Skjerpete regler om kontant betaling Ukebrev uke 36/2022

Regjeringen har sendt på høring nye regler for kontantbetaling.
Ifølge forslaget skal forbrukeren ha rett til å betale med kontanter i alle betjente, faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere.

Vi i Senior Norge vil gå nøye igjennom saken og levere høringssvar innen fristen som er den 19. desember i år.

Sentralstyremøtet 18 august 2022

Sentralstyret

Det ble avholdt møte i Sentralstyret 18. august 2022. Styret møtte fulltallig med følgende til stede.

Jon Rogstad, Asker og Bærum, Siri Melander, Oslo, Marit Nybakk, Oslo, Håvard Jernskau, Lillestrøm, Helge Gabrielsen, Rogaland, Sverre Eliassen, Østfold, Marianne Arnesen, Asker og Bærum.

Styreleder Rogstad ledet møtet mens Eva Henschien fra sekretariatet og Rogstad var referenter.

Siste styremøtet før sommeren ble avholdt 28. juni og protokollen fra møtet ble godkjent.
Utskrift av regnskap for Senior Norge pr 31. juli 2022 var blitt distribuert til styret før møtet. Likviditeten er positiv, og regnskap med prognoser for resterende måneder viser at økonomien er godt i samsvar med budsjettet som viser et overskudd i 2022. Fortsatt frafall av medlemmer er bekymringsfullt, men er ikke utover det Senior Norge har innsett kan skje. Budskapet om at Senior Norge er en av få interesseorganisasjoner som tar hånd om de eldres interesser og de utfordringene våre helse- og omsorgstjenester står ovenfor, har tydeligvis ikke gitt tilstrekkelig gjennomslag enda.

Styreleder orienterte og kommenterte utviklingstrekkene i Senior Norges økonomi. Sparetiltakene gir positive resultater som forutsatt, og gir Senior Norge tid til å omstille seg til å satse på nye og andre inntektskilder som er i tråd med foreningens gjeldende arbeidsprogram.  Det jobbes imidlertid både med søknader om prosjektstøtte, sponsoravtaler og fordelsordninger for våre medlemmer som kan gi økt støtte og oppfølging av våre lokalforeninger. En egen arbeidsgruppe arbeider med dette. Viktige datoer i nær framtid er

 • 1. september – frist for søknad om refusjon av meravgifter som innvilges for ideelle organisasjoner
 • 15. september – åpning av søknadsskjema til DAM (fordeling av statens overskudd fra tippemidler)

Styreleder lanserte forslag til enda et nytt prosjekt til fordel for seniorsak, men den økonomiske risikoen i prosjektet syntes noe høyt og flere i styret uttrykte skepsis. Styreleder fikk imidlertid anledning til å gjennomføre videre utredninger som ikke medførte ekstra utgifter og forpliktelser for foreningen.

Forfallslisten er viktig i styrets arbeid. Den ble gjennomgått. Den viktigste saken utover å trygge foreningens økonomi er å gjenopprette en god kontakt til lokalavdelingene. Koronaperioden har belastet foreningsarbeidet i stor grad. Etablering av tilbud til medlemmer i Oslo med forbedrede tilbud til øvrige lokalavdelinger, står høyt på lista. Medlemspleie og rekruttering må planlegges og tilrettelegges. En egen arbeidsgruppe er nedsatt for videreføring av dette viktige arbeidet.

Sluttrapport om Koronatelefon sendes DAM-stiftelsen innen utgangen av august. Nye planer for kontakter til mulige sponsorer og søknader om støtte til foreningens prosjekter, er under arbeid.

Videreføringen av strategiarbeidene vil også være nødvendige for kommende arbeidsplaner framlagt for Landsmøte i 2023. Forbedringer av våre hjemmesider skal dessuten bidra til at vi blir bedre «sett»

Oppfølging av forskjellige samarbeidsavtaler som for eksempel Ambera er spesielt aktuelt nå når et nytt boligprosjekt i Amberas regi legges ut for salg i høst.

Foreningens representanter i Eldrerådene vil bli kalt inn til møte sammen med tillitsvalgte og spesielt engasjerte medlemmer i slutten av oktober.

Søk etter ny daglig leder er under arbeid.

Forberedelser til FNs Eldredag 1. oktober 2022 i Oslo Rådhus er i gang. Her vil Senior Norge få presentert årets Hederssenior. Når FNs tema for årets eldredag er sterke kvinner, er det ikke usannsynlig at vårt valg kan bli en kvinne!

Godt nytt var det at leieavtalen med stiftelsen Den Gamle Krigsskolen er forlenget til ut 2022.

Jon Rogstad
Styreleder og daglig leder Senior Norge

Varsel om nedlegging av eldreombudet

Senior Norge har den 29. august 2022 sendt brev til samtlige politiske partier som er representert på Stortinget. I tillegg er brevet sendt til Pasientfokus, Arbeids- og sosialkomitéen samt Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Brevet er som følger:

Senior Norge har registrert omtalen i revidert nasjonalbudsjett og vedtaket om nedleggelse av elderombudet fra 1. juli 2023. Vi vil så sterkt som vi kan få advare mot disse planene. En rekke henvendelser fra våre medlemmer oppfatter dette som en ren provokasjon mot oss eldre.

