Seniorhåndboka

Seniorhåndboka 2021

Senior Norge har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider og utfordringer ved det å være en senior i Norge.

Vi har selvfølgelig ikke svar på alle spørsmål om seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en håndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til en trygg og god pensjonisttilværelse litt smidigere. I tillegg håper vi boken kan være et godt oppslagsverk i din videre planlegging for fremtiden. Alder er erfaring og kan aldri erstattes. En god plan er alltid lurt. En erfaring mange av oss har hatt. Nettopp fordi vi har levd en stund.

Under tiden som vi har arbeidet med Seniorhåndboken ble Norge og verden rammet av en pandemi, covid-19. Vi har derfor tilpasset temaer i Seniorhåndboken etter dagens nye utfordringer, og håper informasjonen vil være til hjelp og støtte i dag, og når ulike situasjoner dukker opp som følge av pandemien. I dag er informasjonen relevant for covid-19, men vil også være relevant for andre epidemiske sykdommer som kan dukke opp i fremtiden.

Det er medlemmer og frivillige i Senior Norge som står bak den største delen av tekstene. En stor takk til alle som har bidratt til utarbeidelsen av Seniorhåndboken. Vi håper du finner nyttig og god informasjon i boken, og ønsker deg lykke til med planleggingen av en trygg, interessant og spennende hverdag.


SENIOR NORGE, mars 2021
Petter Schou
sentralstyreleder

Rev. juli 2021


Seniorhåndboka kapittel for kapittel

Senior Norge Seniorhåndboka

Seniorhåndboka – Forord

Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge

1 – Velkommen til Senior Norge

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Vår organisasjon Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10, Oslo, fra oktober 2021). I ulike deler av Norge er organisasjonen representert ved lokallag med egne styrer. Det er opprettet to ressursgrupper for henholdsvis helse…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering og utdanning.Den andre fasen, arbeidslivet, preges av uavhengighet, sosialt og familiemessig ansvar. Den tredje fasen, «de unge eldre», pensjonisttilværelsen, som preges av selvstendighet, likhet, ansvarlighet…

Fortsett å lese
Kapittel 3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om opplevelsen av å bli eldre Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva forventningene er til alderdommen.  Et prosjekt «Forberedelse til ny fase i livet med en kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring…

Fortsett å lese
Kapittel 4 – Helse og aldring

4 – Helse og aldring

Ved Ressursgruppen helse og omsorg Om helse og aldring Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om vi kan, fordi, enten vi vil det eller ikke, er det nå slik at vi alle blir litt skrøpeligere med årene. Naturen har bestemt det…

Fortsett å lese
Kapittel 5 – Pårørendes roller og rettigheter

5 – Pårørendes roller og rettigheter

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Innledning I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss – ektefelle, partner, søsken eller i verste fall barn.  Dette kan innebære at vi som pårørende må påta oss nye omsorgsoppgaver. En kartleggingsstudie viser at…

Fortsett å lese
Kapittel 6 - Seniorenes velferdsrettigheter

6 – Seniorenes velferdsrettigheter

Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad Om folketrygden, behandling og pleie (Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet? For rett til ytelser og tjenester som er finansiert gjennom folketrygden er det et vilkår at vedkommende er medlem. For å få rett til pensjonsytelser er…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad. Dine forpliktelser for å få stønad  I Norge er det du som må sette frem krav om økonomiske stønader. Da trenger du å vite hva du kan ha krav på slik at du kan ivareta dine rettigheter. Krav foreldes dersom de ikke fremmes innenfor tidsfristene. Etter folketrygdloven § 22-13 gjelder…

Fortsett å lese
Kapittel 8 – Økonomi

8 – Økonomi

Ved jurist Stig Klingstedt Fra yrkesliv til pensjonstilværelse Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene i livet. Noen gleder seg og ser med forventning fram til en tilværelse uten krav om å møte på en krevende og tung jobb i all slags vær, med en lettere tilværelse med mere tid til…

Fortsett å lese
Kapittel 9 - Jus for seniorer

9 – Jus for seniorer

Ved advokat Audhild Freberg Iversen Fremtidsfullmakt Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: Lov om umyndiggjøring fra 1898Vergemålsloven av 1927 Loven trådte i kraft 1. juli 2013. Loven innebærer store endringer av tidligere regelverk og saksbehandling. Samtlige lokale overformynderier er nedlagt, og vergemålsforvaltningen sorterer nå direkte under…

Fortsett å lese
Kapittel 10 - Boligøkonomi og lån

10 – Boligøkonomi og lån

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i form av lavere bokostnader når man kommer til pensjonsalder. Samtidig. med den verdiutvilingen i boligmarkedet i Norge de siste årene, kan man ha opparbeidet en viss…

Fortsett å lese
Kapittel 11 – Seniorboliger

11 – Seniorboliger

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om hvordan seniorene vil bo? Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige bomiljøer holder oss aktive lenger og…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om forbruks- og velferdsteknologi Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2030. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke våre behov. Velferdsteknologi overtar. Velferdsteknologi vil si alle former for teknologi som gjør at…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik «Det er mange veier som fører til Rom». Dette gjelder også veien(e) til en god pensjonisttilværelse. Det handler blant annet om at hver enkelt må ta sine egne valg. Dernest handler det om hvordan du forholder deg til teknologi som vil sette deg bedre i stand til å mestre hverdagen….

Fortsett å lese