Landsmøte 2022 – Protokoll

Protokoll – Senior Norges Landsmøte 24. mai 2022 i Tollbugaten 10, Oslo

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Navneopprop med beslutningsmyndighet
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjenning av dagsorden, samt valg av tellekorps, referent og 2 personer til å signere protokollen samme med møteleder
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Arbeidsprogram 2022 – 2024 (Behandles etter sak nr. 10)
 7. Årsrapport 2021 m/styrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter med revisors beretning
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Revisors honorar for 2021 og valg av revisor
 10. Seniorenes fellesorganisasjon
 11. Budsjett 2022
 12. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 13. Fastsettelse av driftstilskudd til lokallag 2022
 14. Innkommende forslag
 15. Valg
 16. Resolusjoner fra redaksjonskomiteen

Følgende vedlegg var distribuert til delegatene.

 1. Årsrapport 2021 m/styrets beretning og årsregnskap (resultatregnskap, balanse og regnskapsnoter) og revisors beretning
 2. Kontrollkomiteens beretning
 3. Budsjett 2022
 4. Arbeidsprogram for Senior Norge 2022 – 2024
 5. Seniorenes fellesorganisasjon
 6. Protokoll fra Ekstraordinært Landsmøtet 25. aug. 2021
 7. Vedtekter
 8. Forretningsorden
 9. Fullmakts formular
 10. Retningslinjer for tjenestereiser
 11. Reiseoppgjørsskjema
 12. Delegat- og deltagerliste
 13. Resolusjoner fra redaksjonskomiteen

Protokoll

(Alle vedtak er enstemmige hvis ikke annet er angitt)

SAK NR. 1:  GODKJENNING AV INNKALLINGEN                                               

Forslag til vedtak:

 • Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

 • Godkjent

SAK NR. 2:  NAVNOPPROP MED BESLUTNINGSDYKTIGHET                             

Forslag til vedtak:

 • Delegatlisten og antall stemmer godkjennes, og Landsmøtet 2022 settes som beslutningsdyktig.
 • 13 stemmeberettigede hvorav 3 fullmakter for Agnete Tjæransen, Nordland, Liv Espeland, Agder og Marvin Wiseth, Trøndelag

Vedtak:

 • Delegatlisten og antall stemmer godkjennes, og Landsmøtet 2022 settes som beslutningsdyktig.

SAK NR. 3:  VALG AV MØTELEDER                                                                    

Forslag til vedtak:

 • Som møteleder velges Svein Sørlie

Vedtak:

 • Svein Sørlie valgt som møteleder

SAK NR. 4:  GODKJENNING AV DAGSORDEN, SAMT VALG AV TELLEKORPS,    REFERENT OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED    MØTELEDER

Forslag til vedtak:

 1. Dagsorden godkjennes
 2. Som tellekorps velges Kontrollkomiteens medlemmer
 3. Som referent forelå to forslag: Knut Chr. Høvik og Marianne Arnesen
 4. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges Anna Marie Vereide og Anne Lisa Clausen

Vedtak:

 1. Dagsorden godkjennes
 2. Som tellekorps velges Kontrollkomiteens medlemmer
 3. Som referent velges Marianne Arnesen
 4. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges Anna Marie Vereide og Anne-Lisa Clausen

SAK NR. 5:  GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN                                     

Forslag til vedtak:

 • Senior Norges forretningsorden godkjennes

Vedtak:

 • Senior Norges forretningsorden godkjent

SAK NR. 6  ARBEIDSPROGRAM FOR SENIOR NORGE 2022 – 2024                   

Denne saken ble behandlet etter sak nr. 10 på sakslisten.