Lov om eldreombud ble enstemmig vedtatt av Stortinget 2. juni 2020. Eldreombudet hadde altså ikke vært i aktiv virksomhet i to år da varslet om nedlegging kom. For oss er forslaget om nedlegging totalt uakseptabelt.

Eldreombudet er i loven gitt et bredt mandat som dekker ivaretakelse av eldres interesser både overfor myndigheter og private. Ordningen med et eldreombud er tilnærmet lik den ordning som gjelder barneombudet. Eldreombudet har ikke mandat til å behandle enkeltsaker, men skal arbeide på generelt grunnlag for å fremme eldres interesser i samfunnet. Et ombud skal dessuten beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet. Det er denne beskyttelsen som nå fjernes fra oss eldre.

Nedleggelsen av eldreombudet er dårlig begrunnet fra Regjeringens side. Man har riktignok pekt på at det vil medføre besparelser for staten i størrelsesorden 11 millioner korner på årsbasis. Det er videre sagt at pasientombudene er gitt en viss styrking. Til det sistnevnte er å si at pasientombudene skal bistå pasienter i alle aldre som mener at de har fått feil eller manglende behandling av spesialisthelsetjenesten. Pasientombudene har altså en helt annen oppgave enn et eldreombud. Eldre er ikke ensbetydende med pasienter, selv om de siste leveårene innebærer sykdom og plager for mange eldre.

Da Stortinget enstemmig vedtok lov om eldreombud for ganske nøyaktig to år siden var det begrunnet med et uttalt behov. Regjeringen har ikke på noen måte begrunnet nedleggelsen av eldreombudet med at behovet for dets eksistens ikke lenger er til stede. Angivelig skal det være mange andre instanser som snakker de eldres sak!

Av forskjellige grunner er eldre meget lite representert i bestemmende fora. Det gjelder Stortinget, men også kommuner og fylker. Norske beslutningsorganer har dermed et stort demografisk underskudd som gjør at ca. 1,5 million borgere ikke er direkte representert der beslutningene tas. Det i seg selv er grunn god nok for å opprettholde eldreombudet. De eldres rettigheter og interesse er tydeligvis ikke verdt 11 millioner i et statsbudsjett på henimot 1600 mrd. Blir ikke dette en form for alderisme (diskriminerende praksis mot eldre)?

Senior Norge vil på det sterkeste anbefale at regjeringspartiene sørger for at eldreombudet blir opprettholdt.

Med vennlig hilsen

 Jon Rogstad
Styreleder og daglig leder Senior Norge

Bransjenorm finansiell inkludering – hvordan bankene skal møte ikke-digitale kunder

Etter mye pågang fra blant andre Senior Norge har Finans Norge nå utarbeidet en bransjenorm for bankene. Dette vil forhåpentligvis løse noen problemer for ikke-digitale. Sammen med blant andre Eldreombudet deltok vår styreleder, Jon Rogstad, i et seminar i Finans Norges regi sist mandag. Tilbakemeldingen derfra var at alle nå er innstilt på å få til en god løsning for kunder som ikke er digitale. Vi håper at det løser de problemene som mange har opplevd med dårlig servise fra bankenes side.

Bransjenormen ser slik ut:

 1. Banken skal ha et tilbud til kunder som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten hjelp av digitale løsninger.
 2. Banken skal tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase fra digitale til analoge tjenester eller som ikke behersker de digitale løsningene.
 3. Banken skal sørge for lett tilgjengelig informasjon som er tilrettelagt og relevant for kundegruppen.
 4. Banken skal ha lett tilgjengelig informasjon for pårørende, der det er relevant.
 5. Banken skal tilby veiledning i bankens digitale løsninger.
 6. Det skal være enkelt å opprette en fullmakt til en annen person hvis man trenger hjelp og støtte til å utføre banktjenester.
 7. Banken må tilby fullmakt for disponering av konto.
 8. Banken skal gi informasjon og rådgivning om muligheten for å hjelpe andre eller å få hjelp ved å benytte disposisjonsfullmakt eller andre tilsvarende løsninger, dersom dette er relevant.
 9. Banken skal ha retningslinjer for kundebehandling og nødvendig kompetanse for å betjene kundegruppen.
 10. Banken skal ha rutiner og organisering som sikrer at Bransjenorm finansiell inkludering følges.

Vi gratulerer!

I de nærmeste dagene blir Olav Hoftuft, Roland Bo Eber Olsson og Katrine Tangstrøm Rutledal 70 år. Gerd Solfrid Berntsen, Øistein Darum, Gerd Hatlebrekke og Magne Amdahl fyller 80 år. Liv Scheflo fyller 90 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her

%d