Spiller Helse Sør-Øst lotto med helsetilbudene til Norges befolkning? 

I Aftenposten lørdag 27. mai 2023 skriver Knut Åmås om monstersykehuset som må stoppes. Han uttaler at «jo mer jeg får vite om den, desto mindre skjønner jeg at det ikke blir stoppet eller kraftig endret».  

Endelig tør Aftenposten ta inn kritikk av prestisjeprosjektet på Aker/Gaustad. Nasjonalt det største byggeprosjektet vi har sett til nå.  

Prosjektet koster fellesskapet 50 – 80 mrd kr og tilfører vårt samfunn kun 260 ekstra sykesenger etter en byggeperiode på mer enn 10 år! Prestisjebygget vil gi uheldige ringvirkninger for andre sykehusprosjekter og føre til ytterligere krav om innsparinger i alle landets helsetjenester.  

Risikoen ved prosjektet som Helse Sør – Øst står ansvarlig for, vil med dagens labile økonomiske forhold, med stor sannsynlighet, ende utenfor enhver økonomisk kontroll. Når det nye Rikshospitalet står ferdig, må Helse Sør-Øst se seg om etter nytt tomteområde for et nytt sykehus i de sørlige deler av Oslo. Dette bekrefter ledelsen i Helse Sør-Øst. Aker/Rikshospitalet vil allerede være uten tilstrekkelig kapasitet i 2035. Arealene på Gaustad tillater imidlertid ikke ytterligere utnytting. Da er Ullevål sykehus avviklet, og tomteområdene der er overdratt til våre mektige boligutviklere. Kanskje vi opplever behov for statlig gjenkjøp og/eller tilbakeleie på Ullevål slik vi har opplevd det på Aker? 

Akuttberedskapen vår vil være svekket og delt, mens psykiatriske pasienter er samlet i sykehusblokker ved Sinsenkrysset. Tilbake ligger parklignende områder som høvelige, vernede rekreasjonsområder på Gaustad. De kunne fortsatt blitt benyttet av hardt belastede pasientgrupper innen psykiatrien. Prosjektet Aker/ Rikshospitalet kan dermed langt fra dekkes av betegnelsen  «bærekraftig» – og langt fra å være et grønt tiltak! Her er det imidlertid slik at prestisje trumfer fornuft! 

Som styreleder i Senior Norge og representant i Bærum eldreråd har jeg fulgt utviklingen av planene på Gaustad og Aker svært nøye, og kan si meg hjertens enig med Åmås. Avvikling av landets største sykehus, Ullevål, som er tilpasset et pandemirammet samfunn, vil omfatte riving/ avvikling av: 

  • tre superisolater med høyrisikolaboratorium fra 2006
  • et kreft/isolatbygg fra 2006  
  • et splitter nytt akuttbygg ferdig bygget i 2015  
  • pasienthotell fra 2000   
  • skrote et parkeringsbygg med helikopterlandingsplass fra 2005  
  • avvikle laboratoriebygg og en sentralblokk som sto ferdig i 1995

På Gaustad rives universitetsbygg og et hotell for å gi plass til flere tårnbygg som rager 48 m over grunnplanet. Rivningsmodne bygg på Rikshospitalet ble tatt i bruk så sent som i 2000  

Helse Sør-Øst velger å overse anbefalinger fra et samlet fagmiljø og fagorganisasjoner med 20 000 ansatte som fraråder gjennomføringen av disse planene. Det hører med til historien at Helse Sør-Øst legger opp til, ikke bare full drift i anleggsområdet kommende 10-år, men med forventet økende ytelser av helsetjenester gjennom byggeperioden. 

Det eneste ved dette prosjektets argumenter som på en måte har logikk, er at hele planen har et utspring fra Jonas Gahr Støres målbilde utformet da han var helseminister. Dette målbildet ble videreført og pushet på av Bent Høie og nå senest av Ingvild Kjerkol, begge i stillingen som helse- og omsorgsminister. Livsvitenskapssenteret, Blindern, Idrettshøyskolen og det nye Rikshospitalet gir etter deres mening Norge et prestisjetungt miljø i form av en samling vitenskapelige sentre som betegnes som «Oslo Science city». Gevinsten er etter deres mening å vinne viktig internasjonal anerkjennelse! 

Når landets største sykehus, Ullevål, legges ned, frigjøres et tomteområde på ca. 260 mål. Området selges og omreguleres til boliger. Økonomien i salget skal angivelig gjøre prosjektet i Oslo universitetssykehus (OUS) bærekraftig!  

I dag er Rikshospitalet i ferd med å bli et formidabelt anleggsområde. Rokadeprosjektet utgjør første fase i utbyggingen. Omfattende anleggsarbeider er iverksatt, og millioner av kroner er tatt i bruk uten at alle søknadene til offentlige instanser er avklart. «Point of no return» er imidlertid passert, og planene er dermed forventet å være irreversible uansett hvor kostbart eller kritikkverdig dette arbeidet vil bli. Midlertidig helikopterlandingsplass er fortsatt ikke godkjent, men det må jo kommunens plan og bygningsetaten bare godkjenne når Helse Sør-Øst anbefaler ett av de to håpløse alternativene.  Alt annet blir for kostbart.  

Jeg har lenge vært skeptisk til planene om nedlegging av Ullevål og utbyggings-planene på Rikshospitalet. Kostnadene vil høyst sannsynlig komme ut av kontroll.  Senior Norge har allerede oppfordret Helse- og omsorgsdepartementet til å skjerme sykehusdrift og helsetilbudene når investeringsutgifter i store utbyggingsprogrammer sprekker (april 2023). Svaret på Senior Norges henvendelse til departementet var dessverre klart. Overskridelser ved eksempelvis Drammen sykehus på over 2 mrd må normalt dekkes ved intern omdisponering i helseforetakene.  

Usikkerhet og økonomisk risiko i byggeprosjektet på Rikshospitalet med dagens labile kostnadsutvikling, er svært høy. Det er gitt mange advarsler om dette. Mulige avbøtende tiltak som for eksempel reduserte krav til kvalitet og kapasitet for å tilfredsstille selv gradvis økende offentlige bevilgnings-/lånerammer fra 50 til 80 mrd, kan bety at kapasiteten ved Rikshospitalet og Aker vil være alt for liten når sykehusene omsider åpner for drift. Forventet økt sengekapasitet etter dagens planer er skarve 260 sengeplasser i 2031! 

Kostnadsøkninger i OUS vil dessverre også ramme oppgradering og utbygging av helsetjenestene andre steder i landet.  

Jeg er derfor svært bekymret for fremtidens helsetjenester som synes å bli tilpasset prestisjetunge investeringer i utilstrekkelige nye bygg og anlegg. Økte kostnader i byggeprosjekter må dekkes av reduserte driftsutgifter i helsetjenester til befolkningen fram mot 2040.  

I dag vet vi hva vi har, men absolutt ikke hva vi får! I kommende møter om statsbudsjettet for 2025 vil Senior Norge på ny oppfordre til økt bruk av sirkulær økonomi og gjenbruk. Behold Ullevål sykehus! Dette vil i langt større grad være i samsvar med FNs bærekraft mål enn dagens bygging av OUS’  monstersykehus. Ullevål sykehus kan fortsatt være vår redning fra dagens uforstand.  

%d