Omsorgssektoren under press

Senior Norge er orientert om at Oslo kommune, Bydel Nordstrand, har bestemt seg for ikke å forlenge kontrakten med Stendi Senior AS om drift av Ljabrubakken 7 Omsorg+. Følgelig er de 40 ansatte ved Ljabrubakken 7 sagt opp av Stendi Senior AS og bydel Nordstrand tar over driften fra  1. mars 2024.

Uten at Senior Norge skal gå inn på den spesifikke saken, må vi få gi uttrykk for vår bekymring angående driften av eldreomsorgen i Oslo og generelt i Norge. Med økende antall eldre vil behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger øke tilsvarende.

Vi er opptatt av at det bygges og vedlikeholdes tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger slik at behovet dekkes til enhver tid. Kvaliteten i eldreomsorgen er helt avgjørende for om eldre skal ha en verdig alderdom.

For oss er det ikke avgjørende hvem som gir omsorgen, men vi tror at vi i årene fremover må ta i bruk alle tilgjengelige ressurser for å dekke behovet, også private aktører. Vi er derfor bekymret over at bestemmende myndigheter på en lite gjennomtenkt måte sier nei til en stor del av ressursene som nå er tilgjengelige.

Uansett hvordan Bydel Nordstrand løser det konkrete problemet med Ljabrubakken 7 Omsorg+ må bydelen sørge for at beboerne ikke får et dårligere tilbud i fremtiden.