OECD om norsk økonomi og – politikk

Av Bjørn Einar Halvorsen

OECD la i slutten av februar i år fram sin toårige gjennomgang av norsk økonomi og økonomisk politikk. Hovedkonklusjonene er at Norge har klart oss godt igjennom Covid-19 pandemien, men at vi står overfor store strukturelle utfordringer i økonomien framover.

Rask og høy vaksinasjonsrate har bidratt til relativt lav smitte, sykdom og dødelighet, sammenlignet med de fleste andre land. Aktive og omfattende økonomiske mottiltak som følge av nedstenging har bidratt til å opprettholde økonomisk aktivitet,  og til rask gjeninnhenting i økonomien, samlet sett. Den økonomiske veksten, sysselsettingen og arbeidsledigheten er nå tilbake på nivået før pandemien, selv om det også er forskjeller mellom næringer som ble mer og mindre direkte berørt av nedstengingene.

OECD advarer samtidig om strukturelle utfordringer i norsk økonomi. De viktigste utfordringene framover er en aldrende befolkning, avtakende sysselsetting, et boligmarked i ubalanse, og behov for omstilling til grønn økonomi.

Norge har liksom de fleste andre vestlige land en aldrende befolkning.  Samtidig har vi i lang tid hatt en avtakende samlet sysselsetting. Dette går ikke godt sammen. Fra å ha tredje høyest sysselsetting blant OECD-land i år 2000, er vi nå midt på treet med en trettende plass.

OECD peker bl.a. på høyt sykefravær og høy grad av uføretrygding som viktige årsaker til fallende sysselsetting ved tidlig avgang fra arbeidslivet. De skisserer her behov for reformer, slik også det norske sysselsettingsutvalget har gjort (NOU 2021:2). Mer kan gjøres for å få sykmeldte og uføre tilbake til arbeid, mener OECD, og antyder tiltak for å oppnå bedre resultater her, bl.a. gjennom bedre rehabilitering og attføring til arbeid. OECD anbefaler også å gå videre med reformer i pensjonssystemet, ved å knytte flere aldersgrenser til utviklingen i levealder, og ved å fjerne eller bygge ned særaldergrenser og særordninger for bestemte yrkesgrupper, som bl.a. i helsevesenet, politiet og forsvaret.

Årets OECD-rapport inneholder også et spesialtema om å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere. Her peker OECD særlig på to områder. Det ene er behovet for å øke tilbudet av nye boliger, blant annet ved å lette på reguleringer. Det andre gjelder skatt, der OECD anbefaler gradvise justeringer for at etablerte boligeiere skal skattefavoriseres i mindre grad.

OECD-gjennomgangen anbefaler Norge om å fortsette og å intensivere overgangen til en grønnere økonomi. Norge ligger i toppen når det gjelder overgang til elektriske biler og tilgang på elektrisk kraft. Overgangen må nå genereres til sektorer og områder hvor det ikke er fullt så lavthengende frukter. Norge satser på markedsbaserte virkemidler som regulerer og stimulerer til grønn teknologi. Et flaggskip er storstilt karbon-fangst og – lagring. Dette kan ta tid.