Mer eller mindre

Seniorsaken har gått gjennom Sheel-utvalgets rapport, og har foreløpig følgende kommentarer til hvordan forslagene i denne vil kunne berøre våre medlemmer og andre seniorer. Pensjonister med lav eller midlere pensjon vil komme positivt ut, forutsatt at de ikke har en … Les mer

Budsjettfremlegget 2015 – Pensjon

Til Arbeids- og sosialdepartementet, Seniorsaken er opptatt av at pensjonistenes økonomiske kår skal opprettholdes over tid. Da pensjonsforliket ble inngått i Stortinget, var et av forslagene at de offentlige pensjonene skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. For å … Les mer

Statsbudsjettet 2015

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt. I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser beslaglegger 200 av dem. Men disse investeringene kan bli … Les mer

1 2 3 4 5 20