Pensjon fra første krone. Stortinget har behandlet lovendringen – SN Redaksjonen uke 46/23


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Pensjon fra første krone. Stortinget har behandlet lovendringen

Stig L Klingstedt
Stig L Klingstedt

Av Stig Klingstedt

Både arbeidstakerorganisasjoner og pensjonistorganisasjonene har lenge gått inn for at også folk som har små deltidsstillinger skal få opptjening av pensjon. «Pensjon fra første krone» har vært parolen.

Stortinget har nå behandlet saken, og det var bred enighet om at denne endringen skal gjennomføres. Det betyr at alle stillinger skal meldes inn som pensjonsgivende. Arbeidstakere i statlig virksomhet som går av med pensjon kan fortsette å arbeide på såkalte pensjonistvilkår uten at pensjonen blir redusert.

For sykepleierne har det vært en ordning der de kan fortsette i deltidsstillinger som er mindre enn 20 prosent med sin vanlige lønn og likevel få utbetalt full pensjon.

Etter endringen i lov om folketrygd og lov om statens pensjonskasse, blir alle stillinger som er pensjonsgivende omfattet av reglene om avkortning av pensjon.

Det gjelder også for sykepleiere som arbeider i deltidsstillinger som er mindre enn 20 prosent. Dette betyr at ca. 400 pensjonerte sykepleiere som fortsetter i deltidsjobber på mindre enn 20 prosent får sine vilkår endret. Mange av dem har nå sagt at de vil slutte å jobbe.

Et bredt flertall i Stortinget fremmet derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at pensjonerte sykepleiere har gode insentiver for å jobbe i mindre stillinger i det offentlige, herunder vurdere unntak for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere. Dette bør gjøres i samråd med partene, og regjeringen skal komme tilbake til Stortinget før lovendringen trer i kraft.»

Det samme flertallet ba også om at iverksettelsen skjer først etter 1. juli 2024.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Rødt har også bedt om at det utredes om også sykepleiere i bemanningsforetak som leies ut til institusjoner under sykepleierloven, skal omfattes av Statens pensjonskasses regler. Dette har bl.a. Høyre gått imot.

Bemanningssituasjonen i eldreomsorgen er vanskelig, og det er tegn som indikerer store problemer i fremtiden når antallet eldre syke øker. Det er derfor helt nødvendig at regjering og storting tar dette på alvor og finner gode løsninger slik at sykepleierne blir i sine stillinger.


Vi styres av 40-åringer: Yngste Storting siden 1814

Marit Nybakk

Av Marit Nybakk

De var unge. De var menn. De kom fra de øverste samfunnslag, de nordligste fylkene var ikke representert. Slik var Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Som, inspi­rert av den franske konstitusjonen og Montesquieus prinsipp om tredeling av makt, ga oss Grunnloven og Stortinget, en folkevalgt forsamling. I 1884 fikk vi parlamen­taris­me.

Utviklingen av det norske samfunn i årene etterpå – villet og skapt av vårt demokra­tiske system- har bidratt til:

 • Representanter i folkevalgte organer kommer fra de fleste samfunnssjikt og yrkesgrupper
 • Begge kjønn skal være representert. Ja, flere partier har kjønnskvotering på sine lister. Selv de som ikke har kvoterings­bestemmelse, har tilnærmet likt antall på listene sine. Kvinnelige velgere lar seg ikke avspise med bare mannlige politi­kere.
 • Det er viktig med aldersspredning. Tyngdepunktet har ofte vært 50 pluss.

I Norge i dag er folk over 50 i flertall. Mange av oss tilhører babyboom­generasjonen født mellom 1945 og 1960. Men hvem er toneangivende i arbeids- og samfunnsliv, i media og akademia? Styres vi av 40 åringer? Vi har i dag det yngste Stortinget siden 1814. Og ta en titt på listene ved høstens kommunevalg. Eller se på de siste regjerings­medlemmene som ble utnevnt. Så dere det nye Oslobyrådet komme ut på Rådhus­trappen? 35-40 åringer med medietekke. Grev Hermann Wedel Jarlsberg i Eidsvolls­forsamlingen var 35 år. Flere var yngre. Er vi på vei tilbake dit?

