Kategori Seniorøkonomi

Mer eller mindre

Sheel utvalget

Seniorsaken har gått gjennom Sheel-utvalgets rapport, og har foreløpig følgende kommentarer til hvordan forslagene i denne vil kunne berøre våre medlemmer og andre seniorer. Pensjonister med lav eller midlere pensjon vil komme positivt ut, forutsatt at de ikke har en…

Seniorsakens innspill til ny arvelov

Høringssvar

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov 1. Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr at Seniorsaken er av den oppfatning at ektefellens…

Budsjettfremlegget 2015 – Pensjon

Til Arbeids- og sosialdepartementet, Seniorsaken er opptatt av at pensjonistenes økonomiske kår skal opprettholdes over tid. Da pensjonsforliket ble inngått i Stortinget, var et av forslagene at de offentlige pensjonene skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. For å…

Statsbudsjettet 2015

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt. I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser beslaglegger 200 av dem. Men disse investeringene kan bli…

Glasstak for eldre

  I en kronikk i Aftenposten forrige uke hevder Elin Ørjasæter at arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å endre aldersgrensene i arbeidsmiljøloven bare vil komme det hun kaller «pose- og sekkgenerasjonen» til gode. Seniorsaken mener Ørjasæter tar fullstendig feil. Det…

Hvordan våger de?

Hvordan våger rikspolitikerne å gi storslåtte løfter om «sykehjemsplass til alle som trenger det», når de vet at det ikke kan gjennomføres? Anna Marie Vareide | leder Seniorsaken, Skedsmo Publisert i Romerikes Blad 09.09.2014 Hvordan skal kommunene leve opp til rikspolitikernes…