En fjerde sprøyte for eldre? Ukebrev uke 17/2022

Sverige har nå åpnet for å sette en fjerde sprøyte vaksine mot covid19 for personer over 65 år. I Storbritannia får de over 75 år en fjerde sprøyte i løpet av våren. I Norge er det kun de over 80 år som er i en særskilt utsatt risikogruppe som tilbys en fjerde sprøyte.

Så lenge de tre første sprøytene har god effekt ser det ut som om også vi eldre greier oss relativt godt mot nye varianter av covid, men etter hvert som tiden går vil effekten av vaksinene bli redusert.

Eldreombudet har stilt spørsmålet om når også eldre i Norge skal få tilsvarende tilbud som eldre i Sverige og Storbritannia får. Det samme gjør vi i Senior Norge.

Drøftingsmøte med departementene

Like etter påske møtte vår nye arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen pensjonistorganisajonene. Hun hadde med seg flere representanter fra Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og andre sentrale departementer.
Regjeringen har nå imøtekommet et gammelt krav som Senior Norge og Forsvarts seniorforbund har fremmet om tettere forbindelser mellom regjeringen og organisasjonene. Nå skal det holdes fire drøftingsmøter per år, og de knyttes dels til innspill for kommende års statsbudsjett og dels andre temaer som er av interesse for organisasjonene eller regjeringen å drøfte. Senior Norge er glad for dette og vil bruke møtene til å få diskutert de utfordringer som eldre har. Vi ga også uttrykk for dette i møtet.

Senior Norge tok opp de utordringene som mange eldre møter på grunn av digitalt utenforskap. Dette problemet må nå løftes fram og man må finne løsninger, ikke bare henvise til kurs om EDB.

Tannhelse er et annet område som er overmodent til å innordne i trygdesystemet. Senior Norge har tidligere fremmet flere konkrete forslag om dette. Nå må det handles!

Arbeidslinjen er et yndet tema for regjeringene opp gjennom tidene. Vårt motkrav er at sykepengeordningen utvides slik at alle som er i yrkesaktiv og lønnet virksomhet omfattes av sykepengeordningen så lenge de er i jobb. Nå er aldersgrensen i arbeidsmiljøloven 72 år, men sykepengene blir begrenset allerede ved 67 års alder og faller helt bort ved fylte 70 år. Uholdbart!

Eldreomsorgen er et prioritert område for alle pensjonistorganisajonene. Spesielt ble det understreket behovet for sykehjemsplasser for de som trenger det og satsing på kommunenes hjemmeomsorg.

Endelig ble midler til skolering av eldrerådene tatt opp. Rådene er en viktig inngangsport for eldre for å påvirke kommunepolitikken.

Vår oppfatning av møtet var at politikerne tok våre innspill alvorlig. Så gjenstår å se hvor mye som blir realisert i kommende statsbudsjett. Vi ba også om at vi skal få en samlet tilbakemelding på i hvilken grad våre krav blir imøtekommet.

Mobile hjelpemidler

 Nasjonalt senter for e-helseforskning har sett på bruken av elektroniske hjelpemidler for kronisk syke. De konkluderer med at det må mer forskning på hvordan de pårørende kan involveres i utforming og bruk av disse hjelpemidlene. Eldre som trenger slike hjelpemidler er ofte ikke i stand til å håndtere dem og må da ha hjelp av pårørende. Meghan Bradway, Nasjonalt senter for e-helseforskning, forteller at det er helt essensielt at de som må hjelpe forstår hvordan hjelpemidlene fungerer.

Dette er viktig for pårørende i alle aldre, men eldre er jo som kjent ekstra utsatt på grunn av at mange ikke har digital kompetanse fra før. De eldste er da enda mer avhengige av hjelp fra pårørende.

Les hele innlegget ved å klikke her.

Vi gratulerer!

I nær fremtid fyller Tom Inge Nilsen og May Kristin Juliussen 70 år, Anne Margrethe Langhelle, Betty Lise Slommerud, Per Olaf Toftner, Kaare Gunnar Tangen, Liv Karin Alber, Melvin Olov Rykhus, Judith Ragnhild Karlsen og Kari Vilbjørg Gresvik Rønneberg  80 år. Anne Marie Beckstrøm, Signe Ask og Inger Waatsveen blir 90 år.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her