Saksfremlegg: Daglig leder Jon Rogstad

Forslag til vedtak:

 • Arbeidsprogram for Senior Norge 2022 – 2024 godkjennes og iverksettes

Vedtak:

 • Arbeidsprogram for Senior Norge 2022 – 2024 godkjennes og iverksettes

SAK NR. 7            ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2021 M/SENTRALSTYRETS   BERETNING, RESULTATREGNSKAP,           BALANSE, KONTANTSTRØM OG               REGNSKAPSNOTER, SAMT REVISORS BERETNING                                          

Saksfremlegg: Knut Chr. Høvik

Revisors konklusjon ble opplest av møteleder.

Forslag til vedtak:

 • Årsregnskap 2021 med sentralstyrets årsrapport, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter godkjennes.
 • Revisors beretning for 2021 tas til etterretning.

Vedtak:

 • Årsregnskap 2021 med sentralstyrets årsrapport, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter godkjennes.
 • Revisors beretning for 2021 tas til etterretning.

SAK NR. 8   – KONTROLLKOMITEENS BERETNING                                           

Saksfremlegg: Kontrollkomiteens leder Gunnar Tveiten

Forslag til vedtak:

 • Kontrollkomiteens beretning for 2021 tas til etterretning.

Vedtak:

 • Kontrollkomiteens beretning for 2021 tas til etterretning.

SAK NR. 9   – REVISORS HONORAR FOR 2021 OG VALG AV REVISOR             

Daglig leder, Jon Rogstad, orienterte Landsmøtet om at ny revisor hadde trukket seg i siste øyeblikk.

Forslag til vedtak:

 • ·         Revisjonshonorar: Revisors (BDO A/S) honorar for 2021 dekkes etter regning.
 • Valg av revisor: Styret gis fullmakt til å inngå avtale med ny revisor

Vedtak:

 • Revisjonshonorar: Revisors (BDO A/S) honorar for 2021 dekkes etter regning.
 • Valg av revisor: Styret gis fullmakt til å inngå avtale med ny revisor

SAK NR. 10 – SENIORENES FELLESORGANISASJON                                         

Saksfremlegg: Daglig leder, Jon Rogstad.

Forslag til vedtak:

 • Seniorenes fellesorganisasjon avvikles og erstattes av en samarbeidsavtale med Avinors pensjonistforening og Forsvarets pensjonistforbund.

Vedtak:

 • Seniorenes fellesorganisasjon avvikles og erstattes av en samarbeidsavtale med Avinors pensjonistforening og Forsvarets pensjonistforbund.

SAK NR 11  – BUDSJETT 2022                                                                           

Saksfremlegg budsjett: Daglig leder Jon Rogstad

Saksfremlegg prognose: Knut Chr. Høvik

Forslag til vedtak:

 • Budsjettet for 2022 tas til etterretning.

Vedtak:

 • Budsjettet for 2022 tas til etterretning.

SAK NR. 12 – FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022                

Forslag til vedtak:

 • Medlemskontingenten for de ordinære individuelle medlemskapene 2022 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2021.

Vedtak:

 • Medlemskontingenten for de ordinære individuelle medlemskapene 2022 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2021.

SAK NR. 13          – DRIFTSSTØTTE TIL LOKALLAG FOR 2022                                   

Saksfremlegg: Daglig leder Jon Rogstad

Forslag til vedtak:

 1. For året 2022 avsettes det kr 80.000 til driftstilskudd til lokallag som tilfredsstiller kravene for tildeling av midler.
 2. Lokallagene beholder selv de midler de skaffer lokalt/regionalt.
 3. I 2022 tildeles lokalforeningene 100 % av første innbetalte kontingent fra hvert nytt medlem som de rekrutterer.
 4. Styret pålegges å utrede fordeling av medlemskontingent mellom lokallag og sentralleddet.  Innstilling om dette legges frem på neste Landsmøte.

