Alderisme – den nye rasismen Ukebrev uke 23/2022

Ny styreleder i Senior Norge – Jon Rogstad

Ved valg av nytt styre i Senior Norge 24. mai 2022 ble Jon Rogstad valgt som ny styreleder i Senior Norge. Rogstad overtar etter at Petter Schou trer tilbake etter 2 år som styreleder.

Jon Rogstad er 76 år, født og oppvokst i Gjerdrum og har 36 år i Forsvaret. Han har Krigsskolen, Hærens stabsskole, NATO Defense College i Roma og flere sentrale og viktige tjenestestillinger i Hæren. Han har blant annet vært Garnisonssjef på Porsangmoen, taktisk hovedlærer ved Krigsskolen og seinere ble han Sjef for Krigsskolen på Linderud. Han avsluttet sin karriere i Forsvarets overkommando på Huseby som oberst i alder av 56 år.  Den gangen var han sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando som hadde ansvar for våpenkontroll, krise og katastrofehåndtering og sivilt/militært samarbeid med vekt på beredskap og øvelser.

Etter avsluttet tjeneste i Forsvaret ble han Generalsekretær I Norske Reserveoffiserers Forbund i 10 år. Etter dette har han på forskjellige måter arbeidet som frivillig i støtte for flere forsvarsrelaterte organisasjoner i deres innsats for forsvarssaker. I 2020 fikk han Forsvarsmedaljen med laurbærgren for sin frivillige innsats for Forsvaret og forsvarssaken.

Jon Rogstad har også vært lokalpolitiker med forskjellige verv i kommunestyret og formannskapet. Han har blant annet vært varaordfører i Gjerdrum i en to-årsperiode.

Jon Rogstad har latt seg engasjere i seniorpolitikk av det han betegner som forvitring av helse- og omsorgsarbeider i vårt velferdssamfunn. Nedprioriteringen av samfunnets seniorer og spesielt de omsorgstrengende eldre, synes han er svært bekymringsfullt. Han er også opptatt av de økende belastningene som nå blir tillagt de pårørende når de eldre skal «få lov» til å bo lengre hjemme. Troen på – og effekten av innføringen av velferdsteknologi i omsorgsarbeidet, er sterkt overdrevet mener han.

Senior Norge skal blant annet være en vaktbikkje mot kommunenes spareplaner som måtte ramme helse og omsorgsarbeidet når de eldre nå skal bo lengre hjemme, mener han. Eldreomsorgen på kommuneplan må kvalitetssikres langt bedre enn i dag, hevder han.
Rogstad har vært styrerepresentant i Senior Norge Asker og Bærum. Han er daglig leder av Senior Norge i dag.

Alderisme – den nye rasismen

Senter for seniorpolitikk har nylig gjennomført et seminar med hovedvekt på aldersdiskriminering i arbeidslivet, men der også alderisme mer generelt var tema. Det vil si stereotype oppfatninger og holdninger til eldre mennesker som gruppe, og diskriminerende holdninger og atferd som følge av dette. Alderisme ser ut å være mer akseptert enn sexisme og rasisme, ble det sagt.

Aldersdiskriminering i arbeidslivet er fremdeles et aktuelt problem. Undersøkelser blant arbeidsgivere og ledere viser bl.a.

  • Arbeidsgivere og ledere verdsetter sine seniorer/eldre ansatte, men de er gjennomgående skeptiske til å ansette eldre arbeidssøkere.
  • Dette selv om 60-årige arbeidssøkere ofte må antas å være rimelig «framoverlente».   Hvorfor er det slik?
  • Det kyniske rådet til eldre arbeidstakere må være å «bli hvor du er, hvis du kan». Enten i virksomheten eller bransjen.

Men det finnes unntak, heldigvis.

Alderisme er ikke bare aldersdiskriminering, som er et strafferettslig begrep, men mer generell nedlatende holdning til eldre. Den offentlige oppfatningen synes å være «eldrebølgen – den grå tsunamien som påtvinger samfunnet en forsørgerbyrde». Man ser på eldre som en homogen gruppe, bestående av vennlige, hjelpeløse og tafatte personer som ikke henger med i samfunnsutviklingen og trenger hjelp. «Det er synd på de gamle!»

