INNKALLING TIL LANDSMØTET 2022

INNKALLING TIL LANDSMØTET 2022

Det inviteres til landsmøte 2022:

Sted:           Tollbugaten 10, 0152 Oslo

Tid:             Tirsdag 24. mai 2022 kl. 10:00 – kl. 15:00/16:00.

Lokallag som sender delegater til landsmøtet, skal iht vedtektene være formelt etablert med stiftelsesmøter og et valgt styre innen 31. desember året før Landsmøtet 2022 holdes (dvs. 31. desember 2021).

På grunn av pandemien og den gradvise åpningen av samfunnet, har vi også ved Landsmøtet 2022 måtte avvike fra vedtektene mht. datoer.

Vi ber vennligst om at lagene innen fredag 13. mai 2022 sender oss:

 • Navn på delegater og ev. observatører til landsmøtet 2022
 • Eventuelle saker som ønskes behandlet på landsmøtet
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Iht. vedtektenes § 5-3 (antall delegater og stemmer) så kan lokallag med:

 • Over   50 medlemmer møte med 1 delegat
 • Over 300 medlemmer møte med 2 delegater
 • Over 500 medlemmer møte med 3 delegater.

Mht antall stemmer så har lokallag med mer enn 500 medlemmer 1 ekstra stemme for hver 200 medlemmer; hvilket betyr at et lag med mer enn 700 medlemmer får 1 ekstra stemme, et lag med mer enn 900 medlemmer får 2 ekstra stemmer, og et lag med mer enn 1.100 medlemmer får 3 stemmer ekstra, osv.

En valgt delegat, men som av ulike årsaker ikke kan møte, kan gi fullmakt til en annen (fullmaktsskjema finnes i vedleggene).

De lag som måtte ønske å ha med observatør på landsmøtet kan gjøre det. Det er imidlertid kun delegatene som kan avgi stemmer og formelt representerer lagene på landsmøtet.

Følgende personer er på valg på landsmøtet 2022:

OrganisasonsleddNavnPå valg

Sentralstyre
Petter Schou,   Leder                
Siri Melander Møllerud, Medlem
Marit Nybakk, Medlem
Helge Gabrielsen, Medlem     
Håvard Jernskau, Medlem  2022
2022
2022
2023
2023
Kontrollkomite


Gunnar Tveiten, Leder
Svein Sørlie, Medlem 
Vinni Hestenes, Medlem
Lasse Aarnæs, Varamedlem                          2023
2023
2022
2022
ValgkomiteAxel Wannag, Leder
Eva Henschien, Medlem         
NN, Medlem
Anna Marie Vereide, Varamedlem
Stig Klingstedt, Varamedlem         
 

Tabellen på neste side viser antall medlemmer i hvert lokallag pr. 31.12.2021, og derved antall delegater og stemmer på landsmøtet 2022.

Merk at Oslo-lagene, Buskerud, Vestfold og Øvre Romerike har ikke etablerte styrer og er derfor ikke lokallag med tellende delegagater og stemmer på landsmøtet 2022. Medlemmene i disse lagene er derfor i tabellen overført til kategorien «direkte medlemmer».

Tabell

Lokallag MedlemmerMedlemmerAntallAntallAntall
  pr.overført tilmedlemmerdelegaterstemmer
  31.12.2021kategorien   
   «direkte   
   medlemmer»   
       
«Direkte medlemmer»                 739              1 757              2 49636
Oslo-lagene             1 145            -1 145                    –    
Agder                 163                  16311
Asker/Bærum                 474                  47421
Buskerud                 299               -299                    –    
Nordland                 131                  13111
Rogaland                 310                  31021
Lillestrøm                 439                  43921
Trøndelag                 179                  17911
Vest / Vestland                 496                  49621
Vestfold                 190               -190                    –    
Østfold                 451                  45121
Øvre Romerike                 123               -123   
Sum ex. Sentralstyret             5 139                    –                5 139             16             14
  SentralstyretPetter Schou                 1
   Marit Nybakk                 1
   Siri Melander                 1
   Helge Gabrielsen                1
   Håvard Jernskau                1
   Sum stemmer————————–>             19

Når vi har fått inn påmeldingene (13. mai) sender vi ut en deltagerliste.

Tabellen viser hvem som har hhv. Tale-, forslag- og stemmerett.

