Statsbudsjettet 2016

Seniorsaken er meget tilfreds med at regjeringen har åpnet for at vi kan gi innspill i forkant av arbeidet med budsjettforslaget for 2016. Seniorsakens ressursgrupper for juss/økonomi og helse/omsorg tillater seg med dette å komme med følgende forslag: Underregulering av … Les mer

Seniorsakens innspill til ny arvelov

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov 1. Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr at Seniorsaken er av den oppfatning at ektefellens … Les mer

Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften

Til finanskomiteen, Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over. Seniorsaken har de seneste årene merket seg at skatteopplegget for lønnsinntekter og … Les mer

Seniorsakens høringssvar til endring av aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO Vår referanse: Christin Engelstad Høringsuttalelse fra Seniorsaken om arbeidsmiljølovens aldersgrenser Seniorsaken har valgt å avgrense denne høringsuttalelsen til endringene Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å gjøre i arbeidsmiljøloven vedrørende aldersgrenser i arbeidslivet. … Les mer

Høring om aldersgrenser i arbeidslivet

Hva mener du om aldersgrenser i arbeidslivet? Seniorsaken skal gi Arbeids- og sosialdepartementet vårt syn på aldersgrenser i arbeidslivet i forbindelse med høring om endringer i Arbeidsmiljøloven. Departementet lanserer tre ulike modeller: 1: Arbeidsmiljølovens aldersgrense økes til 72 år og … Les mer

1 2 3 4