Overskrift

Julen 2014

Kjære medlem!

Nå står jul- og nyttårsfeiring for døren, så vi benytter dette siste nyhetsbrevet i 2014 til en kort oppsummering av de siste sakene som ikke har vært presentert i full bredde hittil i år, og samtidig så vidt kikke inn i 2015. I den forbindelse er det vel ingen tvil om at kommunevalget 2015 vil stå høyt på Seniorsakens agenda fra årsskiftet.

Norge er et av verdens beste land å leve i, men likevel er det mange av våre eldste og svakeste som fortjener økt kvalitet og verdighet i omsorgen. Vi vil invitere til valgkamp-samarbeid med alle de andre organisasjonene som representerer våre eldre. Sammen står vi sterkere, og løsningene blir bedre!

---

Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem

Seniorsakens reagerer sterkt på sjokkrapportene som har avslørt brudd på menneskerettighetene på sykehjem i Norge. Nå er det fastslått fra autoritativt hold at det er til dels grov svikt i eldreomsorgen. Når de elementære menneskerettighetene brytes, bør alle varsellamper lyse.

Seniorsaken er klar over at mange kommuner har eldreomsorg av høy kvalitet, men vi er dypt bekymret over situasjonen som rår andre steder. Vi har derfor gjentatt vårt krav overfor regjeringen om at man i statsbudsjettet for 2016 tar grep for å få en eldreomsorg som landet kan være stolt av. Det vesentligste kravet er at staten enten øremerker midler til eldreomsorgen eller selv tar over ansvaret helt og holdent. På den måten unngår man dagens ”Svarteper-spill” mellom statlige og kommunale myndigheter der det nesten alltid er de svakeste som blir lidende.

Vi ber alle ved landets sykehjem; ansatte, pårørende, brukere og ikke minst mennesker med lederansvar umiddelbart varsle når våre eldste og svakeste blir utsatt for vold, trusler eller straff.

Les mer...

---

Innspill til statsbudsjettet 2016

Vi er meget tilfreds med at regjeringen nå har åpnet for at Seniorsaken kan gi innspill i forkant av arbeidet med budsjettforslaget for 2016.

Her er en kort sammenfatning av våre innspill.

Du finner hele dokumentet på seniorsaken.no

---

Finansiering av eldreomsorgen

Seniorsaken har i flere år kjempet for at Norge har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Til tross for mange løfter om å løse mangelen på sykehjemsplasser står kommunene fremdeles med et utilstrekkelig antall plasser, samtidig som folk blir stadig eldre, og flere trenger plass. Ikke minst vil antall demente øke i uoversiktlig grad. Dette er en gruppe som uansett tilpasset bolig etter hvert ikke kan klare seg på egenhånd. Seniorsakens SOS-telefon varsler om problemene mange eldre opplever når helsen svikter, og de ikke gis en trygg tilværelse.

Seniorsaken ber om at budsjettmidler til eldreomsorgen i kommunene øremerkes, eller at staten tar direkte ansvar for eldreomsorgen.

---

Underregulering av pensjonene fjernes

Seniorsaken mener alle pensjonister skal sikres sin andel av velferdsutviklingen. Pensjonsordningen forutsetter en gjennomsnittlig reallønnsutvikling på 1,5 prosent. Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lenger er til stede.

I inneværende år er det i revidert budsjett anslått en årslønnsvekst på 3,3 prosent, og målet for konsumprisveksten er over tid anslått til 2,5 prosent. Det gir pensjonistene en økt kjøpekraft på 0,5 prosent.

Ved svakere årslønnsvekst kan pensjonistene risikere redusert kjøpekraft. Ved at avkortningen akkumuleres for hvert år, minker kjøpekraften vesentlig over tid. Pensjonistene vil i løpet av 20 år ha tapt ca. 1,5 års pensjon sammenlignet med den generelle velferdsutviklingen. Dette mener Seniorsaken ikke er en velferdsstat verdig.

---

Justering av folketrygdavgiften

Seniorsaken mener at skjerpet trygdeavgift, som bare rammer pensjonistene, i realiteten er en ny toppskatt, men med et mye lavere innslagspunktSeniorsaken er helt ut enig i at pensjonister med lavere og midlere pensjoner skal ha skattelindringer slik det ble innført 2011, men finansieringen er en felles oppgave for skattebetalerne. Seniorsaken ber derfor om at innkreving av trygdeavgift skjer etter de prinsipper som opprinnelig lå til grunn i lov om folketrygd.

Dersom nye beregninger skulle vise at avgiftene ikke svarer til helseutgiftene i et livsløpsperspektiv, bør man legge frem disse. Det bør da gjelde samme avgift for pensjonsinntekter som for lønnsinntekter.

Seniorsaken mener skatt skal innkreves etter skatteloven, ikke som en avgift etter lov om folketrygd. Seniorsaken ber om at trygdeavgiften settes ned med 1,7 prosentenheter.

---

Sykestønad for yrkesaktive over 67 år

Seniorsaken ser positivt på at regjeringen nå foreslår endringer av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Seniorsaken er imidlertid ikke enig i at arbeidstakere over 67 år mister sykestønad. Skal arbeidslinjen være en realitet, bør også forholdene legges til rette slik at eldre ikke utilsiktet støtes ut av arbeidslivet.

Seniorsaken ber om at reglene om sykestønad endres slik at arbeidstakere har de samme rettigheter så lenge de er yrkesaktive.