  TalerettForslagsrettStemmerett 
Delegater JaJaJa 
Sentralstyret JaJaJa 
Dgl. leder (gen. sekr.) JaJaNei 
Leder Kontrollkomite JaJaNei 
Leder Valgkomite JaJaNei 
Leder RG Helse/Oms JaJaNei 
Leder RG Jus/Øk JaJaNei 
Andre medlemmer JaNeiNei 

Agenda for landsmøtet 2022:

Fremmøte og registrering          

Åpning / velkommen

Saker:

 1. Godkjenning av innkallingen                                                 
 2. Navneopprop med beslutningsdyktighet                          
 3. Valg av møteleder                                                                     
 4. Godkjenning av dagsorden, samt valg av tellekorps, referent og 2 personer til å signere protokoll sammen med møteleder                             
 5. Godkjenning forretningsorden      
 6. Veien videre for Senior Norge, strategi- og handlingsplan
 7. Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning
 8. Kontrollkomiteens beretning                               
 9. Revisors honorar for 2021 og valg av revisor
 10. Seniorenes fellesorganisasjon – formell avvikling av organisasjonen (som egen selvstendig organisasjon) og videreføring av samarbeidet mellom Senior Norge, Forsvaret og Avinor via ny samarbeidsavtale   
 11. Budsjett 2022
 12. Fastsettelse av medlemskontingent 2022                                               
 13. Fastsettelse av driftstilskudd til lokallag 2022
 14. Behandling av innkomne forslag                                                    
 15. Valg av Sentralstyre, Kontrollkomite og Valgkomite.                  

Avslutning

Hvis spørsmål om landsmøtet og/eller saker/dokumenter ta gjerne kontakt med undertegnede, mobil 957 59 391, eller send e-post til: jon.rogstad@seniornorge.org.

Da ønsker vi alle vel møtt til landsmøte tirsdag 24. mai 2022 kl. 10:00.

Med vennlig hilsen

SENIOR NORGE

På vegne av Sentralstyret

__________________

Jon Rogstad

Daglig leder

SAKSDOKUMENTER

SAKSDOKUMENTER

SENIORSAKENS LANDSMØTE 24 MAI 2022

I TOLLBUGATEN 10, OSLO

«DEN GAMLE KRIGSSKOLE»

KJØREPLAN FOR LANDSMØTET

Fremmøte og registrering/kaffe                                           09:00 – 09:30     

Åpning av landsmøtet                                                           10:00 – 10:15                                           

Saker                                                                                     10:15 – 16:00     

Kl. 10:15 – 12:30:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Navneopprop med beslutningsmyndighet
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjenning av dagsorden, samt valg av tellekorps, referent og 2 personer til å signere protokollen samme med møteleder
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Veien videre for Senior Norge, strategi- og handlingsplan
 7. Årsrapport 2021 m/styrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter, samt revisors beretning  
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Revisors honorar for 2021 og valg av revisor
 10. Seniorenes fellesorganisasjon

Kl. 12:30-13:15: Lunch og «benstrekk»

Kl. 13:15-15:45

 1. Budsjett 2022
 2. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 3. Fastsettelse av driftstilskudd til lokallag 2022
 4. Innkommende forslag
 5. Valg

Avslutning                                                                             15:45 – 16:00

SAKSBEHANDLING

Sak nr.:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Navneopprop med beslutningsmyndighet (vedlegg 12)
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjenning av dagsorden, samt valg av tellekorps, referent og 2 personer til å signere protokollen samme med møteleder
 5. Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg 8)
 6. Veien videre for Senior Norge, strategi- og handlingsplan (Vedlegg 4)
 7. Årsrapport 2021 m/styrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter med revisors beretning (Vedlegg 1)
 8. Kontrollkomiteens beretning (Vedlegg 2).
 9. Revisors honorar for 2021 og valg av revisor
 10. Seniorenes fellesorganisasjon (Vedlegg 5)
 11. Budsjett 2022 (Vedlegg 3)
 12. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 13. Fastsettelse av driftstilskudd til lokallag 2022
 14. Innkommende forslag
 15. Valg

Vedlegg nr.:

 1. Årsrapport 2021 m/styrets beretning og årsregnskap (resultatregnskap, balanse og regnskapsnoter) og revisors beretning
 2. Kontrollkomiteens beretning (ettersendes)
 3. Budsjett 2022
 4. Strategi- og handlingsplan
 5. Seniorenes fellesorganisasjon
 6. Protokoll fra Landsmøtet 2021
 7. Vedtekter
 8. Forretningsorden (ettersendes)
 9. Fullmaktsformular
 10. Retningslinjer for tjenestereiser (ettersendes)
 11. Reiseoppgjørsskjema (ettersendes)
 12. Delegat- og deltagerliste (ettersendes)

SAK NR. 1   GODKJENNING AV INNKALLINGEN                                               

Forslag til vedtak:

 • Innkallingen godkjennes.

