Overskrift

NYHETSBREV 2-2015

---

Spise sammen

Smakelig måltid

MANGE ELDRE mangler ork og interesse for å lage mat til seg selv. Smakssansen forandrer seg, og smaksløs mat gir ikke matlyst. Ferdigmat oppleves som dyr og dårlig, særlig for dem som har vært opptatt av, og har kompetanse innen mat.

Optimistisk matforsker

Seniorsaken Vestfold er i ferd med å opprette prosjektet «Smakelig måltid». Det skal skape møteplasser for eldre som vil lage mat og spise sammen. Forventingene til de helsemessige og sosiale konsekvensene av prosjektet er store. Mindre ensomhet og bedre ernæring regnes blant de viktigste gevinstene.

Primus motor for prosjektet er Trygve Eklund, doktor i mikrobiologi, tidligere matforsker og styreleder i Seniorsaken Vestfold. Det er søkt støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse, som støtter omsorgstiltak for eldre i Vestfold.

Kreativ kokkelering

Mange opplever måltidene som en sosial situasjon.

Mangelen på noen å spise sammen med fører til at de eldre mister lysten på mat.
Helsetilstanden blir raskt redusert hos mange. «Smakelig måltid» vil kunne øke
matgleden og gi bedre helsetilstand. På litt sikt regner Eklund også med å kunne se
samfunnsøkonomiske resultater gjennom bedre helse hos eldre utenfor institusjon.

Målet med prosjektet er å etablere «spise sammen -ringer». Ringmedlemmer vil planlegge, handle og lage mat i fellesskap. Offentlige storkjøkken, skolekjøkken, frivillighetssentraler og menighetshus kan tas i bruk. «Smakelig måltid» skal være et inkluderende, innovativt og kreativt prosjekt. Seniorsaken mener dette er forebyggende arbeid som bør være i kommunenes interesse.

Smak og kunnskap

Fagpersoner med ernæringsfaglig bakgrunn og lokale kokker vil involveres. Seniorsaken vil også samarbeide med lokale krefter i kommunene. Kunnskap og bruk av smaks-fremmende kostelementer er vesentlig for prosjektet.

---

HEDERSSENIOR 2015: Vet du om person som bør hedres for sin innsats for eldre? Send oss ditt forslag før 15. august til post@seniorsaken.no

---

AKTUELT

Tabutema

Vold og overgrep mot eldre

– OVERGREP MOT ELDRE er en av de mest tabubelagte formene for overgrep. Eldre føler skam og skyldfølelse. Overgrep brukes som en samlebetegnelse for vold, trusler, trakassering og andre handlinger som krenker et menneske.

Det sier Ingegerd Espås, som innledet Seniorsakens landsmøte 2015.

Hun har erfaring som sosialsjef i flere kommuner og som leder for tiltaket «Vern for eldre».

Da tiltaket «Vern for eldre» startet opp i 2000, var det med øremerkede midler og ti ansatte.

Eldre lider

I 2012 ble «Vern for eldre» innlemmet i Helseetaten. Og antall ansatte ble skåret ned til fire personer.

– Helseetaten har nedprioritert de eldre, og har prioritert unge mellom 18–23 år, sier hun.

Espås forteller at økonomiske innsparinger i kommunene fører til redusert bemanning som går ut over beboerne på sykehjem. De eldre kan ligge i timevis i egen avføring fordi personalet ikke har tid til å ta seg av dem på en forsvarlig måte.

– Basert på utenlandsk forskning antas det at fire til seks prosent av de
over 65 år i Norge utsettes for overgrep hjemme eller i institusjoner. Dette
tilsvarer bortimot 22 000 eldre! 

Type overgrep

Psykiske

– Psykiske overgrep kan omfatte trusler, beskyldninger, utskjelling, å bli holdt våken, mangelfull hjelp.

Økonomiske

– Økonomiske overgrep kan omfatte tyveri, utpressing, «lån» av penger eller å bli tvunget til å kausjonerefor lån.

Fysiske

– Fysiske overgrep kan omfatte livstruende vold, slag, spark, knivbruk, forbrenning, bli bundet fast, bli utsatt for hardhendt stell, manglende hygiene/stell og/eller feilmedisinering.

Strukturelle

– Organisering av tiltak, regler og rutiner som fører til at den enkeltes liv, helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt. Manglende rutiner for bruk av tvangsmidler, tvangs-flytting, manglende informasjon om vedtak.

Seksuelle

– Enhver form for uønsket seksuell kontakt.

---

Seniorsaken mener

Alle sykehjem bør ha en bemanningsnorm!

I Oslo-barnehagene er det én voksen på tre barn under tre år og en på seks over tre år.

Bli med på vår «lik dette» kampanje på Facebook.