Vedtak:

 1. For året 2022 avsettes det kr 80.000 til driftstilskudd til lokallag som tilfredsstiller kravene for tildeling av midler.
 2. Lokallagene beholder selv de midler de skaffer lokalt/regionalt.
 3. I 2022 tildeles lokalforeningene 100 % av første innbetalte kontingent fra hvert nytt medlem som de rekrutterer.
 4. Styret pålegges å utrede fordeling av medlemskontingent mellom lokallag og sentralleddet.  Innstilling om dette legges frem på neste Landsmøte.

SAK NR. 14 – INNKOMNE FORSLAG                                                                  

Sak nr. 14 – 1: Æresmedlemskap

Forslag fra Stig Klingstedt: Alle våre hedersseniorer bør tilbys æresmedlemskap i Senior Norge, både de som er oppnevnt tidligere og fremtidige hedersseniorer. Dette er mennesker som har gjort noe ekstra for at eldre skal ha en verdig og god seniortilværelse. Ved å tilby æres­medlem­skap vil vi knytte dem til organisasjonen også for fremtiden.

Forslag til vedtektsendring:
Vedtektene for organisasjonen kan bare endres ved landsmøtevedtak, ev. Ved ekstraordinært landsmøtevedtak og med 2/3 flertall.

Ny § 2-2 Æresmedlemskap

Den som utnevnes til hederssenior skal samtidig gis tilbud om å være æresmedlem.

Landsmøtet kan i tillegg utnevne æresmedlemmer etter forslag som fremmes Landsmøtet.

Æresmedlemmer har livslangt og gratis medlemskap.

Vedtak:

§ 2-2 Æresmedlemskap

Den som utnevnes til hederssenior skal samtidig gis tilbud om å være æresmedlem.

Landsmøtet kan i tillegg utnevne æresmedlemmer etter forslag som fremmes Landsmøtet.

Æresmedlemmer har livslangt og gratis medlemskap.

Sak 14 – 2: «Hus assistenter»

Forslag fra Senior Norge Rogaland v/ Aud Klovning Knudsen:

Det er stadig innlegg i aviser, TV og på Facebook om manglende “varme hender” på våre sykehjem. I Stavanger hadde de et prøve-prosjekt ved 2 sykehjem i 2019. De gjorde alle typer jobb utenom det som kun fag-personalet har lov til å gjøre.

Fag-personalet kom med veldig gode tilbake-meldinger i denne saken. Nå fikk de anledning til å konsentrere seg om det som virkelig bare de kunne og skulle gjøre.

Beboerne fikk hjelp når de spiste. De fikk noen som hadde tid til å snakke med dem. De kunne synge med dem. De hadde enkel trim med dem. De fikk noen til å gå sammen med dem i gangene. Noen fikk hjelp til å komme ut en tur med rullator eller rullestol. Dette personalet var med på å gi liv og glede til beboerne. Dette hadde ikke de fag­ansatte nok tid til, fordi det var for få ansatte. Med slike ansatte på sykehjemmene kan ” Leve hele livet”-planen bli en realitet, ikke bare fine ord.

Vi i styret i Senior Norge, Rogaland, foreslår at dette blir en sak som kan drøftes på vårt Landsmøte 24. mai. Vi håper at dette kan være en sak som Senior Norge sentralt kan ta opp med de rette politikerne på Stortinget og i Regjeringen Vi håper at alle sykehjem i

Norge kan få nok “varme, trygge hender” ved å ansette «husassistenter».  Nå er det altfor mange triste historier om livet på sykehjem. Det burde være totalt uakseptabelt, i et rikt land som Norge. Vi tror at ved å ansette “husassistenter” vil arbeids-forholdene for de fag-ansatte bli mindre slitsomt og utilfredsstillende. Dermed er det å håpe at flere av dem blir værende i jobben. Det viktigste er likevel at noen har tid til å være “medmenneske ” for beboerne på norske sykehjem. Nå er prioriteringene innen kommune-økonomien ikke slik at det er nok “varme hender ” på dette området.