SAK NR. 2   NAVNOPPROP MED BESLUTNINGSDYKTIGHET                             

Forslag til vedtak:

 • Delegatlisten og antall stemmer godkjennes, og Landsmøtet 2022 settes som beslutningsdyktig.

SAK NR. 3   VALG AV MØTELEDER                                                                    

Forslag til vedtak:

 • Som møteleder velges ______________

SAK NR. 4   GODKJENNING AV DAGSORDEN, SAMT VALG AV TELLEKORPS, REFERENT OG 2 PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Forslag til vedtak:

 1. Dagsorden godkjennes
 2. Som tellekorps velges Kontrollkomiteens medlemmer
 3. Som referent velges _____________________
 4. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges _____________________ og ______________________

SAK NR. 5   GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN                                     

Forretningsorden mangler justering på et par punkter for å overensstemme med vedtektene. Navnet på organisasjonen er Senior Norge (ikke Seniorsaken). Daglig leder, leder av Kontrollkomitéen, leder av Valgkomitéen og ledere av sentrale ressursgrupper har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre medlemmer har møterett og talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

Forslag til vedtak

 • Med ovennevnte justeringer godkjennes forretningsorden.

SAK NR. 6 – VEIEN VIDERE SENIOR NORGE, STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN       

Forslag til vedtak:

SAK NR. 7   –        ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2021 M/SENTRALSTYRETS BERETNING, RESULTATREGNSKAP,  BALANSE, KONTANTSTRØM OG REGNSKAPSNOTER, SAMT REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEENS BERETNING                          

Forslag til vedtak:

 • Årsregnskap 2021 med sentralstyrets årsrapport, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter godkjennes.
 • Revisors beretning for 2021 tas til etterretning.

SAK NR. 8   –        KONTROLLKOMITEENS BERETNING

Forslag til vedtak:

 • Kontrollkomiteens beretning for 2021 tas til etterretning.

SAK NR. 9   –        REVISORS HONORAR FOR 2021 OG VALG AV REVISOR                        

Forslag til vedtak:

Revisjonshonorar:

Valg av revisor:

 • Revisjonsselskapet __________ ved ansvarlig partner, statsautorisert revisor _______________ velges som Senior Norges revisor fra og med Landsmøtet 2022 og frem til Landsmøtet 2023.

SAK NR. 10 –        SENIORNES FELLESORGANISASJON

Forslag til vedtak:

 • Seniorenes fellesorganisasjon avvikles og samarbeidsavtale godkjennes.

SAK NR 11  –        BUDSJETT 2022

Forslag til vedtak:

 1. Budsjettet for 2022 tas til etterretning.
 • Et samlet Landsmøte er enig om at medlemstilgang og stopp av medlemsfrafall må prioriteres. Dette er et kollektivt ansvar som både sentralstyret, ressurs- gruppene, sentraladministrasjonen og lokallagene må samarbeide nært om.
 • Tidligere landsmøtevedtak (fra 2019) står ved lag om at sentralstyret har fullmakt til å etablere nye medlemskapskategorier (herunder bedrifts- og organisasjons- messige kollektive medlemskap og støttemedlemskap), samt å pris-sette slike medlemskap særskilt etter behov.    
 • Senior Norge må i tillegg til å styrke medlemssituasjonen prioritere arbeidet med sponsorater (samarbeidsavtaler), definere og gjennomføre prosjekter som hoved- saklig kan finansieres eksternt, samt markedsføre og selge kurs og seminarer til nærings- og organisasjonsliv innen temaer knyttet til Seniorkraftprogrammet.
 • Senior Norges sentrale administrasjon må styrkes for å sikre nødvending gjennomføringspersonell og -ressurser.

SAK NR. 12           –        FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022                                               

Forslag til vedtak:

 1. Medlemskontingenten for de ordinære individuelle medlemskapene 2022 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2021.

