Kapittel 5: Landsmøte

§ 5-1 Landsmøte

Landsmøtet er Senior Norges høyeste myndighetsorgan, Møtet avvikles hvert år innen utgangen av mai måned og består av delegater fra lokallag, direkte medlemmer, jfr. § 5-3, femte ledd, styremedlemmene i Sentralstyret, leder av Kontrollkomité, leder av Valgkomité, daglig leder og ledere av sentrale ressursgrupper. Valgte delegater og sentralstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Daglig leder, ledere av Kontrollkomitéen og Valgkomitéen og ledere av sentrale ressursgrupper har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre medlemmer har møterett og talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Ved stemmelikhet har styreleder i Sentralstyret dobbeltstemme.

§ 5-2 Innkalling

Innkalling vedlagt saksdokumenter sendes landsmøtedelegatene slik at disse er delegatene i hende, senest tre – 3 – uker før Landsmøtet. E-post anvendes. Eventuelle hastesaker kan ettersendes, men senest to – 2 – uker før Landsmøtet starter.  Kopi av innkallingen sendes lokallagenes ledere.

§ 5-3 Møterett

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de registrerte delegatene, inklusive fullmakter, er til stede.

Lokallag har følgende antall delegater og stemmer:

 • minst 20 medlemmer kan møte med 1 delegat
 • over 150 ”          ”        ”       ”     2 delegater
 • over 350 ”           ”      ”       ”     3 delegater

Lokallag med mer enn 350 medlemmer får en ekstra stemme for hver 100 medlemmer. Dvs. et lag med min. 450 medlemmer får en stemme ekstra, lag med min. 550 medlemmer får to stemmer ekstra, lag med min.  650 medlemmer får tre stemmer ekstra, osv. Antall delegater og stemmer baseres på lokallagets antall medlemmer pr. 31. desember året før Landsmøtet holdes.

Lokallag som sender delegater til Landsmøtet, må være formelt etablert med stiftelsesmøte og et lovlig valgt styre innen 31.desember året før landsmøtet holdes. Lokallag under etablering, kan delta med observatører ved Landsmøtet.

Valg av delegater fra lokallagene meddeles administrasjonen senest fem – 5 – uker før Landsmøtet.

Medlemmer som er direkte tilknyttet Senior Norge sentralt uten å tilhøre et lokallag, kan stille med inntil tre delegater. De har en stemme hver.

Direktemedlemmene foreslår delegater senest 8 uker før Landsmøtet. Skulle flere enn 3 medlemmer uten lokallag melde seg som representanter, kan disse delta som observatører. Gruppen har fortsatt 3 stemmer.

Medlemmer som observatører har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett som angitt i § 5-1.

Delegatene får reisegodtgjørelse ihht. Statens reiseregulativ og kostgodtgjøring iflg. regning, avgrenset til statens satser.

§ 5-4 Varsel

Sentralstyret informerer medlemmene om tid og sted for Landsmøtet med minimum ti – 10 – ukers varsel. Varselet skal i tillegg til tid og sted også inneholde oversikt over personer som er på valg, og hvilke frister som i vedtektene er gitt for innsendelse av forslag til valg og saker som evt. ønskes behandlet på Landsmøtet.

§ 5-5 Saker til behandling

 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, herunder forslag til endringer i vedtektene må være Sentralstyret i hende senest åtte – 8 – uker før møtet.

§ 5-6 Landsmøtets oppgaver

Dagsorden for landsmøtet er:

1)     Godkjenne     

        a) Innkallingen
        b) Forretningsorden, herunder beslutningsdyktighet
        c) Dagsorden

 d) Delegatene (samt ev. fullmakter fra delegater som er forhindret fra å møte)

2)     Velge

        a) Møteleder
        b) Tellekorps
        c) Referent
        d) Minst en person til å undertegne protokollen – i tillegg til møteleder.

3)     Behandle

a) Godkjenne årsberetning og årsregnskap
b) Revisjonsberetning og fastsette revisors honorar
c) Kontrollkomiteens beretning

4)     Orientere om

  a) Strategi og handlingsprogram
  b) Budsjett

5)     Fastsette

        a) Medlemskontingent
        b) Eventuell godtgjørelse for tillitsvalgte
        c) Driftstilskudd til lokallagene

6)     Behandle innkomne saker

7)      Vedta eventuelt medlemskap i samarbeidende organisasjoner.

