Trygdeoppgjøret 2022

Pensjonistorganisasjonene og de faglige hovedorganisasjonene hr hatt møte den 13. mai og 18. mai 2022 med regjeringen ved arbeids og integreringsministren for å fastlegge årets regulering av pensjonene.

Resultatet ble følgende:

Samlet lønnsvekst på årsbasis er 4,84 prosent.

Nytt grunnbeløp (G) fra 1. mai 2022 er 111 477 kroner, en økning på 4,77 prosent.

Løpende alderspensjoner under utbetaling vil fra 1. mai 2022 bli økt med 3,53 prosent.

Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspesnjonister vil fra 1. mai 2022 bli økt med 3,53 prosent.

Syv organisasjoner mente at justeringen på grunn av endrede forutsetninger for oppgjøret 2021 ikke ble tilstrekkelig hensyntatt ved årets oppgjør og fremmet derfor en protokolltilføresl som følger saken til Stortinget. Den er slik:

Protokolltilførsel fra Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge i trygdedrøftingene 2022

Organisasjonene Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Forsvarets seniorforbund og Senior Norge viser til sine krav overlevert 13.5.2022 og mener det ville vært riktig å etterregulere pensjonene også for halvparten av avviket mellom anslått prisvekst og faktisk prisvekst i 2021 på 0,7 pst. og ikke bare for halvparten av avviket på lønnsveksten slik regjeringen vil.

Etterregulering for avvik på både lønnsvekst og prisvekst vil være en naturlig følge av at reguleringen av løpende pensjoner ble lagt om til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst i fjor.

Organisasjonene viser til at regjeringen i Prop. 41 L åpner for at også avviket på pris kan tas inn i årets drøftinger. Stortingsflertallet bestående av AP, SP og Høyre går rett nok ikke inn for dette, men det står referert i Innst. 194 L at «Departementet har ingen prinsipielle motforestillinger mot at avvik i prisveksten for 2021 hensyntas i 2022, men mener fortsatt at forenklingshensyn klart taler for å se bort fra dette i 2022».