Overskrift

NYHETSBREV 1-2015

---

Digital hverdag:

En omsorgsfull omlegging

– Alle som kommuniserer med eldre, har et særlig ansvar for å nå ut til alle der de er. Derfor foretar vi det vi kaller en «omsorgsfull om legging» når vi nå legger over mye av vår medlems-kommunikasjon på nett.

Det sier Knut Chr. Høvik, general sekretær i Seniorsaken der elektroniske nyhetsbrev, nettsider på pc, nettbrett og mobil osv er på trappene.

– Men alle som ikke har tilgang til internett, vil få nyhetsbrev i postkassen sin, lover han.

– Vi vet at mange av våre medlemmer, spesielt de eldste som har vært lojale mot Seniorsaken i mange år, ikke bruker internett, sier Høvik. Han forteller at det også er en del mennesker som hopper av nettkarusellen nå de blir pensjonister.
De vil ikke være tilgjengelige døgnet rundt, og de har ikke behov for at et brev skal komme raskere frem enn det gjør med vanlig post.

En del av omleggingen innebærer at magasinet Senior blir erstattet av andre kommunikasjonskanaler. I flere år har magasinet påført organisasjonen store kostnader. Portokostnadene var på over 100 000 kr. per utgivelse, og annonsørene har flyttet pengene sine over i digitale kanaler.

– Når kostnadene nærmet seg en million kroner årlig, kan vi ikke benytte medlemmenes kontingenter til fortsatt utgivelse.

Kostnaden tilsvarer prisen på en sykehjemsplass i året, avslutter Høvik.

---

Seniorsaken hjelper deg

Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter – ring Seniorsakens SOS-telefon.

Våre medlemmer får en gratis konsultasjon hos våre erfarne advokater. Det kan være å sette opp testament eller skrive en fremtidsfullmakt.

Seniorsakens SOS-telefon: 22 12 18 90 e-post: post@seniorsaken.no

 

Bli medlem av Seniorsaken!

Send oss en e-post!

For å kommunisere bedre og billigere er vi avhengige av å nå ut til så mange som mulig via nett. Har vi ikke e-postadressen din ber vi deg sende den til seniorsaken@seniorsaken.no

---

Jobbe litt?

Vi trenger frivillige i resepsjonen i Bygdøy allé 5 i Oslo. Ta kontakt med Britt Selig på tlf. 480 64 986 eller britt.selig@gmail.com 

P.S. Det er lunsj kl 11.45. Velkommen innom!

 

Innkalling til landsmøtet

Landsmøtet for 2015 er berammet til 27. mai 2015 kl. 10.00–17.00 på Gardermoen Airport Hotel.

---

Trygdeoppgjøret 2015:

Mot oppgjør i minus

– I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i minus for våre medlemmer! En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen.

Det sier leder i Seniorsakens ressursgruppe Juss og økonomi, Stig Klingstedt. Han forteller at for første gang i historien setter nå de store pensjonistog seniororganisasjonene seg rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør.

Tilsammen har Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, LOP, Forsvarets Seniorforbund og Seniorsaken bortimot 250 000 medlemmer i ryggen!

– Selv om pensjonist- og seniororganisasjonene ofte har ulikt syn i seniorpolitiske saker, har vi samme mål. Når det gjelder krav om fjerning av underreguleringen av pensjonene er vi 100 prosent samstemte, sier Klingstedt. Han håper Pensjonistforbundets invitasjon til samarbeid i denne saken vil overføres til andre saker med felles mål.

Forutsetningen for pensjonsreformen, som Seniorsaken var sterkt i mot, var at de offentlige pensjonene skulle underreguleres med halvparten av gjennomsnittlig reallønnsutvikling. For å slippe å beregne de eksakte prosentene hvert år, antok regjeringen og Stortinget at reallønnsveksten i fremtiden ville bli på ca. 1,5 prosent, og at pensjonene altså skal underreguleres med 0,75 prosent.

– Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lengre er til stede. I inneværende år er det i revidert budsjett anslått en årslønnsvekst på 3,3 prosent, og målet for konsumprisveksten er over tid anslått til 2,5 prosent. Det gir 0,8 prosent i reallønnsvekst, og i realiteten kun 0,02 prosent i økt kjøpekraft for pensjonistene. Det var ikke forutsetningen, sier Klingstedt.

