Hvilke vaksiner bør voksne ta? – SN Redaksjonen uke 8/24

Og er det nødvendig med kosttilskudd?

9 av 10 nordmenn mener vaksiner er viktig for å forebygge sykdom, men bare halvparten av oss føler vi har nok kunnskap om tilgjengelige vaksiner. Med et økende antall eldre i samfunnet blir behovet for å forebygge sykdom stadig større for å unngå at helsevesenets kapasitet belastes.

Det er derfor sterkt ønskelig at regjeringen følger opp Folkehelseinstituttets anbefaling fra 2018 om å iverksette et vaksinasjonsprogram for voksne. Det anbefales at hver og en av oss på egen hånd sørger for å oppdatere vår vaksine status. Denne finner du på Helsenorge.no.

Her følger en oversikt over vaksinene vi anbefales å ta: Influensavaksine hvert år før influensasesongen. Oppfriskningsdose med koronavaksine. Boosterdoser mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og pneumokokk. FHI anbefaler også vaksine mot herpes zoster (helvetesild). Er du i tvil om hvilken vaksine du skal ta eller fornye, ta det opp ved neste besøk hos fastlegen.

Nyttige lenker:

Vi ser daglig reklame for flere typer legemidler og kosttilskudd i TV kanaler, aviser, ukeblader og i sosiale kanaler. Spesielt på Facebook, Instagram og TikTok er det mange mindre seriøse aktører som markedsfører sine produkter uten noen form for dokumentasjon av nytteverdi. Er du i tvil om hvilke kosttilskudd du trenger og nytten av disse, er det også her fastlegen din som kan gi de rette svarene.

Nyttig lenke om kosttilskudd:


– Hva er hjemme?

av Bjørg Duve, journalist

– Hva er hjemme, spør Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Bjørg Duve

– Hva er hjemme? spør Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge og fortsetter.

– Kanskje er hjemme der du bor akkurat nå, og ikke der du levde de fleste årene av ditt liv, eller der du er født og oppvokst?

Det blir stadig flere som oppnår en høy alder og godt er det, men det skaper også noen utfordringer en ikke tenkte på da for eksempel folketrygden ble innført i 1967 – bærebjelken i den velferdsstaten vi kjenner i dag.

Eie eller leie?

– Noen kan bo hjemme hele livet, men vi vet at det er en del eldre som ønsker å kvitte seg med ansvaret for hus og hage og ser for seg alderdommen i lettstelte leiligheter, sier Rafoss.

I de større byene er det en del som i godt voksen alder gjør akkurat dette – bytter ut hus mot leilighet. For mange betyr det også at en del tyngende ansvar forsvinner.

Rafoss stiller også spørsmål om alle skal eie der de bor, eller kan leie bli løsningen. Hun forteller at kommuner er på søken etter å tilrettelegge for et større mangfold på boligmarkedet. Ulike livssituasjoner vil trolig fordre ulike botilbud i fremtiden.

– Det du, jeg og alle andre må ha for øyet, er at vi forsøker å skape gode liv for oss selv og våre nærmeste når myndighetene legger opp til at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Da må hver enkelt av oss og myndighetene inngå et kompaniskap, slik at vi får til dette, sier Anne Berit Rafoss og legger til at det er viktig at vi begynner å diskutere et mer variert botilbud. Ikke minst fordi den lange alderdommen vil fremtvinge en endring i hvordan vi bygger og bo.

– Vi må ha mangfold

Det må bli mer mangfold. Foto: Bjørg Duve

– Utviklingen må gå i retning av mangfold. Vi må ha flere typer boliger å velge i. Når politikken er at vi skal bo hjemme lengst mulig, må det også legges til rette for at det lar seg gjøre på en god og verdig måte.

Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge, sier seg helt enig med Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge. En må ta fatt i hva er hjemme.

