Fortvilet senior med smarttelefon

Klarer kommunene å levere pleie- og omsorgs­tjenester i henhold til lover og forskrifter? Senior Norge stiller spørsmålet.

Innspill til helse- og omsorgsministeren.

Kommunenes pleie- og omsorgstjenester står overfor store oppgaver i årene som kommer.  Samhandlings­reformen, stadig flere eldre over 80 år, samt et sterkt økende antall personer med demens er viktige elementer i dette bildet. De mange utfordringene som reformen Bo i egen bolig lengst mulig er for øvrig godt oppsummert i notatet som fulgte innkallingen til dette møte – så jeg skal ikke trette dere videre med det.

Senior Norge er imidlertid sterkt tvilende til om de fleste kommuner vil kunne leve opp til det behovet for mer kompliserte og individuelt tilpassede hjemmetjenester som denne omleggingen vil medføre.

Et av spørsmålene i denne sammenheng er i hvilken grad kommunene har tilstrekkelig gode kvalitetsledelsessystemer (er styringsdyktige) når det gjelder pleie, omsorg og andre krevende velferdsoppgaver? Det er intet poeng med lov­pålagte krav til kvalitet, forsvarlighet og verdighet i de kommunale tjenestene, hvis kommunene hverken har evne, vilje eller metodikk til å oppfylle kravene. 

Senior Norge er derfor positive til de endringer i kommunelovens § 25 som trådte i kraft fra 1. januar 2021, hvor kommunedirektøren pålegges å etablere et internkontrollsystem for å sikre at lover og forskrifter følges. I tillegg skal internkontrollen oppdage avvik og uregelmessigheter i tjeneste­leveransene på et tidlig tidspunkt – slik at korrektive tiltak kan settes inn før det skjer ulykker eller oppstår andre uønskede situasjoner. 

Et par eksempler fra mediene de siste ukene indikerer imidlertid at flere kommuner enda ikke har fungerende internkontrollsystemer som evner å oppdage og korrigere selv grove svakheter i/ avvik fra kommunens lovpålagte rutiner.

Jeg har imidlertid også gode erfaringer med blant annet hjemmhospitalisering. I min omgangskrets ble begge ektefellene rammet av kreft samtidig. Det går mot livets slutt og de ønsker begge to å få bo hjemme på tross av alvorlige helsesvikt.

Nordre Aker bydel med sine velkvalifiserte helseteam gjør en utmerket jobb for å få dette til på best mulig måte. Dette skjer på tross av en svært ressurskrevende oppfølging. Det er slike kvaliteter vi må sikre og utvikle gjennomgående i våre hjemmetjenester om vi skal lykkes.

Skal vi lykkes i en universell utforming av dette konseptet etterlyser Senior Norge viktige tiltak tillagt Statsforvalteren. Statsforvalter må påse at kommunene har etablert intern­kontrollsystemer i samsvar med krav fastsatt i lover og forskrifter.  Dette alene er ikke nok. Det må foretas utstrakte systemrevisjoner på kommunalt nivå slik at man får verifisert at de etablerte internkontroll­systemene i kommunene fungerer som forutsatt i organisasjonen.

Kontroll, veiledning og oppfølging fra Statsforvalter blir derfor svært viktig om kommunenes tjenester skal kunne tilfredsstille de mange kravene som ligger i konseptet «Bo trygt hjemme- reformen»

Kort oppsummert:

Senior Norges forslag går derfor ut på at utviklingen av dette konseptet må fokusere på hva pleie- og omsorgstjenestene på kommunalt nivå faktisk leverer sine brukere (tjenesteomfang og kvalitet).