SAK NR. 13                   –        DRIFTSSTØTTE TIL LOKALLAG FOR 2022                                     

Forslag til vedtak:

 1. For året 2022 er det avsatt kr _______ til driftstilskudd til lokallagene som forvaltes iht. vedtektenes punkt 3-4 (1. ledd)
 • Lokallagene beholder selv de midler de skaffer lokalt/regionalt
 • T10 vil etter ønske/forespørsel fra lokallagene bistå med å søke om lokale / regional prosjektmidler, definere mulige prosjekttemaer og utarbeide tilskuddssøknader.

SAK NR. 14           –        INNKOMNE FORSLAG                                                                    

Sak 14.1.    Fra:

Kort omtale av forslaget:

Forslag til vedtak:

Sak 14.2.    Fra:

Kort omtale av forslaget:

Forslag til vedtak:

Sak 14.X     Fra:

Kort omtale:

Forslag til vedtak:

SAK NR. 15           –        VALG                                                                           

Valgkomiteen er ikke ferdig med sitt arbeid, og komiteens innstilling ettersendes.

Sentralstyret arbeider med å nominere kandidater til valgkomiteen, og innstillingen ettersendes ev. legges frem på landsmøtet.

SENTRALSTYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2021

Virksomhetens art og tilholdssted

Senior Norge er en landsdekkende, ideell, upolitisk og medlemsstyrt interesse- og kunnskapsorganisasjon for seniorer (de på 55 år og eldre).

Senior Norge er registrert i Frivillighetsregisteret.

Senior Norge ivaretar seniorenes interesser og synliggjør dem som en viktig samfunnsressurs i yrkesliv, politikk, frivillig arbeid og på andre viktige arenaer. Vi bekjemper usaklig diskriminering av seniorer basert på alder, og arbeider for at alle seniorer uavhengig av bakgrunn, helse og personlige ressurser, skal ha gode livsvilkår og kunne leve et verdig liv også når årene innhenter dem. Senior Norges arbeid fremmer god folkehelse blant senior- befolkningen. Vårt seniorpolitiske arbeid bidrar positivt til samfunns- økonomien og et godt velferdssamfunn. Arbeidet konkretiseres i langsiktige mål og utarbeidelse av tilhørende strategier.

Senior Norge utarbeider konstruktive forslag som tar sikte på å bedre livsvilkårene til seniorene. Forslagene presenteres i møter direkte med ministre, statssekretærer og øvrig ledelse i arbeids- og sosialdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet og finansdepartementet, samt til direktorater og tilsyn. Vi har utarbeidet et detaljert seniorpolitisk program som ligger til grunn for vårt arbeid.

God fysisk og psykisk helse, livskvalitet og livsstil er viktig for å kunne mestre hverdagen og kunne bo lengst mulig i eget hjem. I arbeidet med å fremme en god folkehelse blant seniorbefolkningen, tar vi aktivt del i samfunnets totale innsats på folkehelseområdet. Vi søker å svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

I 2. kvartal 2021 flyttet Senior Norge sitt hovedkontor fra Bygdøy Allè til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole i Tollbugaten 10 i Oslo sentrum. Dette vil redusere vår kostnadsstruktur.

I tillegg har vår mangeårige generalsekretær, Knut Chr. Høvik, sluttet i sin stilling, og ny daglig leder, Jon Rogstad har tiltrådt.  

Det årlige landsmøtet er Senior Norges høyeste organ. Mellom landsmøtene har sentralstyret øverste ansvar for organisasjonens drift og utvikling. Våre ressursgrupper arbeider med spørsmål knyttet til helse og omsorg, samt juss og økonomi. Et stort antall frivillige yter verdifull innsats sentral og lokalt.

Som viktig medlemsfordel tilbyr vi våre medlemmer rådgivning innen bl.a. familie-, arv- og skiftespørsmål, samt gir bistand i trygdespørsmål og andre aktuelle utfordringer et medlem måtte ha og ønsker bistand til å løse.

Før fylkessammenslutningen hadde Senior Norge lokallag i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Etter fylkessammenslutningen har vi lokallag i fylkene Viken, Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland. I 2022 fortsetter arbeidet med å samkjøre Oslolagene, og med etableringer i Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark. En del av lagene har i 2021 ikke kunnet gjennomføre fysiske arrangementer pga. koronapandemien. Aktiviteter har imidlertid latt seg avholdt i enkelt lag, mens andre har «truffet hverandre digitalt».