8)      Vedta retningslinjer for Kontrollkomité

9)     Valg av leder til Sentralstyret (hvert annet år)

10)   Valg av 2 eventuelt 3 styremedlemmer

11)   Valg av 1 eventuelt 2 varamedlemmer

12)   Valg av revisor

13)   Valg av 3 personer til Kontrollkomité

14)   Valg av 1 varamedlem til Kontrollkomité

15)   Valg av 3 medlemmer til Valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret

16)    Valg av 2 varamedlemmer til Valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret

§ 5-7 Valg

Forslag på kandidater til tillitsverv sendes Valgkomiteen senest åtte – 8 – uker før Landsmøtet. Styret kan gi Valgkomitéen nærmere retningslinjer for sitt arbeid på generelt grunnlag.

Valgkomiteens innstilling sendes til delegatene senest tre – 3 – uker før Landsmøtet med kopi til lokallagenes ledere.

Valgperiode for alle sentrale verv i Senior Norge er to – 2 – år, med mulighet for gjenvalg. Ved nominasjon og valg skal det tas hensyn til kontinuitet, særlig mht. Sentralstyret. Ved konstituering av Sentralstyret velger styret nestleder. 

§ 5-8 Ekstraordinært Landsmøte

Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært Landsmøte når Sentralstyret med 2/3 flertall eller 1/5 av lokallagene krever det. Innkalling skjer med to – 2 – ukers varsel. Et ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er oppført i møte-innkallingen. Innkalling og representasjon/delegater på ekstraordinært Landsmøte i samsvar med innkalling til vanlig ordinert Landsmøte. Møtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av antall registrerte delegater til det seneste ordinære landsmøte, med eventuelle fullmakter, er til stede.

Kapittel 6: Lokallag

§ 6-1 Lokallag

Lokallag kan etableres der det er interesse og medlemsgrunnlag for det. Lokallag kan fortrinnsvis ha et geografisk område som gjør det mulig å betjene medlemmene i laget. Etablering av geografisk område eller navneendring vedtas av sentralstyret etter forslag fra lokallaget.

Lokallagene benevnes fortrinnsvis med Senior Norge og stedsnavn med geografiske begrensninger. Tilsluttede organisasjoner kan beholde opprinnelig navn, men med nødvendig tillegg slik at virksomheten identifiseres som lokallag i Senior Norge.

Lokallagene behøver ikke være registrert i Brønnøysundregisteret. Dersom lokallag finner det fordelaktig og ønsker å registrere seg, skal det skje ved” Samordnet registermelding del 1b – tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser”. Lokallagene skal være godt representert i alle Senior Norges organer.

§ 6-2 Lokallag forenklet utgave – Aktivitetsgruppe

Dersom en gruppe på 1-2 personer ønsker å starte en aktivitetsgruppe hvor region/ distriktet ellers ikke dekkes av et lokallag, så kan dette gjøres uten å ha et styre. Sentraladministrasjonen kan dekke planlagte og budsjetterte driftsutgifter ved slike aktivitetsgrupper etter søknad. Endelig oppgjør foretas etter gjennomført aktivitet mot dokumenterte utgifter. Sentraladministrasjonen fører regnskapet for slike aktivitetsgrupper. Den forenklede versjonen av lokallag innretter seg etter gjeldende regler for lokallag så langt det er praktisk mulig. 

§ 6-3 Lokallagene

Lagene ledes av et styre på minst tre – 3 – styremedlemmer og en eller to – 1-2 – varamedlemmer som innkalles til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. (Medlemskap – se § 2-1)

§ 6-4 Valgkomité

Laget skal ha en valgkomite, bestående av to – 2 – medlemmer samt ett – 1 – varamedlem. Styret kan eventuelt fungere som valgkomité.

§ 6-5 Lokallagenes ansvar og arbeidsoppgaver

Senior Norges lokallag skal, primært, ta utgangspunkt i lokale saker og lokale utfordringer. Laget kan søke støtte hos Senior Norge sentralt. Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Sentralstyret. Lokallagenes aktiviteter og engasjement skal engasjere og bidra til at Senior Norge ekspanderer og når sine mål.

Lokalstyret skal bl.a.

 • Engasjere seg i aktiviteter som bidrar til å bygge ut/utvikle Senior Norge og ivareta medlemmenes interesser.
 • Engasjere seg i aktuelle lokale og regionale saker/aktiviteter.
 • Lede arbeidet i lokallaget.
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplan.
 • Utarbeide budsjett.
 • Utarbeide årsberetning og årsregnskap.
 • Forberede og avvikle årsmøte
 • Velge delegater til ledermøter og til Landsmøtet.
 • Være åpen for å ta tillitsverv i lokale råd og utvalg – for å kunne påvirke aktuelle saker.
 • Aktivt følge opp nye medlemmer.

§ 6-6 Møter

Lagene skal ha jevnlige, åpne møter, som hovedregel minimum ett møte pr. kvartal. Medlemmer har tale- og forslagsrett på møter i lokallaget.

