Vedtekter

Kapittel 1 Verdier og arbeidsområder

1.1 Formål

Senior Norge er en landsomfattende demokratisk styrt organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov.

1.2 Verdigrunnlag

Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Senior Norges verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

1.3 Arbeidsområder

Senior Norge skal synliggjøre seniorene som ressurs og deltakere i samfunnslivet:

 • verdig eldreomsorg bl.a.
 • livsglede livet ut
 • hindre omsorgssvikt og overgrep
 • riktig behandling av eldres medisinske sykdommer og plager
 • aldersdiskriminering
 • vern mot yrkes- og aldersdiskriminering
 • økonomi
 • seniorenes pensjonsrettigheter og økonomiske situasjon
 • seniorboliger
 • gode boliger tilrettelagt for seniorer og pensjonister, både i offentlig og privat regi.
 • Senior Norge fremmer seniorenes interesser gjennom innspill til offentlige myndigheter og gjennom deltakelse i den offentlige debatten.

1.4 Organisasjonsmodell

Senior Norge har to organisatoriske nivåer – sentralt og lokalt nivå.

Kapittel 2 Medlemskap

2.1 Medlem

Senior Norge har to kategorier medlemskap:

Enkeltmedlem – EN

Familiemedlem – FA

Alle myndige personer bosatt i Norge kan være medlem i Senior Norge, enten i et selvvalgt lokallag, eller som direkte medlem i Senior Norge sentralt dersom lokallag ikke er etablert. Medlemskontingenten skal vedtas av Landsmøtet. Medlemskap forutsetter at årskontingent er betalt. Ingen kan være medlem i mer enn ett lokallag.

2.2 Medlemskap – utland

Personer bosatt i utlandet kan melde seg inn og enten ha direkte medlemskap i Senior Norge sentralt – eller i et selvvalgt lokallag.

2.3 Opphør

Dersom et medlem etter kontingentforfall og to purringer ikke har betalt sin medlemskontingent, slettes medlemskapet.

2.4 Eksklusjon

Medlem som har vist illojal/utilbørlig oppførsel/aktivitet kan ekskluderes. Slik beslutning treffes av Sentralstyret etter vurdering og innstilling fra styret i det lokallag medlemmet tilhører. Medlemmet skal gis mulighet til å forklare seg før vedtak treffes.

2.5 Entledigelse av tillitsvalgte

Tillitsvalgte som har vist illojal/utilbørlig oppførsel/aktivitet, kan entlediges fra sitt verv. Slik beslutning treffes av Sentralstyret etter at vedkommende er gitt mulighet til å forklare seg. Tillitsvalgte som Landsmøtet har valgt, kan kun entlediges av et nytt landsmøte.

Kapittel 3 Sentralstyret

3.1 Sentralstyret

Senior Norge ledes av et sentralstyre bestående av fem – 5 – medlemmer og to – 2 – varamedlemmer. Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha bred kompetanse på ulike fagområder. Det bør tilstrebes geografisk spredning og kjønnsmessig balanse.

3.2 Sentralstyremøter

Leder i Sentralstyret skal kalle inn til møte så ofte som nødvendig – men minst 5 ganger pr. år – og når det, skriftlig, forlanges av minst to – 2 – sentralstyremedlemmer eller leder av administrasjonen.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

3.3 Sentralstyrets arbeidsoppgaver og ansvar

Sentralstyret skal lede arbeidet i Senior Norge i overensstemmelse med gjeldende vedtekter og vedtak på Landsmøtet. Styret har overordnet myndighet over Senior Norges administrasjon og skal:

 • Profilere Senior Norge nasjonalt og internasjonalt og, aktivt, ivareta seniorenes rettigheter og behov.
 • Aktivt følge opp aktuelle saker mht. seniorer og pensjonister i samfunnet og sørge for nødvendig og tilfredsstillende organisasjonsmessig behandling av slike saker.
 • Aktivt følge opp lokallagenes virksomhet og behandle ønsker og forslag fra lokallagene.
 • Aktivt følge opp medlemmer som ikke er tilsluttet et lokallag.
 • Sørge for at det utarbeides flerårige mål, strategi og rullerende handlingsplaner med tilhørende aktivitetsplaner og budsjett for de nærmeste år.
 • Forberede, innkalle og gjennomføre Landsmøtet hvert år.
 • Regelmessig følge opp og kontrollere Senior Norges regnskaper.
 • Bistå og støtte lokallagene, tillitsvalgte og medlemmer.
 • Avgjøre formål og sammensetning av ressursgruppene.
 • Bidra til kampanjer og innsats mht. medlemsverving.
 • Innkalle til ledermøte to ganger årlig.