I 2021 har vi videreutviklet vårt Seniorkraftprogram som tilbys våre medlemmer, næringsliv og organisasjoner. Seniorhåndboken er revidert og stilles nå til fri disposisjon for våre medlemmer.

Seniorkraftprogrammet er et program som er til hjelp i å forberede sin senlivsfase og håndterer de utfordringer mange møter som pensjonist. Sentrale temaområder er helse og omsorg, seniorøkonomi, og seniortilpassede

boformer og aktuelle finansieringsmuligheter, samt hvilke grep det kan være viktig å vurdere på familie-, arv- og skifteområdet, samt oppsett av fremtids- fullmakter og testamenter. Programmet viser hvilke rettigheter seniorer, pensjonister og deres pårørende har i det offentlige velferdssystemet, og hvor man bør henvende seg for å få tilgang til rettighetene. I 2021 har vi innledet samarbeid med store norske organisasjoner, som vi holder foredrag for om utvalgte seniorkrafttemaer for deres medlemmer. I 2022 har vi begynt å få forespørsler også fra norsk næringsliv om dagsseminarer for bedriftenes ledelse og senioransatte.      

Store deler av næringslivet har satt samfunnsansvar høyt på sin agenda og ønsker å samarbeide med myndighetene om å ta hånd om viktige samfunns- oppgaver. Senior Norge inviterer derfor til samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner i privat og offentlig sektor. Sammen skal vi bidra positivt til samfunnsøkonomien, en god seniorpolitikk og fremme god folke- helse blant senior- og eldrebefolkningen. Seniorkraftprogrammet inngår som en viktig del i dette samarbeidet.

Utviklingene i 2021 og Covid19-pandemien

2021 har i likhet med 2020 vært et utfordrende år også for Senior Norge. På grunn av pandemien har fysiske møteaktiviteter vært nedstengt store deler av 2021. Møter har blitt avholdt på nett, og vi gjør utstrakt bruk av hjemme- kontorer. Senior Norge praktiserer strenge møte- og reiserestriksjoner.  

Gjennom 2021 har organisasjonen tross pandemien, vært fullt beskjeftiget med høringer, saksutredninger og utviklingsarbeid, og vi har rigget organisasjonen med tanke på en normalisering av samfunnet når pandemien er over.

Senior Norge har god synlighet i media. Vi deltar i nettbaserte møter og debatter i riksdekkende og lokale medier med politikere og andre om temaer knyttet til god seniorpolitikk og folkehelse.

Vi deltar i de årlige drøftelsene om pensjonsoppgjør, fremmer saker og gir innspill til de årlige statsbudsjettene. Her møter vi ministrene og politiske ledelse i de aktuelle departementene. I 2021 resulterte pensjonsoppgjøret i at den mangeårige underreguleringen av pensjoner opphører, og hvor pensjonene nå blir regulert med gjennomsnitt av lønn- og prisstigning. Dette betyr at pensjonistene heretter ikke vil fortsette å miste kjøpekraft.       

Ressursgruppenes virksomhet i 2021

Også 2021 har i likhet med 2020 vært preget av koronapandemien, og det har vært vanskelig å få samlet våre to sentrale ressursgrupper fysisk. Tross dette er det nedlagt et godt arbeid fra medlemmene i våre to ressursgrupper juss/økonomi og helse/omsorg. Ressursgruppene har hatt fysiske møter og nettbaserte møter for å forberede Senior Norges innspill til statsbudsjettet og drøftet de ulike delene i Regjeringens Hurdalsplattform.

Begge ressursgruppene har engasjert seg sterkt i behovet for å lære opp våre medlemmer til arbeid i kommunale og fylkeskommunale eldreråd, og det er blitt avholdt én dagskonferanse rundt disse utfordringene.  

Ressursgruppen for juss/økonomi har gitt høringssvar om følgende temaer:

 • Forslag om endring av smittevernloven (innføring av hjemmel for å gi portforbud),
 • Forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik at den blir lik med aldersgrensen i arbeidsmiljøloven,
 • Forslag om pensjon «fra første krone»,
 • Avgitt uttalelse som innspill til evaluering av pensjonsreformen,
 • Høringssvar om Sysselsettingsutvalgets innstilling,
 • Forslag om avkortning av uføretrygd mot arbeidsinntekt,
 • Forslag om endrede regler for regulering av offentlige pensjoner.