§ 6-7 Økonomi

Lokallagenes økonomi baseres på vedtatt driftstilskudd, prosjektmidler og egne inntekter. Driftstilskuddet fra Senior Norge sentralt betales ut halvårlig. En forutsetning for utbetaling av driftstilskudd er at det er levert godkjent årsberetning med årsregnskap, budsjett, handlingsplan for kommende år og protokoll fra årsmøtet.

 1. Tilskudd. Eventuelle tilskudd, offentlige eller fra firmaer/private/andre kilder, skal inngå i ordinære budsjetter og regnskap.
 2. Donasjoner – fondsmidler. Hvis midler over 50 000 kroner stilles til disposisjon for et lokallag, skal det opprettes statutter, som skal vedtas av årsmøtet. Statuttene skal ivareta regnskap, revisjon, etc.
 3. Sponsorinntekter. Lokallag kan også forhandle om sponsorinntekter. Eventuelle sponsorinntekter skal framgå av lokallagets budsjett og skal behandles som andre inntekter.
 4. Regnskap. Lokallagene skal føre regnskap over inntekter og utgifter. Regnskap føres iht. aktuelle lover og ”god regnskapsskikk”. Revidert regnskap sendes Senior Norge sentralt.
 5. Kontodisponering. Disponering av bankkonti skal skje under god kontroll av styret. Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.
 6. Lån – avtaler – innkjøp. Lokallag har ikke anledning til å ta opp lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler laget har til rådighet. Tildelte midler skal brukes i samsvar med organisasjonens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/de som har inngått slike avtaler blir personlig ansvarlig.

§ 6-8 Årsmøtet

Årsmøtet er Lokallagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med to – 2 – ukers skriftlig varsel. Innkalling pr. mail eller SMS er å anse som skriftlig varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer.

Dagsorden for årsmøtet er:

 1. Godkjenne

a) Innkalling
b) Dagsorden

 • Valg av

a) Møteleder
b) Referent
c) Minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder

 • Godkjenne

a) Årsberetning
b) Regnskap
c) Budsjett

 • Vedta handlingsplan for året
 • Behandle aktuelle innkomne saker
 • Valg av

a)    Styreleder
b)    Styremedlemmer
c)    Varamedlemmer
d)    Revisor
e)    Medlemmer til valgkomite

Det velges (minst) 2 styremedlemmer, 1(2) vara, og 1 medlem til valgkomitéen for 1 år, og for resten av styret og valgkomitéen for to år ved etablering av et lokallag

 Styret velger selv nestleder ifm. konstitueringen.

Ved stemmelikhet på Årsmøtet har styreleder dobbeltstemme.

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to – 2 – år. Lokallag som eventuelt ikke får valgt revisor lokalt, kan anmode om veiledning og kontroll med revisjon sentralt.

Protokoll fra årsmøtet, revidert regnskap og handlingsplan, sendes administrasjonen innen 15. april.  

§ 6-9 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styret, 1/3 av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret krever det. Innkalling skjer med fire – 4 – ukers varsel, med kopi til Sentralstyret, som har møte- og talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer i tillegg til fremmøtte styrerepresentanter.

Skulle det bli stemmelikhet på møtet har styreleder dobbeltstemme.  

Kapittel 7 Vedtektsendring

§ 7-1 Endring

Vedtektene for organisasjonen kan bare endres ved landsmøtevedtak, ev. ved ekstraordinært landsmøtevedtak og med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal fremmes gjennom Sentralstyret.

Forslag til vedtektsendringer må sendes Sentralstyret innen ti – 10 – uker før landsmøtet.

Kapittel 8 Oppløsning

§ 8-1 Oppløsning – Senior Norges lokallag

Oppløsning av lokallag krever 2/3 flertall fra et årsmøte. Aktiva tilhørende lokallaget, som ikke medgår til å dekke gjeld, samt arkiv, overføres til Senior Norge sentralt

§ 8-2 Oppløsning – Senior Norge

Oppløsning krever 2/3 flertall fra et landsmøte, bekreftet med 2/3 flertall fra et ekstraordinært landsmøte – av antall fremmøtte medlemmer. Dette møtet må innkalles senest seks – 6 – måneder etter det ordinære landsmøte.

Aktiva skal, primært, tilgodeses det formål som fastsettes av det ordinære landsmøtet, men vedtaket kan eventuelt overprøves og endres av det ekstraordinære landsmøtet

Vedtektsendringer

Vedtatt på Landsmøtet 25 mai 2023
Vedtatt på Landsmøtet 24. mai 2022.
Vedtatt på Landsmøtet 21. mai 2019.

“Seniorsaken» i vedtektene er med hjemmel i vedtak på landsmøtet 22. mai 2017 endret til Senior Norge. Endringen ble gjennomført 1. desember 2017.

Vedtatt på landsmøtet 26. mai 2016.