---

LOKALLAGSNYTT

Ledersamling på landsmøtet

De fleste av Seniorsakens 16 lokallag var representert. 

Styrelederne i lokallagene. (som var til stede) fra venstre: Ole Bjørn Andersen, Asker – Odd Himle, Hordaland – Marit Lian, Eidsvoll og Hurdal – Elsa Kristiansen, Rogaland – Per Nygaard-Østby –Liv Espeland, Kristiansand – Edel Knapper, Oslo Nord – Erik Rekdal, Ullern – Arne V. Larsen, Østfold – Anna Marie Vereide, Skedsmo – Roar Møll, Vestre Aker – Lasse Aarnæs, Frogner – Ruth Haugland, Harstad – Odd Gunnar, Olsen, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

---

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Politisk ansvarlig i lokallaget, Jane Juul Kutzbach, har stilt følgende spørsmål til kommunene:

• Har kommunen en ensomhetsplan for de eldre innbyggerne i dag?

• Om ikke, skal det lages en slik plan i nær fremtid?

Ullensaker og Nannestad svarte etter to henvendelser, Gjerdrum har ikke svart. 

Svar fra Ullensaker: (forkortet)

Vi har ikke en egen ensomhetsplan. Vi har imidlertid aktiviteter for både hjemmeboende og eldre på institusjon. Frivillighetssentralen har også mange tilbud for eldre. 

Svar fra Nannestad: (fortkortet)

Nannestad kommune gjennomfører frivillige «forebyggende hjemmebesøk» til alle

innbyggere over 75 år. På den måten danner kommunen seg en oversikt over personer som sliter med ensomhet, og kan iverksette tiltak.

Seniorsaken Hordaland

Seniorsaken Hordaland vil ha medlemmer av Seniorsaken inn i eldreråd i egen kommune. Mange eldreråd består i dag av tidligere kommunepolitikere. Ønsket er at de skal bli mer nøytrale og ikke være bundet til partienes programmer.

Østfold og Asker på nett

Seniorsaken Østfold og Seniorsaken Asker har egne hjemmesider. Besøk lokallagene på ostfold.seniorsaken.no eller asker.seniorsaken.no.

Seniorsaken Rogaland på Facebook

Besøk «nye» Seniorsaken Rogaland på Facebook. Her vil vi holde våre medlemmer orientert om aktiviteter, kjøre politiske debatter og avdekke mangler i helse og omsorg i Rogaland. Velkommen til nye og gamle venner!

Nytt lag

Seniorsaken Bærum ble stiftet 21. april 2015. Oppstart av Seniorsaken Bærum har gitt rundt 400 medlemmer eget lokallag. Les mer på seniorsaken.no

---

Seniorsakens landsmøte 2015

Ved årsskiftet 2014/15 var det bortimot 13 500 medlemmer i Seniorsaken.

Verveselskapet Direct House er blitt engasjert, og medlemsmassen er økende. Seniorsaken har hatt utstrakt møtevirksomhet med politikere og ressursgruppene Helse og omsorg og Juss og økonomi har levert flere høringer. Seniorsaken har vært meget synlig i media.

Medlemskontingenten for 2015 blir som for 2014: kr 390,– for enkeltmedlemskap og kr 490,– for familiemedlemskap.

Protokollen ligger på: seniorsaken.no/kat/aktiviteter/landsmoter

Nytt sentralstyre

Fra venstre: Ingrid Kløve styreleder, Hordaland, Thomas Bøhmer medlem, Vestre Aker, Liv Espeland varamedlem Kristiansand, Roar Møll varamedlem, Vestre Aker, Per Kjølset medlem, Rogaland, Håvard Jernskau medlem, Skedsmo og Tordis Aavatsmark medlem, Frogner (ikke til stede).

---

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv.

Pengene som frigjøres kan du bruke akkurat som du selv ønsker.

SLIK FUNGERER SENIORLÅN: Lånet gis mot pant i din bolig, og du må være over 60 år. Lånet kan utbetales som et engangsbeløp og/eller månedlige utbetalinger. Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen, rentene legges til lånet månedlig.

Les mer på www.bnbank.no eller besøk oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5. Ring gjerne for avtale 95 00 57 94.

---

Seniorsaken hjelper deg

• Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter – ring SOS-telefonen: 22 12 18 90

• Ønsker du å sette opp et testament eller skrive en fremtidsfullmakt

• Våre medlemmer får én konsultasjon med advokat gratis! Ring Juss-telefonen:
   22 12 18 90

• Vurderer du å flytte – gode råd er gratis på: 22 12 18 90

---

HAR DU EN E-POSTADRESSE VI IKKE VET OM?

Hvert brev som sendes i posten, koster 10 kr. i porto! La oss bruke de pengene på de som ikke har tilgang til nett. Send en e-post til: post@seniorsaken.no