I tillegg har ressursgruppen utarbeidet brev til arbeids- og integrerings- ministeren angående flere andre høringssaker, som gruppen har behandlet for den tidligere regjeringen, men som ennå ikke er ført videre til vedtak.

Ressursgruppen har også hatt møte med Eldreombudet og skissert flere aktuelle temaer til videre drøftelser, bl.a. fremtidsfullmakter, digital hjemme- hjelp, samt bygging og drift av tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Det arbeides videre med et utfyllende notat til videre drøftelser.

Ressursgruppen for helse/omsorg har i 2021 arbeidet med saker innen eldreomsorgen knyttet til bl.a. underernæring i institusjoner og i hjemmet, vold blant og mot eldre, demens, avviksmeldinger og oppfølging av avvik, samt forsvarlighetsbegrepet. Ressursgruppen har også arbeidet med sentrale temaer knyttet til tannhelse for eldre og fremmet konkrete forslag.

Seniorbefolkningen

Den demografiske utviklingen i Norge kjennetegnes av sterk fremtidig vekst i folketallet, sterk aldring med høy andel av eldre, flere innvandrere og at en større del av befolkningen ønsker å bo i sentrale strøk. Folketallet i Norge er i dag 5,4 millioner. Statistisk sentralbyrå anslår at befolkningen vil nå 6 millioner før år 2040. Samtidig øker levealderen, og befolkningen eldes med stadig bedre fysisk og psykisk helse. I 2035 forventes det for første gang i historien å være flere ikke-yrkesaktive[1] enn yrkesaktive[2] i Norge. De oppvoksende generasjonene må derfor være forberedt på å ta seg av en aldrende befolkning. De må jobbe lenger for at verdiskapningen og velferden i samfunnet skal kunne opprettholdes. Samtidig skal flere ta ut pensjon.

En aldrende befolkning med større andel av eldre, fører også til at flere vil få behov for helse- og omsorgstjenester. Andre nødvendige velferdsgoder skal også styrkes. Den demografiske utviklingen skaper derfor store utfordringer i statsbudsjettene. Regjeringen har som mål at velferden også skal komme fremtidige generasjoner til del, samtidig som flest mulig skal kunne stå lenger i jobb, jobbe smartere og bo lengst mulig i eget hjem. Dette målet arbeider Senior Norge aktivt for at skal kunne nås.  

De som i dag går ut i pensjon, mange fra 60 årsalderen må regne med å leve i ytterligere 20 til 30 år, eller en tredjedel av livet. Av disse årene vil kanskje 20 år eller fler være funksjonsfriske år for mange; år som alle ønsker skal fylles med trygghet, aktivitet og mening. Mange ønsker fortsatt å være yrkesaktive og kombinere uttak av pensjon med lønnet arbeid. Andre ønsker å engasjere seg mer i politikk, frivillig arbeid eller på andre viktige arenaer. På grunn av helsemessige og/eller andre årsaker, kan ikke alle seniorer være aktive, og en del trenger pleie enten hjemme eller på institusjon. Uansett ønsket livsstil og personlig helse, har alle seniorer imidlertid et ønske om å kunne leve et verdig liv og mestre hverdagen også etter hvert som årene innhenter dem.

Ved å engasjere seg politisk bl.a. i kommunale og fylkeskommunale eldreråd, kan man være med å påvirke viktige rammebetingelser som definerer seniorenes livssituasjon. Noen ønsker å innta et roligere privatliv etter et vel utført livsverk uten for mange daglige gjøremål og forpliktelser.

Av dagens seniorbefolkning på 1,6 millioner er kun om lag ¼ million tilsluttet en av de store seniororganisasjonene som bl.a. Senior Norge. De øvrige ca. 1,3 millioner seniorer har imidlertid samme interesser og behov som skal ivaretas. Ved å stå samlet, vil seniorene kunne oppnå langt bedre resultater enn om hver enkelt skal ivareta sine interesser på egenhånd.

Senior Norges målgruppepotensial er betydelig. Seniorene er en heterogen og mangfoldig befolkningsgruppe med stor verdi for samfunnet. De har variert livserfaring og høy kompetanse. Seniorkreftene representerer en viktig ressurs som Norge har behov for, og som bør utnyttes bedre enn i dag.   

