Når skal syke eldre prioriteres like høyt som barn og unge? Ukebrev uke 10/2022

Senior Norge Rogaland går langt for å få bygget flere sykehjemsplasser. Aud Knudsen, som er leder for lokallaget, skriver i Stavanger Aftenblad:

«Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger poengterer gang på gang i avisene at det er barn og unge som skal prioriteres.
De fleste eldre i denne byen er besteforeldre. Naturligvis vil vi at våre etterkommere skal ha gode tilbud, både på dag – og ettermiddagstid.
Men hun og hennes politiske medarbeidere må ikke glemme at hun også er de SYKE eldres ORDFØRER.
Hun har LOVPÅLAGTE oppgaver som hun har PLIKT til å sette på dagsordenen og gjennomføre innen rimelig tid.
Den viktigste oppgaven er å bygge nok sykehjems-plasser. Vi vet, ifølge Fagbladet, at 48,1 % av alle 90-åringer vil få en demens-diagnose. 57% av disse vil få en Alzheimer-diagnose.
Vi vet at med denne diagnosen er det ikke lenge du kan bo hjemme. Dette gjelder særlig dem som bor alene. Det må sannelig være grenser for hva en kommune skal forlange av daglig omsorg av eldre koner, ektemenn og samboere som bor sammen med sine syke eldre. Sønner og døtre vil også få en travel hverdag med syke foreldre i tillegg til jobb og egne barn.
Administrasjonen har tall på hvor mange 80 og 90-åringer som for tiden bor i byen vår. Da skulle det være enkelt å regne ut hvor mange sykehjemsplasser som byen vil komme til å trenge.
Dessuten er det også andre enn dem med en demens-diagnose som vil trenge en sykehjemsplass.»

Kampen for nye sykehjemsplasser står sentralt i Senior Norge. Vi håper at politikerne både i Stavanger og andre kommuner i Norge sørger for at vi er forberedt når antallet eldre og demente øker.

OECD om norsk økonomi og politikk

Av Bjørn Einar Halvorsen

OECD la i slutten av februar i år fram sin toårige gjennomgang av norsk økonomi og økonomisk politikk. Hovedkonklusjonene er at Norge har klart seg godt igjennom Covid-19 pandemien, men at vi står overfor store strukturelle utfordringer i økonomien framover.
Rask og høy vaksinasjonsrate har bidratt til relativt lav smitte, sykdom og dødelighet, sammenlignet med de fleste andre land. Aktive og omfattende økonomiske mottiltak som følge av nedstenging har bidratt til å opprettholde økonomisk aktivitet, og til rask gjeninnhenting i økonomien, samlet sett. Den økonomiske veksten, sysselsettingen og arbeidsledigheten er nå tilbake på nivået før pandemien, selv om det også er forskjeller mellom næringer som ble mer eller mindre direkte berørt av nedstengingene.

Les hele artikkelen her.

Seniorhåndboka Kapittel 8 – Økonomi

Fra yrkesliv til pensjonstilværelse.

I dette kapitlet finner du omtale av pensjon fra folketrygden og de ulike tjenestepensjoner. Videre er det redegjort for individuell pensjonssparing og skatt på pensjoner.

Mange vet lite om hva som venter dem av pensjons­ytelser når de går over i pensjonist­tilværelsen. Hvor mye man får i pensjon kan til dels påvirkes av den enkelte, men pensjonen må planlegges mange år før pensjonsalderen er nådd. Derfor er det viktig at den som er i arbeid, setter seg godt inn i reglene for å kunne påvirke resultatet.

Du får finner hele Seniorhåndboken her:

Egenandeler hos leger, fysioterapeuter og andre som er knyttet til Helfo

Sivert Sæterbø, et medlem fra Sørlandet, har irritert seg over ordningene med egenandeler som må betales i løpet av 24 timer for å slippe faktura med tilhørende gebyr på 60 kroner. Ofte streiker betalingsautomatene hos legene og da må man vente på en faktura og betale ekstra gebyr. Det går heller ikke å betale med kontanter når man er hos legen. Dette skaper unødvendig stress og burde være helt unødvendig i vårt moderne samfunn.

De fleste transportselskaper har innført ordninger der man kan betale inn en sum, og så registreres reisen på en enkel måte. Sivert Sæterbø foreslår at tilsvarende ordning burde innføres i helsevesenet. De som ønsker et enkelt oppgjør, betaler inn egenandelen for et år og elektronikken ordner resten. Bruker man ikke opp hele beløpet får man enten tilbakebetalt overskuddet, eller det overføres til neste år.

En slik ordning vil også hjelpe eldre som ikke er digitale, og dem er det ganske mange av.
Dette høres ut som en grei ordning som vi bør gå videre med.

Vi oppfordrer dessuten alle våre medlemmer til å komme med innspill og kommentarer!

Verdig alderdom

Agnete Tjærandsen, en av våre «ildsjeler» i Bodø, har sendt oss en e-post om et nytt initiativ som er kommet nå. Hun skriver:

“Verdig Alderdom” ble stiftet 22.2.22 og at vi er nå i gang med å gjennomføre en nettkampanje – dette er en folkebevegelse, som er avhengig av tilslutning på nettet – vi jobber hardt med saken! Liv Aanby er leder og vi har et fagpanel med oss. Alle krefter teller!»

Initiativet har fått internettadresse: https://verdig-alderdom.no/ Denne siden er under etablering. Du finner dem også på Facebook under navnet Verdig Alderdom Gå gjerne inn og les!

Senior Norge er glad for at våre medlemmer engasjerer seg, og vi ønsker lykke til!

Vi gratulerer!

Følgende har runde bursdager:

Anne Elisabeth Sundberg blir 50 år, Marianne Meyer og Karl Gustav Nordal blir begge 70, Kari Rigmor Rud, Signe Lund Marken og Jan-Børre Østbye Carlsen blir 80 år og sist, men ikke minst, Reidun Elinor Karlsen blir 101 år.Vi gratulerer alle sammen og ønsker en flott bursdag!

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. «All time high»- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!

Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org.

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!