---

Forhøyet tilskudd for bygging av private seniorboliger

Seniorsaken er opptatt av at alle skal kunne bli boende i sitt eget hjem så lenge de ønsker og mestrer dette. Vi arbeider aktivt for å få bygget seniorboliger der forholdene er tilrettelagt for en trygg og positiv seniortilværelse.

For å gjøre det mulig å bygge tilstrekkelig mange seniorboliger, ber Seniorsakenregjeringen vurdere å øke både Husbankens tilskudd per boligenhet og bevilgningen, slik at det er tilstrekkelig store rammer for det totale antall seniorboliger som må bygges hvert år.

Seniorsaken ber også om at en ordning med tilskudd til oppgradering av eksisterende bolig inkluderes i budsjettforslaget for 2016.

---

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Seniorsaken ber innstendig regjeringen enten om å gjeninnføre ordningen med fradrag for store sykdomsutgifter på generelt grunnlag, eller sørge for at den alternative ordningen blir iverksatt raskt.

---

Fradrag for kontingent i pensjonistorganisasjonene

Yrkesaktive personer har rett til fradrag av fagforeningskontingenten, inklusive eventuelle forsikringsordninger . Seniorsakens medlemmer betaler på tilsvarende måte kontingent i sin interesseorganisasjon for å få sine interesser ivaretatt overfor myndigheter og andre.

Seniorsaken mener at en større grad av organisering av eldre er en klar fordel for samfunnet. Seniorsaken ber om at regjeringen vurderer en ordning for fradrag av kontingenten i seniorforeninger.

---

Styrking av fysisk aktivitet for eldre

Det har i en årrekke vært Helsedirektoratets holdning at «går du 30 minutter tre ganger uken, er det nok for å oppnå god helse, og at ytterligere/annen trening bare er for din egen glede».

Økt kunnskap viser i stadig større grad nytten av fysisk trening, ikke minst styrketrening, for eldres funksjon og vitalitet. Seniorsaken ber om at det blir tilrettelagt for treningstilbud for eldre over hele landet. Trening har også en positiv side ved å stimulere til bedret matinntak og sosial aktivitet.

Seniorsaken foreslår derfor at styrking av fysisk aktivitet for eldre legges ut som en egen post hvor det kan søkes om prosjektmidler til forslagsvis 20-50 millioner.

Seniorsaken ber om at det innvilges støtte til treningskjeder som tilbyr sterkt rabatterte priser på styrketrening med instruktør for eldre.

---

Seniorbolig Skedsmo

Til sist har vi en gledelig nyhet fra Skedsmo!  

3. desember vedtok et enstemmig kommunestyre at tomten der Seniorsakens ildsjeler på Skedsmo har drømt om at det skal bygges ca. 80 seniorboliger, vil bli solgt til dette formålet.

Entreprenør i prosjektet er BORI, og Seniorsaken sentralt har vært pådriver og rådgiver i denne prosessen som nå ser ut til å gå veien.

---

Sniktitt på 2015

Også neste år vil vi fortsette å pleie gode relasjoner som for eksempel rundt  Space Camp, som arrangerer det årlige eventyret for Seniorsakens medlemmer i ”verdensrommet”. En ny tur til Andøya vil gå av stabelen i august 2015.

Seniorsaken er inkludert i et viktig og spennende prosjekt i offentlig regi. Sammen med andre interesseorganisasjoner og private aktører skal vi i første halvår delta på konferanser rundt eldre og trafikksikkerhet.

Vi har også blitt invitert inn i spennende samarbeid med det viktigste forskningsmiljøet rundt seniorboliger i Norge.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om disse prosjektene så snart vi skriver 2015.

---

Seniorsaken i media

I løpet av 2014 har Seniorsaken fått omfattende omtale i media. Vi har vært intervjuet i radio, tv, aviser på nett og papir osv. Vi har nådd ut med våre hjertesaker bortimot 80 ganger i små og store sammenhenger. I høst har endringene i arbeidsmiljøloven, med endringer av øvre aldersgrenser i arbeidslivet, vært viet stor oppmerksomhet på alle plan og i alle kanaler. Seniorsakens hovedbudskap er at mennesker ikke går ut på dato!

På våre hjemmesider finner du informasjon, høringssvar og kronikker vi har spilt inn i den hete debatten den siste tiden (www.seniorsaken.no).

Ulike lokalaviser har også Seniorsaken som foretrukken kilde i saker som angår omsorg for eldre. Vi tipser redaksjonene om svik og manglende omsorg i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmepleie.

---

Julestengt i Seniorsaken

Seniorsakens kontor vil være stengt mellom jul og nyttår, men har du behov for å nå oss på SOS-telefonen, kan du ringe tlf. 911 66 558. Om vi ikke kan besvare din henvendelse, kan du legge igjen en melding, og vi vil ringe tilbake så snart som mulig.

Vi gir våre medlemmer gode råd!

Vi minner om våre rådgivningstjenester hver onsdag fra 10.00 -14.00.
Våre medlemmer får 1. konsultasjon som gratis bistand fra jurist eller boligveileder.

Juss-telefonen  975 25 907 juss@seniorsaken.no
Boligtelefonen 22 12 18 90 bolig@seniorsaken.no

Opplever du at det er vanskelig å nå frem i det offentlige og å få hjelp til omsorg for dine nærmeste? Ring SOS-telefonen 22 12 18 90.

---
---