Helseattesten beholdes for fornyelse av førerkort Ukebrev uke 22/2022

«I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Hans forgjenger Knut Arild Hareide var sterkt imot å droppe legeattesten, men tapte avstemningen i Stortinget der Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstrepartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fremmet forslag om å droppe helseattesten ved fornyelse av førerkort når man er 80 år eller eldre. Det ble også satt frist til 1. august 2021 for å sløyfe legeattesten. Hareide overså imidlertid denne fristen og sendte saken til utredning i Veidirektoratet og Helsedirektoratet. Fra begge instansene kom det et entydig råd om å beholde legeattesten.

Kognitive tester skal kun brukes ved mistanke om kognitiv svikt
Regjeringen vil imidlertid gjøre enkelte endringer ved forskriften. Bl.a. skal det ikke brukes kognitiv test med mindre det er mistanke om kognitiv svikt.

Vår kommentar er at det er mye enklere å være i opposisjon enn i posisjon.

Store ulikheter i kommunenes servicenivå under koronapandemien


Den kartleggingen som ble foretatt av våre operatører for koronatelefonen viser til dels vesentlige forskjeller mellom kommunenes servicenivå. Mange kommuner får gode tilbakemeldinger, men spesielt Asker og Bærum peker seg ut med lave score. På en skala fra 1 til 6 oppnådde de fleste kommuner mellom 4 og  5, mens Asker fikk 2,8 og Bærum fikk 2,7.  Dette er litt overraskende da det er snakk om ressurssterke kommuner som burde kunne gi innbyggerne ekstra god service i en krisetid.  

Senior Norge har hatt landsmøte

For første gang på to år har Senior Norge kunnet arrangere landsmøte med fysisk deltakelse. Møtet ble innledet med et foredrag av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Bjørn Erik Thon, som før han ble likestillings- og diskrimineringsombud, var leder for Datatilsynet. Han er bl.a. opptatt av den stadig mere omfattende digitalisering av samfunnet og det utenforskap dette innebærer for store grupper i vårt samfunn. Dette virker sterkt diskriminerende, og kan f.eks. medføre demokratiske utfordringer. Thon brukte folkeavstemmingen i Nord-Norge i sammenheng med fylkesdelingen der som eksempel. Avstemmingen ble gjennomført kun digitalt, og de som av forskjellige grunner ikke klarte å stemme på denne måten, ble holdt utenfor.

Thon er også opptatt av utviklingen og bruk av kunstig intelligens i eldreomsorgen, noe som vil kunne være et gode og gi bedre omsorg.

Landsmøtet  behandlet alle de normale sakene som årsberetning, regnskap og budsjett. I tillegg vedtok landsmøtet en endring av vedtektene slik at organisasjonen skal ha mulighet til å oppnevne æresmedlemmer. Det ble vedtatt tre resolusjoner av landsmøtet, en for å hindre at eldreombudet blir fjernet, en om satsing på sykehjem, spesielt med tanke på økt antall demente og endelig en om å få en gjennomgang av samhandlingsformen.
Du kan se resolusjonene her.

Endelig valgte landsmøtet ny styreleder, Jon Rogstad fra Bærum, og to nye styremedlemmer, Sverre Eliassen fra Moss og Marianne Arnesen fra Asker.

Senior Norges styre fra 2022. Fra.venstre: Siri Møllerud, Marit Nybak, Helge Gabrielsen, Jon Rogstad, Håvard Jernskau, Sverre Eliassen og Marianne Arnesen
Fratredende styreleder, Petter Schou, ble behørig avtakket for god innsats.

Vi gratulerer!

I løpet av de nærmeste dagene fyller Marit Heggen 70 år. Gerd Karin Solum, Kåre Tho, Hans Erik Nilsen, Martin James Kjenna, Bård Harald Svae, Aud Anny Sæterbø, Frøydis Anna Jarli, Turid Pettersen, Bjarne Sildnes og Ive Kjær blir 80 år. Aud Noreng og Edvin Johan Nordrik fyller 90 år.
Hjertelige gratulasjoner til alle!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN
 
CTA: Bli medlem i Ambera her
 
For mer informasjon, klikk her