Overskrift

NYHETSBREV 3-2015 

---

Avkortning

Pensjonistene betaler

Av Stig Klingstedt, Leder av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi

SENIORSAKEN PÅ SIN SIDE ønsker alle endringer som likestiller eller styrker våre medlemmer i forhold til andre grupper i samfunnet velkommen.

Regjering og Storting ser ut til å mene at velferdsordningene det i lang tid har vært enighet om, plutselig blir for tyngende for samfunnet. Alle er enige om at vi skal ha et bærekraftig samfunn. Seniorsaken vil imidlertid peke på at eventuelle innstramminger må fordeles noenlunde jevnt i samfunnet. Slik det er blitt, er det pensjonistene som selv må bære hele kostnaden av at regjering og Storting

opplever at de har lovet for mye. De seneste årene er pensjonene redusert for alle med unntak for minstepensjonistene. For en stor del av pensjonistene har skatten økt kraftig. Og bare i løpet av de fire årene den nye pensjonsordningen har virket er pensjonene, som følge av under reguleringen, redusert med mer enn tre prosent i 2015 for pensjonister.

På denne bakgrunn kan vi gi Aftenpostens redaktør rett i at de 2,7 milliarder som regjeringen nå vil bruke på pensjonistene kunne vært brukt på en alternativ måte, nemlig til å redusere nedskrivningen av pensjonene for alle pensjonister eller justere den massive økningen av trygdeavgift som pensjonistene nå sliter med.

I slutten av september stilte redaktøren i Aftenposten seg undrende til regjeringens varslede reduksjon i avkortningen i garantipensjonen for gifte og samboende.

---

Aktuelt

Politiattest i eldreomsorgen?

REGJERINGEN foreslår nå at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er et krav Seniorsaken slutter seg til.

Krav om vandelsattest fra alle som jobber i eldreomsorgen, har lenge vært et krav fra seniororganisasjonene. Argumenter om at krav om politiattest ikke vil stoppe overgrepene, blant annet fordi en stor andel av dem som jobber med eldre og demente er fra andre land, er en lettvint formulering og en ansvarsfraskrivelse. Om krav om politiattest ikke stopper alle overgrep, kan antallet reduseres.

Det er en strøm av hjemmehjelpere som kommer hjem til den hjelpetrengende. En enkelt person kan få hjemmebesøk av 10–15 pleiere i løpet av en uke. Det bør være et absolutt krav at de kan fremvise politiattest for å sikre den hjelpetrengende best mulig.

Det er grunn til å tro at en mindre del av overgrepene blir oppdaget. Ofrene er i en veldig sårbar situasjon, og blir sjelden hørt. Enslige demente og eldre uten pårørende er de absolutt svakeste. De som blir utsatt for overgrep, vet ofte ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Kilde:

Kommunal rapport/Ingegerd Espaas, medlem av Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg og styremedlem i Seniorsaken Frogner.

---

Er kampen vunnet?

REGJERINGEN OG KRF og Venstre foreslår nå lovfestet rett til sykehjemsplass. Det har vært Seniorsakens fanesak gjennom mange år!

Det å innføre en lovfestet rettighet, innebærer å styrke eldres rettsstilling, understreker de fire partiene.

Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen mener det kan være for tidlig å juble.

– Høringsnotatet vi har mottatt gjelder forslag til lov om «Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister» Men hva betyr «bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester», spør hun.

Det er antagelig å forstå som «omsorgsbolig», hvilket er å anse som å bo i eget hjem, - og hvor pasienten selv bærer alle kostnader, bortsett fra helsehjelp. Hvem som skal bære de ekstra kostnadene for «heldøgnstjenester» er høyst uklart. Seniorsaken vil sørge for å få denne problemstilling belyst, og levere et grundig og gjennomarbeidet høringssvar. Pennen er kvesset!

---

Aktuelt

SENIORSAKEN ER partipolitisk nøytral, og skal vera det. Men der er likevel eit utval i tilknyting til det «kommunale politiske systemet», der Seniorsaken sine sunne synspunkt burde ha kome fram, og der organisasjonen sine medlemmar burde ha vore aktivt med. Dette organet i kommunane gjeld den største medlemsgruppa til Seniorsaken – og heiter Eldrerådet.

Kven er representantar i Eldreråda i kommunane i dag? Stort sett er det tidlegare politikarar, som blir innvalde meir eller mindre automatisk. Dei gjer truleg ein god jobb, men er, som tidlegare politikarar, høgst sannsynleg, «farga» av sitt partis politikk. Og politisk syn i «eldresaker» treng ikkje, nødvendigvis, bidra til det beste resultatet.

