Nyheter

Digihjelp Ukebrev 19/2021

I stortingsmeldingen «Leve hele livet» pekes det på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. Stortingsmeldingen bruker ordet «Digihjelp» Senior Norge har i mange år sett at samfunnet går mot en total…

Innspill til evaluering av pensjonsreformen

Felles innspill fra Forsvarets seniorforbund og Senior Norge Vårt utgangspunkt er Pensjonskommisjonen (NOU 2004:1). Hovedmålet med pensjonsreformen var å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft på lang sikt. Med det mentes først og fremst å sikre bedre fordeling av ytelser…

Pensjon fra første krone.

Innledningsvis vil Senior Norge bemerke at det ikke foreligger noe i retning av en omforent innstilling verken når det gjelder situasjonsanalyse eller forslag til endringer i innskuddspensjonsordningene. Lønnstakernes interesser og syn står i klar motsetning til arbeidsgivernes. Etter at det…