Senior Norges styreleder er stadig i debatt om eldreomsorgen Ukebrev uke 35/2023

Verv et nytt medlem! 
(For mere informasjon, se nederst)

Senior Norges styreleder er stadig i debatt om eldreomsorgen

Forleden var Jon Rogstad i en debatt på Arendalsuka der temaet var spørsmål om det offentlige skal bruke private omsorgsleverandører som et supplement til de offentlige institusjonene. Hans klare budskap var at skal fremtidens behov dekkes, må man bruke det man har, både offentlige og private tilbud.

Denne uken var han på Kollen i Lommedalen og innledet til diskusjon over spørsmålet «Hvor skal jeg bo når jeg ikke lenger kan bo hjemme». Han sier at dette er et svært aktuelt og alvorlig spørsmål.

Han forteller videre:
«Det var et godt sett med kommunepolitikere representert der. Rødt, Venstre, FrP, Høyre, SV og Ap. Kommunen var representert med kommunalsjef Heidi Eidskrem for hjemmebaserte tjenester. Debatten kom aldri så langt at beboere på Kollen fikk noe klart svar på hvor de skulle ende opp når de ikke kunne bo hjemme lenger. Tvert imot forteller kommunens Handlingsprogram at her forberedes nedbygging av helse og omsorgsboliger. Dette medfører at dekningsgraden på heldøgns omsorgsplasser i Bærum reduseres allerede i innværende planperiode fra 23,3 – 19,5 prosent av eldre fra 80 år og oppover. Økningen av eldre i aldersgruppen fra 85 og oppover blir imidlertid på mer enn 5000 fram mot 2040! (Da er det 95 år siden jeg ble født!) 

Allerede i dag strir Bærum med å være landets mest aldersvennlige kommune.

Internrevisjonen er forsiktige i sine formuleringer når de uttaler at de fleste får sykehjemsplass ved slike behov. Bufferen i framtidas eldreomsorg er og blir de pårørende. Vi skal rett nok holde oss aktive, være engasjerte og arbeidsvillige inn i alderdommen. Det reduserer kanskje behovene. Mer aktive pensjonister krever imidlertid også tilrettelegging og ikke reduksjoner/ tilpasninger i pensjonsutbetalingene. 

Jeg har enda en viktig fanesak som jeg fikk presentert i dette møtet. Kvalitetssikring av våre helse- og omsorgstjenester. Dyrehelsa her i landet kontrolleres og tas langt bedre hånd om enn eldreomsorgen. Grisen har dyrevern og Mattilsynet. Vi eldre tapte vårt ombud! Det ble for dyrt! 

Vi må få på plass en nasjonal uavhengig kontrollinstans som kan kontrollere kommunenes utøvelse av sine lovpålagte tjenester innen helse og omsorgstjenester om vi i framtida skal unngå utilfredsstillende omsorgstilbud i de lukkede rom. Nemlig hjemmet. Statsforvaltere må tillegges dette kontrollansvar med kapasitet for veiledning og utdannelse der det glipper! Alternativet blir å dø på en trist og uverdig måte – alene – hjemme.

Hjertesukk.»

Tallet på demente stige faretruende

Årets valgkamp er nå snart over, og resultatet vil vi få den 11. september. Eldreomsorgen har ikke vært fremtredende i de førende politiske partienes program, men partilederne har snakket varmt om at det skal skinne av eldreomsorgen i våre kommuner. Vi får virkelig håpe at dette ikke bare er tomt prat i valgtider, men at løftene følges opp.

Et område som det er grunn til å peke på er demensomsorgen. Vi vet at tallet på demente vil øke kraftig i løpet av de neste ti årene. 2020 hadde Norge vel 101.000 demente. Dette vil øke til ca. 140.000 i 2030 og ca. 240.000 i 2050. Allerede nå vet vi at sykehjemsplasser for demente er en mangelvare i flere kommuner. Det tar noen år å bygge nye sykehjem. Derfor er det helt nødvendig at politikerne planlegger for fremtiden og sørger for at vi ikke helt plutselig står overfor en situasjon med stor mangel på sykehjemsplasser. Det burde ikke være vanskelig å planlegge for kommende behov.

Nasjonalt senter for aldring og helse har utarbeidet et demenskart som viser status og utviklingen for antallet demente i Norge. Der kan du se hva situasjonen er i din kommune og sammenligne med andre kommuner eller landsgjennomsnittet. Klikk her

Enighet om pensjonsregler for personer med særaldersgrenser som er født 1963 eller senere

Fv: Sissel M. Skoghaug (LO) Ragnhild Lied (Unio),
KariTønnessen Norli (Akademikerne),
arbeids- og inkluderings-minister Marte Mjøs Persen,
Lizzie Ruud Torkildsen (YS),
Stein Gjerding (Spekter) og Hege Mygland (KS).
Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Spørsmålet om hvilke regler som skal gjelde for de med særaldersgrenser har vært drøftet lenge. (Særaldersgrense er en lavere aldersgrense enn vanlig for spesielle yrker, f.eks politi, sykepleiere etc.)

Nå er det enighet mellom staten, Kommunenes sentralforbund og arbeidsgiverforeningen Spekter på den ene siden, og arbeidstakernes hovedorganisasjoner på den andre siden. Avtalen går i prinsipp ut på at de som er født 1963 eller senere får økt særaldersgrensen i takt med økende levealder, i tråd med økningen i aldersgrensen for rett til ubetinget uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Avtalen regulerer også særalderspåslag som skal gis etter bestemte regler for de som har stått i stillingen i et antall år. Reglene for særalderspåslag varierer noe for de med ulike særaldersgrenser.

Pensjonsreglene for personer som har særaldersgrenser skal evalueres innen 2035.
De som er spesielt interesserte kan lese mer ved å klikke her. Der finner dere også en lenke til selve avtaleteksten.

Fra administrasjonen

Ja til eldre onsdag 6. september.
 Da er programmet og påmelding til Nova Spektrum på Lillestrøm onsdag 6. september klart.
Komplett informasjon/invitasjon/agenda med påmelding ved å klikke her.
Hele arrangementet blir sendt på nett for de som bor langt unna.
 
FNs Eldredag Oslo Rådhus 1. oktober. 
FNs internasjonale eldredag er søndag 1. oktober kl. 13:00-14.00.
Demenskoret, Emil Sollie Tangen og Kari Gjærum står på programmet. Det er holdt av 40 billetter til Senior Norges medlemmer. Ta kontakt med epost til eva.henschien@seniornorge.org dersom du vil ha billetter. Billettene må hentes hos Senior Norge i Tollbugaten 10 i god tid før arrangementet. 
Hele arrangementet blir også sendt på nett for de som bor langt unna.

Vi gratulerer!

Denne uken blir Tone Kristin Sjåberg 60 år. Leif Henning Nordgård og Kjell-Olav Borén Svendsen fyller 70 år. Sigurd Heffermehl, Sverre Olov Clemetsen, Ruth Mary Warvik, Norma Hennie Dahlberg, Janna Beate Oulie, Helge Rønning og Jonny Nikolaysen fyller 80 år.
Vi gratulerer på det hjerteligste.
Les Seniorhåndboken her

VERV ET NYTT MEDLEM!


Medlemskontingenter: Enkeltmedlem kr 390, Familiemedlem kr 490.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav
Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!
 
Vervepremier 2023
Gavekort på kr. 100 kr for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning:Gavekort kr. 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. Gavekort kr. 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer Gavekort kr. 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. Totalt 3 gavekort deles ut.
Klikk her for å registrere nytt medlem