Kategori Høringsinnspill

Høringer

Statsløven

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Seniorsaken gir sin fulle støtte til departementets uttalelse om at et generelt forbud mot aldersdiskriminering kan bidra til å endre holdninger knyttet til eldre,…

Sunn seksualitet

Fremtidsfullmakter - Juss og arv er viktig for seniorer

Helsedirektoratet jobber med ny strategi for seksuell helse. Et omfattende rapport skal bidra til en god seksuell helse i Norge. Seniorsaken har levert innspill til rapporten som omhandler hele befolkningen, fra små barnehagebarn til eldre på sykehjem. På tross av…

Statsbudsjettet 2016

Seniorsaken er meget tilfreds med at regjeringen har åpnet for at vi kan gi innspill i forkant av arbeidet med budsjettforslaget for 2016. Seniorsakens ressursgrupper for juss/økonomi og helse/omsorg tillater seg med dette å komme med følgende forslag: Underregulering av…

Seniorsakens innspill til ny arvelov

Høringssvar

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov 1. Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr at Seniorsaken er av den oppfatning at ektefellens…