Eldre har mest å tjene på å sjekke renten på boliglån Ukebrev uke 28/2022

Regjeringen sammen med SV lovfester feilprioritering

Av Per Nygaard-Østby
leder for ressursgruppen for helse og omsorg

Den norsk tannlegeforening kommenterer regjeringens beslutning om å lovfeste refusjonsordningen for 21- og 22-åringene. Ordningen kom på plass ved forhandlingene høsten 2021 og sikret 168 millioner kroner til fylkeskommunene i en ordning som gir 21- og 22-åringer 50% refusjon for tannhelsebehandling. Nå er ordningen bekreftet i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Overraskende, sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening. Dette er en velferdsordning med liten helsefaglig nytte enda. Aller viktigst er det at den fortrenger andre grupper med reelt større helseutfordringer. Dette lovfester behandling til friske 21-22-åringer fremfor for eksempel personer som har vært utsatt for tortur og overgrep, eller lider av odontofobi (TOO).

Ved budsjettenigheten som ble inngått høsten 2021 ble de samme forhandlingspartene enige om å sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge, og å sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester. Dette arbeidet skal etter sigende settes i gang før sommeren 2022.

Overraskende, sier presidenten i Den norske tannlegeforening, mens vi i Senior Norge vil hevde at dette, både fra regjeringens side og fra NTFs side, er et utslag av alderisme, dvs. aldersdiskriminering. Ingen av dem har skjenket de eldres behov en tanke. Største delen av dagens ungdom har svært god tannhelse og derfor begrenset behandlingsbehov, mens seniorgenerasjonen som vokste opp i etterkrigstiden da sukkerforbruket var høyt og karies/hull-utviklingen alarmerende. Dette medførte et stort behandlingsbehov. Resultater er at de eldre har et vedvarende stort vedlikeholds- og reparasjonsbehov. Altfor mange eldre har begrenset økonomi og evner ikke å betale for nødvendig tannbehandling av sin pensjon med derav følgende svekket tannhelse. Svekket tannhelse gir redusert tyggeevne og medfører problemer med matinntak og dårligere fordøyelse som igjen medfører en generell helserisiko gjennom utvikling av andre relaterte sykdommer.

Senior Norge er invitert til å foreslå kandidater til utvalget som skal utrede tannhelsetjenestene i Norge. Vi har foreslått et medlem i utvalget som kan bidra til å sette søkelys på eldres tannhelsebehov og likestilling av tannhelsetilbudet med andre helsetjenester for eldre. Alderisme i samfunnet må bekjempes på alle fronter.

Olsen-Bergems uttalelse kan leses her.

Eldre har mest å tjene på å sjekke renten på boliglån

Når renten blir satt opp kan det være ekstra gunstig å sjekke om man betaler høyere rente enn det som er strengt nødvendig. Det viser seg nemlig at eldre er de som gjennomsnittlig betaler de høyeste boliglånerentene. Ved å gå inn på https://renteradar.no/ kan man raskt sjekke om renten på lånet er unødvendig høy. Samme sted får man også vite hvilke andre banker som krever lavere rente. Det er også en tjeneste som på en enkel måte gjør det mulig å sende en forespørsel til din bank om å matche tilbud om lavere rente. Det kan lønne seg stort.

Mer om manglende ID

En av våre lesere har skrevet til oss og anbefalt at man skal spare på tidligere bankkort selv om de ikke lenger gjelder som betalingsmiddel. De vil normalt bli akseptert på apotekene som gyldig legitimasjon.
Vi har undersøkt om det er banker som fremdeles utsteder bankkort med legitimasjon på baksiden. Den eneste banken som gjør det er Handelsbanken, men bare for kunder som tidligere har hatt slike bankkort. Også Handelsbanken forsøker å komme bort fra legitimasjon på baksiden av bankkortene, får vi opplyst.
Det ser derfor ut som om pass eller nasjonalt ID-kort er de eneste som er sikre i fremtiden. All grunn til å skaffe seg et av dem.

Avtaler skal gjøre det enklere å være pårørende

Pårørendeundersøkninga for 2021 viser at pårørende ønsker en bedre dialog med kommunen om god fordeling av oppgaver mellom pårørende og kommuner. 

Regjeringen har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle verktøyet «pårørendeavtaler». Avtalene skal gjøre det enklere å være pårørende. 

Vi i senior Norge håper at dette kan gi pårørende større innflytelse og et tettere samarbeid mellom pårørende og kommunene når det gjelder omsorgsoppgavene for eldre.

Regjeringen har skrevet at formålet er å bidra til:

  • Å imøtekomme de pårørendes behov for å bli sett og tatt vare på.
  • At rettighetene til pårørende blir fulgt opp.
  • Dialog mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.
  • Gjensidig informasjonsutveksling mellom partene, med sikte på rolle- og forventningsavklaring.

Pårørendeavtaler skal være ferdig utviklet senest 1. juli 2023.

Pårørende er i en krevende situasjon. Det gjelder spesielt pårørende til personer med demens. Det er derfor viktig at kommunene tar sitt ansvar alvorlig og ikke skyver over ansvaret på den enkelte pårørende.

Les mere om pårørendes roller og rettigheter i kapittel 5 i Seniorhåndboka . (Klikk her)

Vi gratulerer!

I de nærmeste dagene fyller Morten Christoffersen og Harald Olav Gundersen 70 år. Rolf Nyhus, Tor Omland, Inger Marie Grobe, Kjell Jan Johansen, Jenny Gunda Mortensen, Randi Helene Seielstad, Irene Nielsen og Marit Fossum blir 80 år. Ingrid Alice Bjørnsen fyller 90 år.
Vi gratulerer på det hjerteligste!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her