3.4 Økonomi

Organisasjonens økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten skal fordeles mellom hovedorganisasjonen og lokallagene. Landsmøtet vedtar en fordelingsnøkkel som gir alle deler av organisasjonen en tilfredsstillende sum til årlig drift. Sentralstyret kan ved ekstraordinære omstendigheter fravike Landsmøtets vedtak. Avvik skal Kontrollkomitéen og lokallagenes ledere straks orienteres om. Sentralstyret skal redegjøre særskilt for tiltaket i førstkommende landsmøte.

1) Tilskudd

Eventuelle tilskudd, offentlige eller fra firmaer/private/andre kilder, skal inngå i ordinære budsjetter og regnskap.

2) Donasjoner – fondsmidler

Hvis slike midler stilles til disposisjon for hele Senior Norge, skal det opprettes statutter som skal forelegges Kontrollkomitéen og vedtas av Sentralstyret. Statuttene skal ivareta regnskap, revisjon, etc.

3) Sponsorinntekter

Organisasjonen kan forhandle om sponsorinntekter. Eventuelle sponsorinntekter skal framgå av hovedorganisasjonens budsjett og skal behandles som andre inntekter. Unntak er hvis sponsor har bevilget penger til et bestemt prosjekt eller formål. I slike tilfeller skal revidert prosjektregnskap fremlegges for og godkjennes av Landsmøtet.

4) Regnskap

Senior Norge skal føre regnskap iht. regnskapsloven og skattelovens bestemmelser, og regnskapet skal revideres av en offentlig godkjent revisor, valgt av Landsmøtet.

5) Kontodisponering

Disponering av bankkonti skal skje i fellesskap av to personer, hvorav den ene skal være Senior Norges styreleder, nestleder eller generalsekretæren. Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.

6) Lån

Senior Norge har ikke anledning til å ta opp eller yte lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler organisasjonen har til rådighet. Tildelte midler skal brukes i samsvar med organisasjonens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/de som har inngått slike avtaler, blir personlig ansvarlig.

Kapittel 4 Daglig ledelse – administrasjon

4.1 Generalsekretær

Denne tilsettes på åremål av Sentralstyret i henhold til stillingsinstruks. Åremålet løper over fire – 4 – år og kan forlenges. Stillingsinstruks og tilsettingsvilkår legges frem for Landsmøtet til orientering.

Generalsekretær er underlagt og rapporterer til Sentralstyret. Vedkommende møter på Sentralstyrets møter med tale- og forslagsrett.

Generalsekretæren skal gjennomføre Sentralstyrets vedtak. Kontrakter/avtaler/investeringer over 50.000.- skal godkjennes av Sentralstyret. Stillingen innehar organisasjonens prokura.

4.2 Administrasjonen

Generalsekretær skal forestå daglig drift av Senior Norges administrasjon. Det inkluderer også effektiv informasjon til medlemmene.

4.3 Ansettelse – medarbeidere

Ansettelse av medarbeidere foretas av Sentralstyret. Generalsekretæren kan engasjere medarbeidere i inntil seks måneder.

Kapittel 5 Landsmøte

5.1 Landsmøte

Landsmøtet er Senior Norges høyeste myndighetsorgan og er Sentralstyrets overordnete organ. Møtet avvikles hvert år innen utgangen av mai måned og består av delegater fra lokallag, styremedlemmene i Sentralstyret, generalsekretæren og ledere av ressursgrupper. Valgte delegater har tale-, forslags- og stemmerett.

