Et glass vin eller to øker jernnivået i hjernen – ikke bra! Ukebrev uke 31/2022 


Vårt styremedlem Siri Melander Møllerud

Siri Melander Møllerud

Jeg har vært styrerepresentant i Senior Norge én periode allerede. Det har vært en krevende tid for vår organisasjon, som for de fleste i frivillighets-Norge. Etter å ha vært gjennom en tøff økonomisk snu operasjon, håper jeg nå at vi kan sette søkelys på saker for å fremme våre medlemmers og alle eldres interesser.

Jeg har arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljøprosjekter til beste for medlemsbedriftene i NHO, der jeg hadde min arbeidsplass over flere år. Sist som fagsjef i HMS i Byggenæringens landsforening.


I dag er rådende politikk at alle eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Det ønsker også de aller fleste. Problemet oppstår imidlertid nå vi blir så gamle, som mange av oss blir, at man ikke lenger kan ta hånd om livet sitt helt selv. Man blir avhengig av uendelig antall hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere. I fremtiden kan det også se ut som det det ikke vil bli tilstrekkelig arbeidskraft til å betjene oss alle eldre. Det vil også være slik at digitale verktøy, som politikerne setter sin lit til, ikke vil kunne være løsningen for de aller eldste og svakeste/demente. De vil ikke ha noen mulighet til å klare å betjene digitale løsninger. Dette har jeg sett på nært hold i min familie. Vi må kunne utvikle ulike boformer og bomuligheter i årene som kommer. Kommunene som skal ta hånd om alle innbyggere, må som arbeidsgivere sørge for å utvikle kompetente medarbeidere både for sykehjem og hjemmehjelp/-sykepleie? Slik det fremstilles i dag vil ikke det offentlige være i stand til å ta hånd om alle eldre som vil ha et omsorgsbehov om et par tiår, og private må høyst sannsynlig bringes inn i oppgavene. Men hvordan skal dette skje og finne sted på best mulig kvalifiserte måte – og ikke minst til kostnader som er overkommelige? 

Differensierte boformer og digitalisering er bl.a. noen av de store oppgavene vi i Senior Norge må jobbe videre med i samarbeid med flere andre aktører for å bidra til å trygge utviklingen for alle i vår aldersgruppe på disse områdene.

Som styrerepresentant i Senior Norge er jeg opptatt av arbeid og spørsmål knyttet til boformer for eldre og digitaliseringen av samfunnet, hvorav sistnevnte ikke klarer å inkludere de aller eldste og svakeste som ikke kan ordne saker selv.

Siri Melander Møllerud

Et glass vin eller to øker jernnivået i hjernen – ikke bra!

Foto Stig Klingstedt

 Et glass hvitvin hører sommeren til, mener mange av oss. Forskere mener imidlertid at man skal være forsiktig med inntak av alkohol. Nylig meldte forskere fra Oxford University at man har funnet at inntak av alkohol kan øke jerninnholdet i cellene i hjernen, og dermed skade hjernecellene. Det kan medføre dårligere hukommelse, reaksjon, tenkning, forståelse og problemløsning. Til slutt kan det bidra til å utvikle Parkinson og Alzheimer. Jernnivået øker med økende inntak av alkohol og spesielt for eldre mennesker er det risikofylt.

I Norge, til forskjell fra Storbritannia og Sverige, har vi ikke neon grenseverdi for hva som er risikofylt drikking. Professor Sven Andreassen ved Karolinska institutet i Sverige sier at risikoen for at en middelaldrende kvinne eller mann skal få nedsatt hukommelse ved moderat drikking er lav, men ikke null. Han påpeker videre at særlig eldre mennesker bør være forsiktige med drikking av alkohol, da risikoen øker med alderen.
Se hele artikkelen ved å klikke her.

Fremtidsfullmektig eller verge

Dersom vi blir rammet av kognitive problemer, demens eller Alzheimer, må vi ha noen som kan ivareta våre rettigheter. Per i dag er det to alternativer. Det ene er en privatrettslig fremtidsfullmakt og det andre er en verge, oppnevnt av statsforvalteren.

Dersom vi ønsker å ha innflytelse på hvem som skal være vår talsperson og hvordan oppdraget skal utføres bør vi sørge for å skrive en fremtidsfullmakt. Der kan vi velge fullmektig og bestemme f.eks. at vår bolig skal selges dersom vi får fast plass på sykehjem. Vi kan videre bestemme hvordan pengene fra salget skal brukes. Kanskje vi ønsker å fordele en del av dem til barn og barnebarn. Det er vi som bestemmer, men det er strenge formkrav til hvordan fullmakten skal settes opp. Hvis vi ønsker at fast eiendom skal selges må fullmakten godkjennes av statsforvalteren. Den blir da gjenstand for en konkret vurdering av om den oppfyller formkravene og også en vurdering om vi selv ikke hadde begynnende demens e.l. ved utferdigelsen av fullmakten. Av mange grunner er det derfor klokt å bruke juridisk bistand når vi skal lage fremtidsfullmakt.

Alternativet til fremtidsfullmakt er å vente på at statsforvalteren oppnevner en offentlig verge. Denne ordningen er nøye regulert i regelverket, men man har da ikke tilsvarende innflytelse på hvem som skal forvalte ens interesser og hvordan det gjøres. For eksempel kan en verge selge boligen, men ikke fordele pengene til barn og barnebarn. Pengene blir da satt på en konto i påvente av at en dør og arven kan fordeles.

En svakhet ved fremtidsfullmakter er at det ennå ikke er opprettet et register for disse. Det er heller ikke noen myndighet som kontrollerer hvorvidt fullmaktene oppfyller formkravene og kan godkjennes av statsforvalteren dersom det er aktuelt på et senere tidspunkt. Likevel vil det i de fleste tilfeller være en fordel å få skrevet en fremtidsfullmakt.

Vi gratulerer!

I de nærmeste dagene fyller Sigrun Aasen 60 år.  Gunn Evy Klevstad Olsen, Geir Botnen og Sigmund Åge Karlsen blir 70 år. Anne Margrete Hjemdal, Ruth Gjøsund Johansen, Erling Olsen, Marion Frydel Johansen, Jan Tekken Strømstad, Ragnhild Alise Larsen, Kari Helene Grongstad og Sigurd Lie fyller 80 år.
Vi gratulerer alle på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her


,
,
,