Høy inflasjonen betyr strammere økonomi Ukebrev uke 6/2023

Tid for handling – Helsepersonellkommisjonens rapport

Den 2. februar la Helsepersonellkommisjonen fram sin rapport – Tid for handling.
(For å lese hele rapporten, klikk her!)

Det er liten tvil om at vi står overfor et stort problem for å få nok bemanning i helse- og omsorgssektoren. Til tross for at Norge har en større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen tilsatt i helse- og omsorgssektoren, får vi katastrofale meldinger om elendige tilstander i eldreomsorgen. Nå er det tid for handling!

Senest i møte like før jul med representanter for regjeringen påpekte Senior Norge den alvorlige situasjonen i eldreomsorgen. Dette er kraftig bekreftet i de første ukene av dette året.
Ifølge kommisjonen er kvaliteten i helsesektoren forbedret, men produktiviteten er lav.  Dette har blant annet sammenheng med måten helsearbeidet er organisert på i Norge.

Kommisjonen har beregnet at samfunnet i 2040 vil ha et underskudd på mellom 14 000 og 120 000 årsverk, avhengig av hvilket nivå man vil legge seg på når det gjelder utbygging av helse- og omsorgssektoren. Allerede nå mangler det ca. 7000 sykepleiere og 2000 helsefagarbeidere. Små kommuner og grisgrendte strøk vil ha størst problem med rekrutteringen, samt at behovet for ressurser vil være større på grunn av blant annet reiseavstander.

Pårørende og frivillige sørger, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen, allerede nå for omtrent like mange årsverk som den kommunale omsorgstjenesten. Man kan altså ikke regne med å trekke større veksler på dem i fremtiden.

Kommisjonen peker også på til dels store samhandlingsutfordringer mellom nivåene i helsesektoren. Et flertall foreslår at man skal utrede om sykehussektoren og den kommunale omsorgssektoren bør slås sammen slik at man får felles finansiering og slipper ansvarspulverisering mellom de to nivåene .

Som en foreløpig løsning foreslår man at det etableres mer forpliktende samhandlingsløsninger mellom sykehusene og kommunene.

Kommisjonen foreslår at man bygger opp kompetansen og organisasjonen nedenfra. Dette må bety at helsevesenet må organiseres slik at pasientens ve og vel på komme foran, og at resursene blir brukt på den mest effektive måten. Det blir blant annet pekt på at helsefagarbeidere kan ta enkelte oppgaver som sykepleiere nå gjør, og at sykepleierne kan ta oppgaver som legene gjør.

Utdanning og forskning er viet stor plass i innstillingen. Det anbefales at man satser mer på distriktene når det gjelder å bygge opp antall studieplasser. Viktigheten av god samhandling mellom lærestedene og helsesektoren er understreket. Det avgjørende viktig at helsesektoren står for tilstrekkelig god praksisopplæring.

Stillingsstrukturen er omhandlet. Kommisjonen peker på at ufrivillig deltid må reduseres kraftig slik at flest mulig har hele stillinger. For folk med frivillig deltid er det viktig at de gjøres oppmerksomme på fordelene ved å ha hele stillinger.

Kommisjonen anbefaler ikke omfattende import av helsepersonell. Den har drøftet etablering av utdanning utenlands av utlandsborgere, men anbefaler heller ikke det.

Bruk av digitale hjelpemidler vil bli et sentralt område for å redusere behovet av personell. Digital kompetanse blant personell og brukere blir da et sentralt tema.

NOU-en er sendt på høring med frist 2. mai 2023 og Senior Norge vil gå nøye igjennom de ulike delene og avgi et høringsinnspill. Mange av våre medlemmer vil nok ha synspunkter på rapporten. Vi tar gjerne imot kommentarer og innspill.

Etter en rask gjennomgang ser vi allerede nå at det er store utfordringer. Med økende antall eldre vil kravene til bemanning vokse. Noe kan løses ved tilrettelagte boliger, men vi må ha sikkerhet for at vi får plass på sykehjem dersom vi virkelig trenger det. Vi må også kreve at kvaliteten på omsorgen både i våre sykehjem og i hjemmehjelpen holder et akseptabelt nivå. Dette gjelder både tilgang på personell og kvaliteten på omsorgen.

Høy inflasjonen betyr strammere økonomi

Regjeringen har varslet at de vil justere budsjettet for 2023 for å kompensere for økt inflasjon. Det gjør at etatene ikke må stramme inn like mye som de ellers hadde vært nødt til.

Pensjonistene kan også se fram til en viss kompensasjon for at prisene har økt kraftigere enn det regjeringen la til grunn ved trygdeoppgjøret i mai 2022. Da baserte man seg på en prisstigning på 3,4 prosent. Etter at året er gått til ende viser det seg at prisstigningen endte på 5,8 prosent.

Lønnsveksten som ble lagt til grunn i mai 2022 ble anslått til 3,7 prosent og endte på 3.9 prosent ifølge anslag som SSB er kommet med.

Dette betyr at det er oppstått et etterslep som skal legges til når pensjonene skal reguleres i mai. Det vil bli et tillegg på ca. 5 500 kroner per pensjonist per år i gjennomsnitt. I tillegg kommer den ordinære pensjonsreguleringen som skal skje med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten for 2023. (Pensjonistforbundets tall)

Flått med TBE-virus brer seg mer og mer. Tid for vaksine

Flått eller skogbjørn er ikke uvanlige, spesielt langs kysten. Nå ser det ut som om den er infektert med TBE-virus (tick-borne  encephalitis-virus) flere steder enn tidligere antatt.

Dersom man blir smittet av en flott med TBE-virus kan man få alvorlige angrep på hjernen. Er du smittet,finnes ikke botemidler og det er opp til kroppen selv å angripe viruset. Spesielt barn og voksne som beveger seg mye ute i naturen, men også eldre som er mindre motstandsdyktige bør derfor ta vaksine mot TBE-viruset.

 Tidligere har anbefalingen vært at folk som oppholder seg i kommuner med påvist smitte bør vaksiner seg. Det har stort sett vært snakk om kommuner langs Sørlandet og et stykke opp mot Vestfold. Nå anbefaler Folkehelseinstituttet at man vaksinerer seg dersom man oppholder seg i området fra Flekkefjord opp til og med Drammen på vestsiden av Oslofjorden, og fra svenskegrensen opp til Vestby på østsiden. For å få en fullgod beskyttelse må man ta flere doser. Det anbefales derfor å begynne vaksinering i god tid før flåttsesongen starter i april.

Senior Norges Facebook side 

Fint om våre medlemmer som er på Facebook kan knytte seg til Senior Norges Facebook side. Fra din egen Facebook side kan du søke etter ‘Senior Norge’. Da finner du siden og kan knytte deg til. Her kan du følge innlegg og delta aktivt selv med egne meninger.

Vi gratulerer!

I disse dagene blir Deborah Lee Clark, Leif Arne Maneethab Haaversen, Kari Florence Torgersen og Wenche Dalland 70 år. Sverre Roar Loddengaard, Ellen-Jeanette Motzfeldt, Hjørdis Viola Siegel Liv Kristine Larsen, Peggy Alice Berg, Aslaug Ingegjerd Espås, Per Willy Magnussen og Tore Ruud fyller 80 år. Emil Lund og Roar Øivind Kristiansen fyller 90 år.

Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

%d