Styremedlemmer, generalsekretæren og ledere av ressursgrupper har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre medlemmer som møter, har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Ved stemmelikhet har styreleder, Sentralstyret, stemmerett.

5.2 Innkalling

Innkalling vedlagt saksdokumenter sendes landsmøtedelegatene slik at disse er delegatene i hende senest tre – 3 – uker før Landsmøtet. E-post anvendes med mindre noe annet er avtalt. Eventuelle hastesaker kan ettersendes, men senest to – 2 – uker før Landsmøtet starter.  Kopi av innkallingen sendes lokallagenes ledere.

5.3 Møterett

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de registrerte delegatene, inklusive fullmakter, er til stede.

Lokallag har følgende antall delegater og stemmer:

over 50 medlemmer kan møte med 1 delegat

over 300        ”            ”      ”         »   2 delegater

over 500        ”            ”      ”         »   3 delegater

Lokallag med mer enn 500 medlemmer får en ekstra stemme for hver 200 medlemmer. Dvs. et lag med min. 700 medlemmer får en stemme ekstra, lag med min. 900 medlemmer får to stemmer ekstra, lag med min. 1100 medlemmer får tre stemmer ekstra, osv. Antall delegater og stemmer baseres på lokallagets antall medlemmer som har betalt forfalt kontingent pr. 31. desember året før Landsmøtet holdes.

Lokallag som sender delegater til Landsmøtet, må være formelt etablert med stiftelsesmøte og et lovlig valgt styre innen 31.desember året før Landsmøtet holdes.

Medlemmer som er direkte tilknyttet Senior Norge sentralt uten å tilhøre et lokallag, kan velge inntil tre delegater som representanter. Disse skal gis de samme stemmetall som lokallagenes delegater etter medlemstall, men begrenset til ti – 10 – stemmer.

Direktemedlemmene foreslår delegater innen 1. Januar, og skriftlig valg holdes mellom de foreslåtte delegatene med frist fem – 5 – uker før Landsmøtet. Senior Norges sekretariat organiserer valget i samarbeid med valgkomitéen.

Delegatene får reisegodtgjørelse ihht. Statens reiseregulativ og kostgodtgjøring iflg. regning, avgrenset til statens satser.

5.4 Varsel

Sentralstyret informerer medlemmene om tid og sted for Landsmøtet med minimum ti – 10 – ukers varsel. Valg av delegater fra lokallagene meddeles styret/administrasjonen senest fem – 5 – uker før Landsmøtet. Varselet skal i tillegg til tid og sted også inneholde oversikt over personer som er på valg, og hvilke frister som i vedtektene er gitt for innsendelse av forslag til valg, og saker som evt. ønskes behandlet på Landsmøtet

5.5 Saker til behandling

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, herunder forslag til endringer i vedtektene, må være Sentralstyret i hende senest åtte – 8 – uker før møtet.

5.6 Landsmøtets oppgaver

Dagsorden for Landsmøtet er:

1) Godkjenne

 • Innkallingen
 • Forretningsorden, herunder beslutningsdyktighet
 • Dagsorden
 • Delegatene (samt ev. fullmakter fra delegater som er forhindret fra å møte)

2) Velge

 • Møteleder
 • Tellekorps
 • Referent
 • Minst en person til å undertegne protokollen – i tillegg til møteleder.

3) Behandle

 • Godkjenne årsberetning og årsregnskap
 • Revisjonsberetning og fastsette revisors honorar
 • Kontrollkomitéens beretning

4) Fastsette

 • Strategi og handlingsprogram
 • Budsjett

5) Fastsette

 • Medlemskontingent
 • Eventuell godtgjørelse for tillitsvalgte
 • Fordelingsnøkkel – driftstilskudd til lokallagene

6) Behandle innkomne saker

7) Vedta eventuelt medlemskap i samarbeidende organisasjoner

8) Vedta retningslinjer for Kontrollkomité

9) Valg av leder til Sentralstyret (hvert annet år)

10) Valg av 2 eventuelt 3 styremedlemmer

11) Valg av 1 eventuelt 2 varamedlemmer

12) Valg av revisor

13) Valg av 3 personer til Kontrollkomité

14) Valg av 1 varamedlem til Kontrollkomité

15) Valg av 3 medlemmer til Valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret

16) Valg av 2 varamedlemmer til Valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret

17) Valg av styremedlemmer til Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)

5.7 Valg

Forslag på kandidater til tillitsverv sendes valgkomitéen senest åtte – 8 – uker før Landsmøtet. Styret gir valgkomitéen nærmere retningslinjer for sitt arbeid.