– Pensjonistorganisasjonene vil protestere kraftig mot en regulering som viser røde tall, avslutter Klingstedt.

---

Kommunestyre- og fylkestingsvalg:

Seniorene skal vinne valget 2015!

Før alle valg står eldresaker høyt på partiprogrammene. Etter valget sitter vi ofte igjen med kaldt valgflesk.

14. september går vi til urnene for å plassere politikere vi tror på, i riktige posisjoner. Mange eldre har en hjertesak.

De stemmer oftest på det partiet, eller de politikerne, de tror kan gjøre en forskjell for de som ikke har det så bra som dem selv.

Seniorsakens lokallagsledere har gitt innspill til hva de vil løfte frem i valgkampen i sitt område. På toppen troner samhandlingsreformen, som har gjort de sykeste og svakeste til kaste baller mellom sykehus, sykehjem eller til og med tomme hjem.

Seniorsaken Rogaland vil be Helse- og omsorgsdepartementet svare helt konkret på om kommunene har fått midler til å ivareta pasienter som skrives ut av sykehus og tilbakeføres til hjemkommunen?

Fra Skedsmo rapporteres det om tilfeller der Ahus har skrevet ut pasienter med lårhalsbrudd uten å sørge for rehabilitering. De blir sendt rett hjem til sykehjem eller omsorgsbolig. Etter en stund må de legges inn på sykehus igjen. Er denne svingdørspolitikken moralsk og forsvarlig?

I Sarpsborg mistenker Seniorsaken at eldre blir salderingspost når byen skal feire 1000-års jubileum i 2016. Det er mye å spare på å tilby dobbeltrom.

Boten kommunen får, er bare en dråpe i havet. Når kommunene kan betale seg bort fra løfter om sykehjemsplass og enerom ved hjelp av bøter, er det akseptert ansvarsfraskrivelse. Rabatt på redusert livskvalitet er uakseptabelt!

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal minner om verdighetsgarantien som ikke holder mål. Det finnes et eldrehjem i Feiring som står tomt, og som kunne benyttes. Og det finnes private sykehjem i kommunen hvor beboere kan bo på enkeltrom.

Både Seniorsaken Arendal og Ullern jobber for å bedre tilbudet til eldre med demens, som vil være en sterkt voksende gruppe fremover. Seniorsaken Arendal samarbeider med Nasjonalforeningen i prosjektet «Hjertet for Arendal». I forbindelse med den økende andelen eldre i samfunnet vil andelen med demens øke tilsvarende.

Seniorsaken Ullern tok initiativet til å løfte frem demenssaken i Oslo kommune, og er representert i et demens team og på demensdagen.

Seniorsaken har også eldrerepresentasjon i samfunnet, seniorboliger og aktiv alderdom på «programmet».

---
ISTOCK foto

Hva er livet verdt etter 80?

Seniorsaken har levert høringssvar på Prioriteringsutvalgets N0U 2014:12 «Åpent og rettferdig-prioriteringer i helsetjenesten» 

Les hele svaret på seniorsaken.no.

---

Vil du ut i verdensrommet?

Bli med på Senior Space Camp på Andøya 16.–20. august 2015. Seniorsaken disponerer 20 plasser, og ny frist for påmelding er 1. juni.

Seniorsakens prosjektleder er Eva Henschien, tlf: 414 40 070 e-post: hensch@online.no

Påmelding til Anita Hansen, tlf: 76 14 46 50 Mobil: 902 16 715 e-post: anita@narom.no Nett: www.narom.no

---

Samarbeidspartner:

SeniorLån - et smart lån for deg over 60 år

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene som frigjøres kan du bruke akkurat som du selv ønsker.

SLIK FUNGERER SENIORLÅN: Du må være over 60 år, og lånet gis mot pant i boligen din. Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig, og du får skattefratrekk for rentebeløpet på vanlig måte.

Les mer på www.bnbank.no, eller besøk meg i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5.

Ring gjerne for avtale 95 00 57 94.

---