Anbefaling fra Sentralstyret:

 • Sentralstyret har behandlet forslaget og kan ikke anbefale at årsmøtet vedtar en resolusjon om «hus assistenter» på nåværende tidspunkt – da saken kan ha flere kontroversielle sider.  Sentralstyret foreslår at Senior Norge Rogaland arbeider videre med saken lokalt.

Forslag til vedtak:

 • Senior Norge Rogaland arbeider videre med saken lokalt.

Vedtak:

 • Senior Norge Rogaland arbeider videre med saken lokalt.

Sak 14-3: Felles møte for lokallagsledere

Forslag fra Senior Norge Vest:

Landsmøtet vedtar at Senior Norge, ved daglig leder, snarest, kaller inn alle lokallagsledere/representanter lokallag til viktig møte. Hensikt med møtet er å redde, og planlegge, hvordan organisasjonen Senior Norge kan bygges opp igjen.

Et slikt møte tror Senior Norge Vest er et helt nødvendig tiltak som bør avvikles snarest for å redde organisasjonen. Lokallagslederne, som kjenner organisasjonen, og problemene, rundt i landet, må ha stor påvirkning på møteinnholdet.  Møtet må ikke bli som tidligere møter, med møteinnhold/saksliste oppsatt av generalsekretær! 

Uttalelse fra daglig leder, Jon Rogstad:

 • Forslaget er allerede tatt hensyn til i Arbeidsprogram for Senior Norge 2022 – 2024

Vedtak:

 • Forslaget er allerede tatt hensyn til i Arbeidsprogram for Senior Norge 2022 – 2024

SAK NR. 15 – VALG                                                                                            

Saksfremlegg: Svein Sørlie, medlem Valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Følgende personer innstilles for valg til Sentralstyret:

 • Jon Rogstad, styreleder
 • Siri Melander Møllerud, styremedlem
 • Marit Bunes Nybakk, styremedlem
 • Håvard Jernskau, styremedlem
 • Sverre Eliassen, varamedlem
 • Marianne Arnesen, varamedlem

Følgende personer innstilles for valg til Kontrollkomitéen:

 • Astrid H. Johansen, medlem

Vedtak

Følgende personer er valgt til Sentralstyret:

 • Jon Rogstad, styreleder
 • Siri Melander Møllerud, styremedlem
 • Marit Bunes Nybakk, styremedlem
 • Håvard Jernskau, styremedlem
 • Sverre Eliassen, varamedlem
 • Marianne Arnesen, varamedlem

Følgende person er valgt til Kontrollkomitéen:

 • Astrid H. Johansen, medlem

Oppsummering av valgene:

Sentralstyret

FunksjonNavnPå valg i
StyrelederJon Rogstad2024
MedlemSiri Melander Møllerud2024
MedlemHelge Gabrielsen2023
MedlemMarit Bunes Nybakk2024
MedlemHåvard Jernskau2024
VaramedlemSverre Eliassen2024
VaramedlemMarianne Arnesen2024

Kontrollkomitéen

FunksjonNavnPå valg i
LederGunnar Tveiten2023
MedlemSvein Sørlie2023
MedlemAstrid H, Johansen2024
VaramedlemLasse Aarnes2023

Valgkomiteen: Sentralstyret ber om fullmakt til å arbeide videre med å nominere kandidater til valgkomiteen.

SAK NR. 16 – RESOLUSJONER FRA REDAKSJONSKOMITEEN

Resolusjon Senior Norges landsmøte 24. mai 2022 – eldreombudet

Senior Norge vil ta avstand fra regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om å legge ned eldreombudet.

I Norge er det et stort demokratisk underskudd når det gjelder eldres representasjon i styrende organer. Av landets vel fem millioner borgere er det over en million alderspensjonister som kun er representert med én representant i Stortinget fra egen aldersgruppe. I kommunale og fylkeskommunale styringsorganer er tilstanden omtrent tilsvarende.