Valgkomitéens innstilling sendes til delegatene senest tre – 3 – uker før Landsmøtet med kopi til lokallagenes ledere.

Valgperiode for alle sentrale verv i Senior Norge er to – 2 – år, med mulighet for gjenvalg. Ved nominasjon og valg skal det tas hensyn til kontinuitet, særlig mht. Sentralstyret. Ved konstituering av Sentralstyret velger styret nestleder. Ved stemmelikhet ved valg på Landsmøtet har leder for Sentralstyret stemmerett.

5.8 Ekstraordinært Landsmøte

Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært Landsmøte når Sentralstyret med 2/3 flertall eller 1/5 av lokallagene krever det. Innkalling skjer med fire – 4 – ukers varsel. Et ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er oppført i møteinnkallingen. Innkalling og representasjon/delegater på ekstraordinært Landsmøte i samsvar med innkalling til vanlig ordinert Landsmøte. Møtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av antall registrerte delegater, med eventuelle fullmakter, er til stede. Ved stemmelikhet har leder for Sentralstyret stemmerett.

Kapittel 6 Lokallag

6.1 Lokallag

Lokallag kan etableres der det er interesse og medlemsgrunnlag for det. Lokallagene behøver ikke være registrert i Brønnøysund. Dersom lokallag finner det fordelaktig og ønsker å registrere seg, skal det skje ved ”Samordnet registermelding del 1b – tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser”. Lokallagene skal være godt representert i alle Senior Norges organer.

6.2 Lokallagene

Lagene ledes av et styre på minst tre – 3 – styremedlemmer og en – to – 1-2 – varamedlemmer, som innkalles til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. (Medlemskap – se § 2-1).

6.3 Laget

Laget skal ha en valgkomité, bestående av to – 2 – medlemmer samt ett – 1 – varamedlem.

6.4 Lokallagenes ansvar og arbeidsoppgaver

Senior Norges lokallag skal, primært, ta utgangspunkt i lokale saker og lokale utfordringer. Laget kan søke støtte hos Senior Norge sentralt. Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Sentralstyret. Lokallagenes aktiviteter og engasjement skal engasjere og bidra til at Senior Norge ekspanderer og når sine mål.

Lokalstyret skal bl.a.:

 • Engasjere seg i aktiviteter som bidrar til å bygge ut/utvikle Senior Norge og ivareta medlemmenes interesser.
 • Engasjere seg i aktuelle lokale og regionale saker/aktiviteter.
 • Lede arbeidet i lokallaget.
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplan.
 • Utarbeide budsjett.
 • Utarbeide årsberetning og årsregnskap.
 • Forberede og avvikle årsmøte
 • Velge delegater til ledermøter og til Landsmøtet.
 • Være åpen for å ta tillitsverv i lokale råd og utvalg – for å kunne påvirke aktuelle saker.

6.5 Møter

Lagene skal ha jevnlige, åpne møter, som hovedregel minimum ett møte pr. kvartal. Medlemmer har tale- og forslagsrett på møter i lokallaget.

6.6 Økonomi

Lokallagenes økonomi basers på vedtatt driftstilskudd på Landsmøtet. Beløpet skal baseres på medlemstall pr. 31. desember og skal være basert på vedtak på Landsmøtet. Driftstilskuddet betales ut kvartalsvis. En forutsetning for utbetaling av de tre siste kvartalene er at det er levert godkjent årsberetning med årsregnskap, budsjett, handlingsplan og protokoll fra årsmøtet.

1) Tilskudd

Eventuelle tilskudd, offentlige eller fra firmaer/private/andre kilder, skal        inngå i ordinære budsjetter og regnskap.