– De som planlegger hvordan vi skal bygge og bo i fremtiden, må tenke helt annerledes enn det vi til nå har gjort. Myndighetenes krav om at vi skal bo hjemme lengst mulig er startsignal for å tenke nytt, fortsetter Rogstad og mener at når myndighetene har sagt A så må de følg opp med B.

Betenkelig

Rogstad stiller seg særlig skeptisk til retningslinjer om å konsentrere framtidas boområder om kommunikasjonsknutepunkter for å redusere bilbruk. Reguleringsplaner med kun 1/3 parkeringsplass per boenhet hvor selv nødetater og hjemmehjelpere ikke får plass, er svært betenkelig.

– Aldersvennlig er det ikke.  

– Hva må myndighetene gjøre nå?

– En kan ikke bare si bo hjemme. Myndighetene må også legge til rette for det, slik at innbyggerne settes i stand til å ta ansvar for sin bosituasjon også når alder gjør at hjemme bør være et annet sted enn der det var tidligere, sier Rogstad og legger til at kommunene må legge til rette for tilpasset lavblokkbebyggelse med fellesområder ute og inne med kort vei til grøntområder. Transporttilbud blir viktig, og privatbilisme må aksepteres for de eldre. 

– Hva med det å eie eller leie?

– Her må det lages gode og trygge løsninger. Mange eldre vil slippe ansvaret for boligen sin og setter pris på å leie. Det må selvsagt også være en mulighet.

Med gode bankforbindelse vil forrentningene av salgssummen fra tidligere bolig redusere belastningene av leieprisene. 

Det må skje en endring

– Hvis det ikke skjer en endring, hva skjer da?

– Da er jeg redd en del vil gå en tidlig død i møte.

– Hvorfor det?

– Det at vi skal bo hjemme i en uegnet bolig, vil ofte bety at ensomhet og isolasjon vil kunne følge i kjølvannet. Det avhenger av i hvilken livssituasjon en er i eller vil komme i. Vi vet at det å være helt alene, er direkte usunt. Det kan føre til økt risiko for hjerte- karsykdommer og demens og – dessverre – for tidlig død, sier Jon Rogstad. Ensomhet gjør ingen godt, men isolasjon tar liv.


Senior Norge logo

Hvorfor engasjere seg i Senior Norge er et ofte stilt spørsmål til våre tillitsvalgte!

Og følgende 5 prioriterte punkter gir vårt svar på dette: 

  1. Senior Norge er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som driver påvirkningsarbeid overfor myndighetene og opinionen i et bredt spekter av saker som særlig omhandler seniorene og våre pensjonister.
  2. Senior Norge, Pensjonistforbundet, LOP, Forsvarets Pensjonistforbund, LO, YS og UNIO har avtalefestet møterett med våre departementer og kan gjennom disse møtene gi råd, forslag og få drøftet aktuelle saker med de forskjellige statsråder blant annet om pensjon og prioriterte saker til kommende budsjettår. Møter med departementene skjer hele 4 ganger i året.
  3. Senior Norge ønsker å få gjort noe med blant annet underkompensasjon av pensjon, sikre hensiktsmessige boformer for eldre, hindre nedbyggingen av antall sykesenger og institusjonsplasser, få fremmet urimeligheter rundt praktiserende aldersisme ovenfor de eldste yrkesaktive.
  4. Senior Norge mener alle krefter må mobiliseres for å kunne møte de mange utfordringer som følger av den demografiske utviklingen kommende år. Vi jobber for å beholde dagens offentlige helse- og omsorgstjenester i et tett samarbeid med private aktører. Vi ønsker at private aktører som ivaretar de ansattes rettigheter og leverer tjenester til konkurranseriktige priser skal bidra til en styrking av fremtidens eldreomsorg.
  5. Senior Norge ønsker å løfte frem kvinner i Statsbudsjettene for 2024 og 2025 som forlot lønnet arbeide på grunn av omsorg for pårørende og barn. Senior Norge krever at denne gruppen må få godkjent pensjonspoeng for sitt viktige omsorgsarbeid.

