Brennpunkt 18. januar 2023 kl. 20.00 – Marerittet norsk eldreomsorg

Når noen trakasserer og diskriminerer gamle – faller dette forholdet utenfor det de fleste forbinder med diskriminering. Eldreombudet blir fratatt oss. Når ansvarlige politikere blir konfrontert med forhold som jevnlig eksponeres, viftes det vekk og glemmes like fort. Ingen katastrofe. Kommunene har ansvaret.

Den 18. januar i år setter programposten Brennpunkt søkelys på vår sviktende eldreomsorg. Det er å håpe at vi ved dette tilfelle slipper å høre helseministeren, eller en statssekretær som kan fortelle oss om alt som allerede er gjort. 100 millioner fordelt på 356 kommuner løser på ingen måte dagens problemer med sviktende helse- og omsorgstjenester. Regjeringen må tenke nytt. Senior Norge har tatt dette opp i forbindelse med pågående arbeider med statsbudsjettet for 2024.

Veksten i behov for tjenester innen helse og omsorg vil doble seg fram mot 2045 (ref. SSB). Senior Norge mener at gigantprosjekter, infrastruktur med øyensynlig et mål om internasjonal anseelse, politiske fotavtrykk og krav om vekst, må vike for hverdagens økende behov for lovfestede helse og omsorgstjenester. Forutsigbar utvikling tillegger kommunene oppgaver som de aldri kan innfri uten betydelig økonomisk, teknisk og faglig styrking av driftssiden. Dette kan best skje ved økt vekt på sirkulærøkonomi, gjenbruk, vedlikehold, kompetanseutvikling og etablering av ettertraktede arbeidsplasser innen helse og omsorg. Uten en slik omlegging vil de offentlige tjenester med blant annet eldreomsorg kollapse ganske raskt.

Senior Norge vil ha økt satsing på felles offentlige helse- og omsorgstjenester styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen. Vi ser i dag at offentlige ytelser og tjenester alene ikke vil makte å løse framtidas behov for helse og omsorgstjenester. Særlig kritisk blir dette når dagens politikk søker sparegevinster framfor utvikling av omsorgstjenestene. Derfor må vi snarest få et «eldreforlik», der omsorgen bygges ut i en samhandling mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet – gjerne etter mønster av «Barnehageforliket» fra 2003.

Alternativet blir en to-delt helse- og omsorgstjeneste.  Noen får alt mens andre får ingen ting. Det vil Senior Norge unngå!

Med vennlig hilsen

Jon Rogstad
Styreleder Senior Norge.