Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Senior Norge synes det er et veldig viktig og interessant arbeide som HOD her har satt i gang med å utvikle en Nasjonal livskvalitetsstrategi. Vi oppfatter det utsendte utkastet mest som en «strategi for strategien», dvs. om hvordan gripe dette an, måle, dokumentere, framlegge og følge opp en slik nasjonal strategi for livskvalitet. Det vil si at man er ganske tidlig i prosessen, samtidig som det er gjort og gjøres mye bra om dette temaet, nasjonalt som internasjonalt. Senior Norge ser derfor fram til å kunne å komme tilbake med innspill til en mer konkret strategi og mer konkrete livsvilkårsindikatorer for eldre på et senere tidspunkt.

Senior Norge støtter det opplegget for systematisk arbeid med livskvalitet som er skissert i kap. 5 (jf. fig. 7), og at man bygger videre på SSB`s «Forslag til rammeverk for måling av livskvalitet i Norge». Vi støtter også det forslag til innsatsområder for det videre arbeidet med livskvalitet som trekkes opp for perioden 2024-2030 (kap.7 sider 48-50). Herunder spesielt forslagene om å utvikle et system for regelmessige kvalitetsmålinger tilpasset utviklingen i samfunn og politikk, samt forslagene om at dette konkretiseres regelmessig i en egen publikasjon fra SSB, og i relevante meldinger til Stortinget, bl.a. en egen «Folkehelse- og livskvalitetsmelding».

Senior Norge vil også benytte anledningen til noen foreløpige innspill som dreier seg om den eldre delen av befolkningen i det videre arbeidet med en Nasjonal livsløpsstrategi. Det dreier seg i denne omgang om mer metodiske spørsmål.

Senior Norge mener det bør være et mål alle eldre omfattes av en kommende Nasjonal livskvalitetsstrategi. Et første spørsmål dreier seg derfor om eventuell avgrensing av de eldre delene av befolkningen. Skal alle gamle omfattes, uavhengig av alder, eller vil det bli en øvre aldersgrense? Dette må avklares. Likedan om institusjonsbeboere skal omfattes? Demente? Vi ser at det kan oppstå problemer med å få svar på intervjuspørsmål om subjektiv livskvalitet fra en del eldre over f.eks. 80 år, og at dette kan gå ut over representativiteten for de svarene som gis. Dette må man drøfte nærmere og finne gode løsninger på.

Senior Norge mener også at man bør se nærmere på hva slags kriterier for livskvalitet som er best mulig tilpasset eldres livssituasjon. De komponentene for subjektiv og objektiv livskvalitet som er skissert i figur 1 og 2 synes viktige og gode som et rammeverk for nærmere konkretisering. I tabell 1 side 57 er det gitt en oversikt over aktuelle indikatorer, basert på SSB`s forslag til rammeverk for måling av livskvalitet i Norge (kap. 9). Det er dessuten lagt inn indikatorer som belyser barn og unges livskvalitet.

Senior Norge mener at det bør arbeides videre med også å videreutvikle indikatorer for eldres livskvalitet. Her gjenstår det mye arbeid, slik også SSB har pekt på i sitt forslag til rammeverk for måling av livskvalitet.  Senior Norge vil gjerne medvirke til dette, gjerne sammen med andre eldreorganisasjoner og –organer. Det vil særlig måtte dreie seg om mer konkrete indikatorer for helse, mestring og kontroll, ensomhet, boligforhold, nærmiljø, trygghet og sosialt fellesskap.