Senior Norge så derfor positivt på opprettelsen av et eldreombud, og har i den korte tiden eldreombudet her vært virksomt hatt et godt samarbeid med ombudet.

Senior Norges landsmøte vil innstendig be Stortinget om å sørge for at eldreombudet blir opprettholdt og at det bevilges tilstrekkelig med driftsmidler slik at eldreombudet kan ivareta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Vedtak:

 • Resolusjonen vedtatt som foreslått
 • Resolusjonen sendes Stortingets helse- og omsorgskomité samt lokale og riksdekkende medier

Resolusjon Senior Norges landsmøte 24. mai 2022 – samhandlingsreformen

Senior Norges landsmøte har merket seg Riksrevisjonens alvorlige kritikk av opp­følgingen av samhandlingsreformen. Bl.a. har Riksrevisjonen pekt på manglende kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike instansene som er involvert i opp­følgingen av reformen. Landsmøtet har også merket seg at mange kommuner har for få

korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter slik at de fremdeles bruker sykehus­kapasitet til å pleie disse pasientene. Endelig har landsmøtet registrert at det er store problemer for fastlegeordningen med ca. 150 000 mennesker i Norge som mangler avtale med fastlege.

Senior Norge mener at det nå er viktig at samhandlingsreformen blir grundig evaluert.

Senior Norges landsmøte 2022 oppfordrer regjeringen til å sørge for at det blir gjennom­ført en grundig evaluering av samhandlingsreformen og at de svakheter som er avdekket, eller blir avdekket, utbedres.

Vedtak:

 • Resolusjonen vedtatt som foreslått
 • Resolusjonen sendes regjeringen ved helse- og omsorgsministeren samt lokale og riksdekkende medier

Resolusjon Senior Norges landsmøte 24. mai 2022 – eldreomsorgen

Senior Norges landsmøte ser alvorlig på Norges utfordringer når det gjelder eldre­omsorgen. Forskningsrapporter varsler om en sterk økning av antallet eldre med demens i de neste 20-30 årene. Enkelte forskere spår om en dobling eller mer av eldre med demens innen 2050. Samtidig ser vi tegn på forvitring av eldreomsorgen i enkelte kommuner.

Myndighetene ønsker at eldre skal bo hjemme lengst mulig, noe de fleste eldre er enige i. Dette forutsetter imidlertid to ting. For det første at hjemmesykepleien og hjemme­tjenesten i den enkelte kommune holder en høy faglig kvalitet og for det andre at eldre er sikret sykehjemsplass når de trenger det. Spesielt gjelder dette eldre som er tungt rammet av demens. Pårørende til demente har i dag en uforholdsmessig stor belastning som medfører helsemessige problemer også for dem.

Landsmøtet vil derfor oppfordre regjeringen til:

 1. å sørge for at det bygges tilstrekkelig antall sykehjem for å dekke behovet
 2. å sørge for at kommunen blir satt i stand til å drifte sykehjemmene på en tilfredsstillende måte
 3. å sørge for at det utdannes tilstrekkelig antall sykepleiere og helsepersonell for å bemanne framtidig eldreomsorg.

Vedtak:

 • Resolusjonen vedtatt som foreslått
 • Resolusjonen sendes regjeringen ved helse- og omsorgsministeren samt lokale og riksdekkende medier

Avslutning:

Nyvalgt styreleder Jon Rogstad avsluttet møtet med å:

         Gratulere Senior Norges første æresmedlem Odd Gunnar Olsen.

 • takke for Landsmøtets tillit
 • takke avtroppende styreleder Petter Schou for hans innsats for Senior Norge
 • takke delegatene for fremmøte og et positivt landsmøte
 • ønske delegatene god reise hjem

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

Oslo, 10 juni 2022.

     
Anne-Lisa Clausen Svein Sørlie Anna Marie Vereide
  Møteleder  
     
     
     
     
Marianne Arnesen    
Referent