Seniorhåndboka

Seniorhåndboka 2021

Senior Norge, tidligere Seniorsaken, har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider ved å være en senior. Det gjelder spørsmål om pensjonsrettigheter og andre økonomiske forhold som endrer seg litt med økende alder. Like vanlig er det at man funderer over hvilke regler som gjelder for helse og omsorg. Endelig er det mange som gruer seg litt for å skifte fra arbeidsliv til pensjonistliv.

Vi har ikke svar på alle tenkelige spørsmål som omhandler seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en seniorhåndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til seniortilværelse mykere og føre til at vi trives som seniorer. Det er viktig å huske på at man aldri i livet har vært så unik som man er som eldre. Gratulerer!

Denne seniorhåndboka tar utgangspunkt i den tidligere seniorhåndboka som ble utgitt av Seniorsaken. Det er meningen at den først og fremst skal være tilgjengelig på Senior Norges hjemmeside, men også gis ut som trykket bok.

Under tiden som vi arbeidet med boken ble Norge og verden rammet av covid 19-pandemien. Seniorhåndboken vil også være til hjelp og støtte når ulike temaer dukker opp som følge av pandemien. På slutten av kap. 4 er det også lagt inn generelle regler for bekjempelse av smitte. Det er relevant for covid-19, men også for andre epidemiske sykdommer som kan dukke opp.

Det er frivillige i Senior Norge som til største delen har stått for tekstene. Ressursgruppen for helse og omsorg har skrevet om sine fagfelt og tilsvarende har medlemmer av ressursgruppen for jus og økonomi skrevet om familierett, pensjoner og andre aktuelle temaer.

Seniorhåndboken, versjon 2021 er nå oppdatert etter at trygdereguleringen 2022 er gjennomført.

Stor takk til alle som har bidratt!

Mai 2022

Jon Rogstad
styreleder


Seniorhåndboka kapittel for kapittel

Senior Norge Seniorhåndboka

Seniorhåndboka – Forord

Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge

1 – Velkommen til Senior Norge

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Vår organisasjon Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10, Oslo, fra oktober 2021). I ulike deler av Norge er organisasjonen representert ved lokallag med egne styrer. Det er opprettet to ressursgrupper for henholdsvis helse…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering og utdanning.Den andre fasen, arbeidslivet, preges av uavhengighet, sosialt og familiemessig ansvar. Den tredje fasen, «de unge eldre», pensjonisttilværelsen, som preges av selvstendighet, likhet, ansvarlighet…

Fortsett å lese
Kapittel 3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om opplevelsen av å bli eldre Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva forventningene er til alderdommen.  Et prosjekt «Forberedelse til ny fase i livet med en kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring…

Fortsett å lese
Kapittel 4 – Helse og aldring

4 – Helse og aldring

Ved Ressursgruppen helse og omsorg Om helse og aldring Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om vi kan, fordi, enten vi vil det eller ikke, er det nå slik at vi alle blir litt skrøpeligere med årene. Naturen har bestemt det…

Fortsett å lese
Kapittel 5 – Pårørendes roller og rettigheter

5 – Pårørendes roller og rettigheter

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Innledning I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss – ektefelle, partner, søsken eller i verste fall barn.  Dette kan innebære at vi som pårørende må påta oss nye omsorgsoppgaver. En kartleggingsstudie viser at…

Fortsett å lese
Kapittel 6 - Seniorenes velferdsrettigheter

6 – Seniorenes velferdsrettigheter

Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad Om folketrygden, behandling og pleie (Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet? For rett til ytelser og tjenester som er finansiert gjennom folketrygden er det et vilkår at vedkommende er medlem. For å få rett til pensjonsytelser er…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad. Dine forpliktelser for å få stønad  I Norge er det du som må sette frem krav om økonomiske stønader. Da trenger du å vite hva du kan ha krav på slik at du kan ivareta dine rettigheter. Krav foreldes dersom de ikke fremmes innenfor tidsfristene. Etter folketrygdloven § 22-13 gjelder…

Fortsett å lese
Kapittel 8 – Økonomi

8 – Økonomi

Ved jurist Stig Klingstedt Fra yrkesliv til pensjonstilværelse Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene i livet. Noen gleder seg og ser med forventning fram til en tilværelse uten krav om å møte på en krevende og tung jobb i all slags vær, med en lettere tilværelse med mere tid til…

Fortsett å lese
Kapittel 9 - Jus for seniorer

9 – Jus for seniorer

Ved advokat Audhild Freberg Iversen Fremtidsfullmakt Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: Lov om umyndiggjøring fra 1898Vergemålsloven av 1927 Loven trådte i kraft 1. juli 2013. Loven innebærer store endringer av tidligere regelverk og saksbehandling. Samtlige lokale overformynderier er nedlagt, og vergemålsforvaltningen sorterer nå direkte under…

Fortsett å lese
Kapittel 10 - Boligøkonomi og lån

10 – Boligøkonomi og lån

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i form av lavere bokostnader når man kommer til pensjonsalder. Samtidig. med den verdiutvilingen i boligmarkedet i Norge de siste årene, kan man ha opparbeidet en viss…

Fortsett å lese
Kapittel 11 – Seniorboliger

11 – Seniorboliger

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om hvordan seniorene vil bo? Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer holder oss aktive lenger og…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om forbruks- og velferdsteknologi Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2030. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke våre behov. Velferdsteknologi overtar. Velferdsteknologi vil si alle former for teknologi som gjør at…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik «Det er mange veier som fører til Rom». Dette gjelder også veien(e) til en god pensjonisttilværelse. Det handler blant annet om at hver enkelt må ta sine egne valg. Dernest handler det om hvordan du forholder deg til teknologi som vil sette deg bedre i stand til å mestre hverdagen….

Fortsett å lese