2) Donasjoner – fondsmidler

Hvis slike midler stilles til disposisjon for et lokallag, skal det opprettes statutter som skal vedtas av årsmøtet og forelegges Sentralstyret. Statuttene skal ivareta regnskap, revisjon, etc.

3) Sponsorinntekter

Lokallag kan også forhandle om sponsorinntekter. Eventuelle sponsorinntekter skal framgå av lokallagets budsjett og skal behandles som andre inntekter. Unntak er hvis sponsor har bevilget penger til et bestemt prosjekt/formål. I slike tilfeller skal revidert prosjektregnskap legges frem for årsmøtet.

4) Regnskap

Lokallagene skal føre regnskap over inntekter og utgifter. Regnskap føres iht. aktuelle lover og ”god regnskapsskikk”. Revidert regnskap sendes Senior Norge sentralt.

5) Kontodisponering

Disponering av bankkonti skal skje i fellesskap av to personer, hvorav den ene skal være lagets leder, nestleder eller daglig leder. Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.

6) Lån – avtaler – innkjøp

Lokallag har ikke anledning til å ta opp lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler laget har til rådighet. Tildelte midler skal brukes i samsvar med organisasjonens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/de som har inngått slike avtaler, blir personlig ansvarlig.

6.7 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med to – 2 – ukers skriftlig varsel. Innkalling pr. mail eller SMS er å anse som skriftlig varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer.

Dagsorden for årsmøtet er:

1) Godkjenne

 • Innkalling
 • Dagsorden

2) Valg av Møteleder

 • Referent
 • Minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder

3) Godkjenne

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett

4) Vedta handlingsplan for året

5) Behandle aktuelle innkomne saker

6) Valg av

 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Medlemmer til valgkomité

Det velges (minst) 2 styremedlemmer,  1(2) vara og 1 medlem til valgkomitéen for 1 år, og for resten av styret og valgkomitéen  for to år ved etablering av et lokallag.

Styret velger selv nestleder ifm. konstitueringen.

Ved stemmelikhet ved valg på Årsmøtet har styreleder, dobbeltstemme.

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to – 2 – år. Lokallag som eventuelt ikke får valgt revisor lokalt, kan anmode om revisjon sentralt.

Protokoll fra årsmøtet, revidert regnskap og handlingsplan sendes Sentralstyret innen 15. april.

6.8 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styret, 1/3 av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret krever det. Innkalling skjer med fire – 4 – ukers varsel, med kopi til Sentralstyret, som har møte- og talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer i tillegg til fremmøtte styrerepresentanter.

Skulle det bli stemmelikhet ved noe valg på møtet, har styreleder dobbeltstemme.

Kapittel 7 Vedtektsendring

7.1 Endring

Vedtektene for organisasjonen kan bare endres ved landsmøtevedtak, ev. ved ekstraordinært landsmøtevedtak og med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal fremmes gjennom Sentralstyret.

Forslag til vedtektsendringer må sendes Sentralstyret innen ti – 10 – uker før landsmøtet.

Kapittel 8 oppløsning

8.1 Oppløsning – Senior Norges lokallag

Oppløsning av lokallag krever 2/3 flertall fra et årsmøte. Aktiva tilhørende lokallaget som ikke medgår til å dekke gjeld, samt arkiv, overføres til Senior Norge sentralt.

8.2 Oppløsning – Senior Norge

Oppløsning krever 2/3 flertall fra et landsmøte, bekreftet med 2/3 flertall fra et ekstraordinært landsmøte – av antall fremmøtte medlemmer. Dette møtet må innkalles senest seks – 6 – måneder etter det ordinære landsmøte.

Aktiva skal, primært, tilgodeses det formål som fastsettes av det ordinære Landsmøtet, men vedtaket kan eventuelt overprøves og endres av det ekstraordinære Landsmøtet.


Vedtatt på landsmøtet 26. mai 2016.

«Navnet Senior Norge i vedtektene er med hjemmel i vedtak på landsmøtet 22. mai 2017 endret til Senior Norge. Endringen ble gjennomført 1. desember 2017”