Høringsuttalelse fra Senior Norge – Avtalefestet pensjon (AFP)

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Senior Norge (SN) kan slutte seg til forslagene til omlegging av avtalefestet pensjon (AFP), slik at denne legges om fra en førtidspensjon for aldersgruppen 62-67 år til en livsvarig påslagspensjon fra fylte 62 år, som kommer i tillegg til alderspensjonene i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen. Dette er en logisk og naturlig tilpasning til den generelle pensjonsreformen, blant annet med en felles adgang til fleksibel pensjonering fra 62 år. Vår tilslutning er imidlertid betinget av at endringene har akseptable sosiale fordelingsvirkninger, og at dette er godt dokumentert i det lovforslag som legges fram for Stortinget.

Høringsutkastet inneholder ikke beregning eller analyse av sosiale fordelingsvirkningerav forslagene. Senior Norge mener at dette er en stor svakhet, som må rettes opp i den lovproposisjonen som skal legges fram for Stortinget. Vi savner virkninger for ulike yrkesgrupper og livsinntektsprofiler, og særlig for grupper med et langt og slitsomt og tidlig påbegynt arbeidsliv («slitere»), dvs. slike som AFP opprinnelig var ment for.

SN er glad for at det skal medregnes kvalifikasjonstid i privat sektor i kvalifikasjonen for AFP i offentlig sektor. Det vil gjøre at flere med yrkesaktive år i privat sektor vil være kvalifisert for AFP fra offentlig sektor. Det kan også bidra til å fremme mobilitet mellom privat og offentlig sektor. SN oppfordrer til at det også etableres medregning motsatt vei, fra offentlig til privat sektor. Vi legger uansett til grunn at pensjonsgivende inntekt i alle yrkesaktive år legges til grunn for beregning av «AFP-beholdningen».

SN støtter forslaget om at AFP skal kunne tas ut uten samtidig å ta ut alderpensjon fra folketrygden, slik Pensjonistforbundet har fått gjennomslag for. Dette kan fremme valgfrihet og fleksibilitet i overgangen mellom arbeid og pensjonering. En unngår at noen kan ta ut folketrygden tidligere enn de egentlig ønsker, og dermed med lavere pensjon.

Forslagene og begrunnelsene om såkalt «betinget tjenestepensjon» i form av tillegg til alderspensjonen for de som ikke kvalifiserer til AFP, virker noe uklare og vanskelig å forstå. Bør det legges konkret avslag på søknad om AFP til grunn, eller kan det være mer nyanserte løsninger?  Og hva hvis man fyller ansiennitetsvilkåret på uttakstidspunktet (etter 62 år), men ikke ved 62 år. Departementets forslag og begrunnelse virker her unødig firkantet.

Både tjenestepensjon og AFP i så vel offentlig som privat sektor må i sin tur tilpasses til en eventuell oppfølging av Pensjonsutvalgets forslag om økende aldergrenser i takt med levealdersutviklingen framover (NOU 2022:7). Senior Norge har avgitt høringsuttalelse til Pensjonsutvalgets rapport og forslag, der vi bl.a. framhever at det må utvikles bedre løsninger for «slitere» med langt og slitsomt arbeidsliv og tidlig yrkesstart – for eksempel ved tilpasninger i tjenestepensjoner og/eller AFP. Senior Norge viser til dette og til forbeholdet over om akseptable fordelingsvirkninger.  Vi oppfordrer departementet til å finne bedre vurderinger og løsninger her.