Gjennomsnittsalderen på regjeringen etter siste utskiftning er 43 år. Dette er ikke bare ageism, det dreier seg faktisk om forbigåelse av folk over 45-50 år. Hvor er det blitt av verdsetting av arbeids- og livserfaring? 

Mens arbeidslivet skriker etter kvalifisert arbeidskraft, har vi en velferdsstat som vi ikke har nok personell til å betjene. I Oslo mangler sykehjemmene pleiere. De svenske og litauiske sykepleierne reiste hjem under pandemien og kom ikke tilbake. Men sam­funnet har flust med sykepleiere. Da vi vaksinerte mot Corona, var det i stor grad pensjonerte sykepleiere som ble kalt inn for å få køene unna.

EU-landene ruster seg nå for nasjonale regler, vedtatt i Brussel. Aldersdiskriminering blir her sidestilt med diskriminering av kjønn og rase. FNs tiår for en sunn aldring har som mål å utvikle samfunn som fremmer eldres evner.

Men norske seniorer over 55 er ikke bare eldre – Men vi er mange!

Vi har en jobb å gjøre. Nominasjonsprosessen foran Stortingsvalget starter snart. Og det er års- og landsmøter i partier og interesseorganisasjoner til våren.


Senter for Seniorpolitikk forskningskonferanse – Kort rapport

Seniorer opplever diskriminering i arbeidslivet, både når det gjelder forfremmelser, deltakelse i opplæring og innføring av ny teknologi ifølge Norsk seniorpolitisk barometer for i år. Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk, understreker viktigheten av å få eldre arbeidstakere til å jobbe lengre og oppfordrer arbeidsgivere til å ta i bruk konkrete tiltak for å støtte seniorer. Selv om de fleste ledere mener at personer over 60 år presterer like godt som yngre kolleger, foretrekker nær halvparten av lederne å ansette personer under 30 år i stedet for personer over 60 år.

Rapporten viser også at eldre arbeidstakere oppfattes som stadig yngre, og mange ledere er positive til deres innsats og prestasjoner. Ledere oppfordres til å investere i medarbeideres kompetanse uavhengig av alder. Dessverre har kun 4 av 10 arbeidsgivere i offentlig sektor en strategi for å beholde og utvikle eldre arbeidstakere. I privat sektor har bare 1 av 3 en slik strategi.

Østerud argumenterer for en nasjonal innsats for å sikre at eldre arbeidstakere kan fortsette å bidra i arbeidslivet. Ledere oppfordres til å styrke seniorpolitikken for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden. Funn fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at 48 prosent av ledere foretrekker å ansette personer under 30 år fremfor personer over 60 år. 60 prosent av lederne sier yngre arbeidstakere favoriseres ved innføring av ny teknologi eller arbeidsmåter, og 26 prosent har opplevd at eldre arbeidstakere blir forbigått ved forfremmelser og intern rekruttering. Flertallet av ledere ville nøle med å kalle inn kvalifiserte søkere til intervju når de er nær 59 år på grunn av høy alder.

Du finner viktige artikler fra Forskningskonferansen her:

Les mer: Mener Seniorene presterer like godt, men foretrekker de under 30

Les mer: Gode kolleger og selvbestemmelse er viktigst for seniorer som fortsetter i arbeid


Informasjon fra Administrasjonen

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

SENIOR NORGE Asker og Bærum lokallag arrangerer møte i Asker 23. november kl. 17:00.

Invitasjon til åpent debattmøte torsdag 23. november 2023, kl. 17:00 – 19:00 «Nytt kommunestyre –  blir det ny giv i eldrepolitikken fremover?» Sted: Kulturhjørnet, Asker innbyggertorg.

Opplegg og møteplan:

Møtet vil bli ledet av Tor Christian Bakken. tidl. debattredaktør i Budstikka.