Kom deg ut!

Kom deg ut! Et nytt år begynner gjerne slik. Det norske folk skal opp i ringene. Ut å gå. Begynne på trening. Trimme av seg ribbefettet. Beskjedene kommer fra fagfolk, media, bloggere og ikke minst fra din indre stemme som sier at hvis jeg ikke følger oppfordringene om bevegelse, vet jeg ikke mitt eget beste.

Likevel sier også jeg: Kom deg ut! Men av helt andre grunner enn at du skal trene av deg godsakene du puttet i deg i høytiden. Jeg ønsker at alle skal komme seg ut og få gode opplevelser. Være sammen med andre mennesker. Delta i fellesskapet. Bære med seg godfølelse og berikelse med seg hjem.

Dette er mitt ønske for året vi så smått har begynt på fordi jeg vet at ensomhet og isolasjon gjør ingen godt. Fanny Duckert, tidligere professor ved Psykologisk institutt i Oslo, har uttalt at ensomhet og isolasjon er like farlig som å røyke en 10-paktning om dagen.

Du og jeg skal bo hjemme lengst mulig, har myndighetene bestemt. Da er det opp til hver og en av oss å skape gode liv, sørge for gode opplevelser, være sammen med andre. Stadig oftere forteller fagfolk oss at kanskje den viktigste medisinen er andre mennesker. Vi må menge oss. Være i samhandling med andre.

Personlig video hilsen til Senior Norges medlemmer fra Yngvar Andersen, trener hos Naardic! Trykk her!


Podkast for eldre

Nasjonalt senter for aldring og helse har nylig lansert en spennende podkastserie som tar for seg eldre og psykisk helse. Denne podkasten, kalt “Eldre & Psyken”, gir innsikt i hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen. Her er noen nøkkelpunkter:

  • Bidragsytere: Professor og forskningssjef Geir Selbæk er en fast deltaker i podkasten.
  • Innhold: Podkasten tar opp aktuelle temaer som sunn aldring, nye medisiner mot demens, og mye mer. Du får også høre intervjuer med eldre selv.
  • Frekvens: Hver andre onsdag i måneden kan du lytte til nye episoder.
  • Tilgjengelighet: Podkasten er tilgjengelig på alle podkast-plattformer.

Om du er interessert i å lære mer om eldres psykiske helse, kan det absolutt anbefales å sjekke ut “Eldre & Psyken”.

Du finner mer informasjon og tilgang til podkasten nedenfor:

Trykk her: https://www.aldringoghelse.no/ny-podkast-med-geir-selbaek-lanseres-i-dag-vi-ma-tenke-nytt-om-eldre-og-alderdommen/


Informasjon fra Administrasjonen 

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

Juridisk hjelp til fremtidsfullmakt, testament o.a.

Senior Norges juridiske rådgivning gir hver uke hjelp til medlemmer som har behov for juridisk bistand til testament, fremtidsfullmakt, gjennomføring av skifte o.a.

Fra uke 7 får vi hjelp av en ny jurist for å ta unna saker. Vi har nå ingen ventetid.

Ta kontakt med oss på medlemstelefon man-torsdag 10.00-14.00, tlf. 22 12 18 90 eller post@seniornorge.org. Du finner mer informasjon om vår juridiske rådgivning på vår hjemmeside under medlemskap.

70 er det nye 50

Tonje Brenna, AID

Dagens 70-åringer er mer aktive og friskere enn noen gang før. Det viser en svensk rapport som har studert 70-åringer siden 70-tallet. Et seminar om Skandinaviske blikk på aldring, arbeid og læring holdes i regi av Senter for seniorpolitikk 5. mars. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk deltar. Du kan delta digitalt fra din egen stue. Komplett program og påmelding finner du her: https://seniorpolitikk.no/kalender/er-70-det-nye-50/