Invitasjon til innspillmøte til Bo trygt hjemme-reformen Ukebrev uke 24/2022

Regjeringen har i Hurdalsplattformen en rekke tiltak for å gi eldre en trygg og god alderdom. Et sentralt mål for regjeringen er at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en reform som skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme.

Senior Norge ble invitert til et innledende møte hvor organisasjonene ble oppfordret til å komme med innspill. Hver organisasjon fikk fem minutter til å komme med prioriterte forslag om hvordan samfunnet på best mulig måte kan trygge eldre som bor i egen bolig. De skal få bo hjemme så lenge de vil eller makter. Under et jovialt og konstruktivt møte ble det gitt 10 forslag hvor alle var godt forberedt og vel gjennomtenkt.

Senior Norge var representert med styreleder Jon Rogstad (for tiden også daglig leder) som valgte å sette spørsmålstegn ved kommunenes evne til å møte utfordringene ved at de eldre skal få bo enda lengre hjemme – og da i trygge hjem.
Han sammenfattet sitt innspill slik:

Senior Norges forslag går ut på at man må sette søkelys på hva pleie- og omsorgstjenestene på kommunalt nivå faktisk leverer sine brukere (tjenesteomfang og kvalitet).
Det må stilles klare krav til hva kommunene forventes å levere, og kommunene må gis økonomiske rammer slik at de blir i stand til på en tilfredsstillende måte å gi alle en god og verdig alderdom.

Statsforvalteren må tillegges et utvidet kontroll- og veiledningsansvar for å kunne følge opp at kommunene oppfyller sine forpliktelser.

Dette vil bidra til at kommunene må foreta de økonomiske disposisjoner som er nødvendige.  Kommunenes internkontroll slik den praktiseres i dag vil ikke kunne sikre en trygg og god alderdom. Livskvalitet, helse og sikkerhet for våre svakeste ligger nå i vektskålen, mente han.

Det ligger et omfattende arbeid foran oss, og Regjeringen inviterer organisasjonene til et samarbeid som vil resultere i en Stortingsmelding i løpet av 2023.
Innspillet til Rogstad gjengis uavkortet på Senior Norges hjemmesider, klikk her.

Senior Norge er forøvrig interessert i gode forslag til hvordan våre boliger best kan trygges for våre eldre. Utredningene er i en oppstartsfase og alle bidrag blir viktige. Forslag og innspill sendes post@seniornorge.org

Alderisme på høyt nivå.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått at eldreombudet skal legges ned. Samtidig skal pasient- og brukerombudene styrkes noe. Dette underbygger vår mistanke om at det er alderistiske tendenser også i regjeringen. Eldre er det samme som syke- og hjelpetrengende. Ergo trenger man ikke eldreombud, men pasient- og brukerombud, tenker man. Dette er holdninger som vi tar sterk avstand fra. Det som er riktig, er at Norge har et demokratisk underskudd når det gjelder eldre. Vi er nesten ikke representert verken på sentralt, regionalt eller lokalt nivå i våre bestemmende politiske organer. Det er derfor en provokasjon mot eldre å fjerne eldreombudet.

Vi håper at Stortinget setter ned foten for dette innsparingsforslaget. Finanskomitéen hadde frist den 10. juni for å komme med sin innstilling. Flertallet har sluttet seg til Regjeringens forslag. Stortinget skal behandle saken den 17. juni.

Stå-på-viljen øker med alderen, og kvinner leder an.

Professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU har sammen med andre forskere undersøkt hvordan lidenskap, stå-på-vilje og troen på at du skal kunne lykkes med å bli bedre forandrer seg med alderen.

Riktignok konstaterer de at lidenskapen og troen går ned med alderen, men stå-på-viljen øker. Det er også forskjell mellom menn og kvinner. Kvinnene er de som leder an når det gjelder stå-på-vilje.
Les rapporten her

Nytt om kontanter

Norwegian money, a business background

Norges Bank ønsker en klargjøring om retten til å betale kontant og etterlyser sanksjoner for dem som ikke tar imot kontant betaling. Dette skriver de i brev til Finansdepartementet. Norges bank mener at det alltid vil være behov for kontant betaling. Det er først og fremst eldre og innvandrere som bruker kontanter. Norges bank peker på at kontanter faktisk er «tvungent betalingsmidler».
Vi ser fram mot at reglene blir skjerpet og at det blir mulig å sanksjonere brudd mot plikten til å ta imot kontanter.

Vi gratulerer!

De nærmeste dagene blir Rosa Løvgren Olsen og Willy Skarholm 70 år. Jorund Frida Birgitte Eide, Kari Ween, Torbjørn Gautvik, Bjørg Pedersen, Ellen Hansen, Thora Margrethe Holmen og Jens Oddvar Brenna blir 80 år. Norve Sverre Moe og Johan Fredrik Olsen fyller 90 år.
Våre hjerteligste gratulasjoner til alle!

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her