 • 17:00 – 17:10 Senior Norge Asker lokallag ønsker velkommen v/sentralstyreleder Jon Rogstad og introduserer debattleder Tor Chr. Bakken.
 • 17:10 – 17:20 Rona Therese Reistad, leder av Frelsesarmeens eldreomsorg i Oslo. «Virkelighetsbeskrivelsen. Hva ser Frelsesarmeen i sitt daglige virke blant de eldre»?
 • 17:20 – 17:55 3 min. innlegg fra representanter for partiene om Utvalg for Velferd
 • 17:55 – 18:05: Beinstrekk
 • 18:05 – 19:00 Åpen diskusjon i plenum som åpner med at Fagforbundet og Sykepleierforbundet i Asker og organisasjonen Livsglede for Eldre, kommenterer innleggene fra politikerne på bakgrunn av egne erfaringer. Deretter åpnes for spørsmål og synspunkter/erfaringer fra salen.

Kort video fra tilsvarende møte avholdt i Sandvika 31. oktober:


Ja til Eldre – Nova Spektrum 6. desember

Vi minner om JA TIL ELDRE møte på Lillestrøm 6. desember kl. 12:00 – 14:00.

Tema for møtet: Motivasjon. «Ja til eldre rosen» skal deles ut.                       

Endelig agenda/påmelding legges fortløpende ut nedenfor når det er klart:

Se endelig agenda/påmelding her!

NB!  Alle arrangementer annonseres på Senior Norges Facebook side når de er klare.


Vi introduserer jobbtilbud som medlemsfordel

Som kjent har Senior Norge et samarbeid med Seniorene om jobbtilbud. Dette legges nå på vår hjemmeside som et permanent tilbud. Du må være minimum 55 år og jobbene kan være hagearbeid, rydding, småsnekring, malearbeid, husarbeid, foreta innkjøp, hjelpe til med data/internett osv. Du får timelønn/feriepenger og reisegodtgjørelse, samt refusjon av utlegg dersom du bruker eget verktøy.

Du vil finne mer informasjon om tilbudet på hjemmesiden vår under medlemskap.


Hjelp oss å spre informasjon om Seniorhåndboka til venner

Seniorhåndboka vår oppdateres fortløpende. Her får du informasjon om overgangen fra yrkesaktiv til senior, helse og aldring, velferdsrettigheter, pårørendes roller og rettigheter, økonomiske stønader og økonomi, boligøkonomi og lån, jus for seniorer, seniorboliger, teknologi og forventninger til pensjonisttilværelsen. Totalt 13 nyttige kapitler.

Du kan informere om Seniorhåndboka til venner på Facebook ved å skrive en personlig kommentar og legge ved lenken nedenfor. Da får alle venner tilgang til boka på vår hjemmeside. Her finner de også innmeldingsinformasjon om de ønsker å melde seg inn i Senior Norge.

For å se og lese Seniorhåndboka trykk her!


Statsbudsjett – Forhandlinger 12. desember

Styret i Senior Norge og ressursgruppene jus- og økonomi og helse- og omsorg er i sluttfasen med sine innspill til statsbudsjettet. 

Viktige temaer er:

 • Bygging av sykehjemsplasser
 • økonomi og bemanning av sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten,
 • kvalitetskontroll i helse sektoren,
 • situasjonen for etterlatte,
 • tannhelse for eldre
 • og digitalt utenforskap.

Ressursgruppen for jus- og økonomi hadde møte 9. november, og våre innstillinger til statsbudsjettet sendes 14. november. Disse vil bli lagt ut på hjemmesiden vår i etterkant.


Gratis webinar onsdag 15. november kl 10:00-10:30 for deg som vil starte egen bedrift

Kristin Langnes – Webinarholder

Kristin Langnes (50til100 gruppen) kjører et kort webinar for deg som vurderer å starte egen bedrift, eller om du vil gjøre en hobby til virksomhet.

Innhold: «Sett gode målsettinger for din oppstartsbedrift»

 • Hva er målsettinger
 • Hvorfor trenger vi å måle
 • Egenskaper ved målsettinger
 • Du Ponts målhierarki
 • Oppsummering

Påmelding trykk her: Slik lager du gode mål for din oppstartsbedrift – SISU Business


Kontingent

I disse dager er det sendt faktura som gjelder betaling av årskontingent for de av våre medlemmer som har forfall i november. Senior Norge er avhengig av at vi får inn betalingen så raskt som mulig slik at vi slipper dyre purringer. Så kjære medlem, ikke vent med betalingen.

På forhånd takk!

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

 • Enkeltmedlem kr 390,-
 • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2023

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2024. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

 • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
 • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
 • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.

%d