Hadde det ikkje vore positivt om Seniorsaken sine politisk nøytrale medlemmar hadde arbeidet aktivt med å finna beste løysing på eldresaker i kommunane? Men skal vi få det til, må vi finna Seniorsak-medlemmar som både er interesserte og villige til å bruka tid og litt av si solide livserfaring. Samfunnet er i stadig endring, og det skjer mykje på eldrefronten, og endå meir vil nok skje i tida framover. La oss bidra med gode løysingar!

---

Appetitt på livet!

– Kommunepolitikerne må ta større ansvar for eldre-maten, er den klare meldingen i et opprop fra Forbrukerrådet. Seniorsaken stiller seg selvfølgelig bak oppropet.

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester, underernært eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom, og for å opprettholde god funksjonsevne.

– Det er alvorlig at eldre ikke får i seg nok mat, for det har store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet etterlyser politikere og ledere i eldreomsorgen som er modige nok til å sette maten, kjøkkenet og ansvaret for måltidene høyt på dagsordenen.

---

Medlemssider

Bli med i Drammen!

SENIORSAKEN HAR ca. 450 medlemmer i Drammen, men ikke et lokallag. Det betyr at medlemmer i Drammen ikke er representert der beslutninger fattes. Det betyr også at det ikke fins et forum for behandling av seniorsaker lokalt i Drammen.

Vi ønsker å opprette Seniorsakens lokallag Drammen, og med nye koster får vi det til!

For å lykkes må vi ha ressurspersoner med lokalkjennskap som kan danne et interimsstyre. Er du interessert i å gjøre en innsats for seniorene i Drammen? Er du en aktiv person med «drive» som kan lede etableringen av ditt nye lokallag?

Leder av Seniorsakens lokallag i Asker, Ole Bjørn Andersen, vil være støttespiller og veileder under hele etableringsprosessen.

Send en e-post til Ole Bjørn Andersen, olbander@icloud.com, eller ring mobil 482 92 627.

---

Seniorsaken syns!

SENIORSAKEN HAR VÆRT meget synlig i media gjennom sommeren, høsten og i blant annet lokalpressen under valgkampen.

Vi har også snakket seniorenes sak i Dagsrevyen, NRK P1, NRK P2, P4, NRK.no og Vårt Land. Vi blir stadig en mer troverdig og attraktiv kilde i saker som angår eldre og seniorer i Norge. Blant de aktuelle temaene er; matomsorg, krav om flere hender i eldreomsorgen, og at eldre blir brukt for å rettferdiggjøre rasistiske meninger i kommentarspaltene på nett.

I tillegg til eldreomsorg synliggjør vi også våre merkesaker; seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering og seniorboliger. Vi blir stadig oftere intervjuet om seniorlivet blant de yngre.

---

Ledermøte i Seniorsaken

På ledermøtet 23. og 24. september sto disse sakene høyt på agendaen:

1. Samarbeid med andre seniororganisasjoner

Vi som arbeider for et godt seniorliv i Norge må stå sammen. Vi har samme mål, og burde finne felles løsninger.

2. Medlemspleie

Vi får stadig flere medlemmer og hører du til et lokallag, lover vi at du vil føle enda mer tilhørighet. Hører du ikke hjemme i et lokallag, vil det kanskje endre seg når nye lag etableres. Uansett skal du oppleve at ditt medlemskap er viktig!

3. Kast stoppeklokken i hjemmetjenesten!

I dag kan et «uventet» toalettbesøk kan velte hjemmehjelperens timeplan. Nå gjør medarbeidere, pårørende, brukere og politikere opprør. Det er de som gjør jobben, som vet hvilken jobb som skal gjøres.

Dette er viktige saker du vil høre mer om fremover!

---

Seniorsaken hjelper deg

Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter – ring SOS-telefonen: 22 12 18 90

Ønsker du å sette opp et testament eller skrive en fremtidsfullmakt. Våre medlemmer får én konsultasjon med advokat gratis!

Ring JUSS-telefonen: 22 12 18 90

Vurderer du å flytte – gode råd er gratis på: 22 12 18 90

---

Har du en e-postadresse vi ikke vet om?

Hvert brev som sendes i posten, koster 10 kr. i porto! La oss bruke de pengene på de som ikke har tilgang til nett. Send en e-post til: post@seniorsaken.no.

---

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene som frigjøres kan du bruke akkurat som du selv ønsker.

SLIK FUNGERER SENIORLÅN: Lånet gis mot pant i din bolig, og du må være over 60 år. Lånet kan utbetales som et engangsbeløp og/eller månedlige utbetalinger. Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen, rentene legges til lånet månedlig. Les mer på www.bnbank.no eller besøk oss i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allè 5. Ring gjerne for avtale 95 00 57 94