Redegjørelse for årsregnskapet 2021 og hendelser etter balansedagen

Driftsinntektene i 2021 ble kr 3,39 mill. mot kr 3,37 mill. i 2020. Stagnasjonen forklares blant annet av nedgangen i medlemskontingenter og som bl.a. henføres til koronapandemien. Driftskostnadene i 2021 beløp seg til kr 3,4 mill. mot kr 3,7 mill. i 2020.

Årsresultatet 2021 ble et underskudd på kr 4.316 mot et underskudd i 2020 på kr 300.830. Fri egenkapital pr. 31.12.2021 ble negativ kr 237.719. Det juridiske hjelpefondet pr. 31.12.2021 er kr 168.068.

Budsjettet for 2022 viser overskudd. Senior Norge tilstreber langsiktig og solid foreningsøkonomi. Overskudd fra virksomheten skal brukes til å forbedre aktiviteter og programtilbud til våre målgrupper, samt styrke egenkapitalen.

Senior Norges regnskaper føres etter kontantprinsippet som blant annet betyr at deler av andre driftskostnader belaster resultatregnskapet og dermed egenkapitalen også med årets merverdiavgift. Sistnevnte blir refundert og inntektsført i påfølgende inntektsår under ordningen for momsrefusjon for ideelle organisasjoner. Senior Norge ble i 2021 innvilget momsrefusjon for inntektsåret 2020 på kr 288.000 men som var belastet årsregnskapet 2020 og egenkapitalen pr. 31.12.2020. Denne regnskapspraksis, fører til at Senior Norge i sine årsoppgjør rapporterer egenkapital som også er belastet med inngående merverdiavgift, men hvor denne blir refundert og inntektsført i påfølgende regnskapsår.

2021 regnskapet er belastet med ekstraordinære kostnader på til sammen

kr 252.071 som følge av klargjøring og flytting fra kontorlokalene i Bygdøy Allé til Tollbugaten, og avslutning av leieavtalen i Bygdøy Allè. Disse kostnadene er inkludert under andre driftskostnader i resultatregnskapet.   

Styret mener årsregnskapet 2021 gir et rettvisende bilde av Senior Norges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntruffet hendelser i perioden fra balansedagen inntil avleggelse av årsregnskapet 2021. Regnskapet er satt opp iht. forutsetningen om fortsatt drift.

Ved avleggelse av årsregnskapet 2021 er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til fremtidige effekter av koronapandemien, selv om samfunnet nå er i ferd med å normalisere seg. Styret og administrasjonen følger utviklingen nøye og iverksetter nødvendige tilpasninger av virksomheten.

Ensomheten har økt betraktelig under pandemien, og en del av våre medlemmer frykter pandemiens ettervirkninger og hvorledes den vil komme til å prege deres privatøkonomi, helse, og muligheter for en normalisert hverdag i tiden fremover. Senior Norge ble i 2021 innvilget et tilskudd på kr 0,76 mill. fra Stiftelsen Dam for forberedelse, igangkjøring og drift av en koronatelefon, hvor et teleteam i Senior Norge tar kontakt med våre medlemmer og andre for bl.a. å kartlegge hvorledes medlemmene har følt pandemiens utfordringer og kartlegger omfanget av ensomhet. Prosjektet startet i april/mai 2021 og skal avsluttes i løpet av første halvår 2022. Sluttrapport til Stiftelsen Dam vil oppsummere prosjektet og de funn som gjøres. 

Miljø og sykefravær

Arbeidsmiljøet er godt. Senior Norges virksomhet forurenser ikke indre eller ytre miljøet. Det har ikke vært sykefravær blant ansatte i 2021, og det har ikke inntruffet ulykker sentralt i organisasjonen eller hos våre lokallag. Det er ikke registrert sykdommer blant ansatte og frivillige pga. koronaepidemien.

Likestilling

Ved årsslutt 2021 har Senior Norge 2 årsverk i administrasjonen, fordelt på hel- og deltidsansatte med to menn og to kvinner. Sentralstyret består av to kvinner og tre menn. Senior Norge tilstreber kjønnsbalanse i styrer og administrasjon.

Oslo, 31. desember 2021/31. mars 2022

I sentralstyret for Senior Norge

Petter Schou

Styrets leder

Marit Nybakk                            Siri Melander Møllerud             

Styremedlem                            Styremedlem

Helge Gabrielsen                      Håvard Jernskau

Styremedlem Styremedlem


[1] Ikke yrkesaktive er barn/unge 0-19 år og de på 65 år og eldre. 

[2] Yrkesaktive defineres som de mellom 20 og 65 år.