Selvalderisme er også et problem som vi skal være observante på. «Jeg er for gammel til …» Vi må ta vare på vår aldringsprosess på en konstruktiv måte.

Det er viktig å klargjøre og bekjempe stereotypier, fordommer og diskriminering ved hjelp av samtaler og dialog i grupper. Vi må bygge bro mellom aldersgrupper.

Vi har en viss berøringsangst for alder og aldring. I bunnen ligger angst for døden.

Likestillingsombudet mottar få henvendelser om aldersspørsmål. Det samme gjelder Diskrimineringsnemnda.

Konklusjon: Vi må løfte spørsmål som gjelder alderisme og aldersdiskriminering i arbeidslivet høyere og breiere på den politiske dagsorden.  Og vi må få de som rekrutterer med på laget.
Vi i Senior Norge må hele tiden aktivt jobbe for å bekjempe alderisme og aldersdiskriminering.
Vil du ha mer informasjon om temaet, gå til: https://seniorpolitikk.no/

Ledig stilling i Senior Norge – Daglig leder

Senior Norge er en partipolitisk uavhengig ideell organisasjon med ca. 5000 medlemmer. Senior Norge jobber for å sikre pensjonistene en trygg og verdig alderdom. Senior Norge er organisert i lokallag, men har også mange direkte medlemmer. Senior Norge har sitt sekretariat i Tollbugata 10 – Den Gamle Krigsskolen.

Senior Norge har drøftingsrett og er sikret regelmessige møter med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og andre sentrale departementer.

Viktige arbeider er å yte støtte til lokalforeningenes arbeid, sikre medlemmenes pensjonsrettigheter, ha løpende kontakt med eldrerådene, påtale alvorlige avvik i vår eldreomsorg og bidra til en hyggelig og vel tilrettelagt alderdom.

Stillingen som daglig leder utlyses som en 100% stilling lønnet på pensjonistvilkår (224 kroner per time). Deltid kan være aktuelt under visse forutsetninger.

Enkel og kortfattet søknad vedlagt CV, fremmes styreleder Jon Rogstad, Tollbugata 10, 0152 Oslo. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Jon Rogstad på telefon 95759391 – eller jon.rogstad@seniornorge.org

Et hjertesukk

Ofte står man fast og er nødt til å få råd og veiledning for det ene eller det andre. En siste utvei er å ringe til den institusjonen som kan gi hjelp.

Både offentlige etater og private firmaer har en helt uakseptabel telefonkultur. De få operatører som betjener telefonene har utålelig lange køer. Ofte tar det timer å nå fram til en person som kan hjelpe. Før man kommer så langt har en talestemme mange ganger bedt deg om å gå inn på hjemmesiden og finne fram selv. Ofte har du gjort det uten å bli så mye klokere, og mange eldre har ikke digital kompetanse slik at de er prisgitt institusjonenes slette service.

Det er ikke vanskelig å forstå at det koster kroner å ha en betjent telefon, men det er ikke bare de 600 000 ikke digitale menneskene i Norge som av og til trenger å få kontakt med et levende menneske for å få hjelp. De fleste forsøker så lenge det er mulig å forholde seg til digitale hjelpemidler, men av og til tar det stopp. Vanskelighetene med å komme fram over telefon er et så stort problem for en stor del av befolkningen at vi ikke lenger kan akseptere at private og offentlige aktører har en så elendig service.

Senior Norge bør ta grep her for å få til en endring!

Vi gratulerer!

De nærmeste dagne fyller Sven Hem og Hans Cappelen 70 år. Eivind Normann Abrahamsen, Anne-Marie Cecilia Haug, Synnøve Jorun Jørgensen og Olav Magne Gramstad blir 80 år og Eva Strid Saxegaard fyller 90 år.
Våre hjerteligste gratulasjoner til alle!

Les Seniorhåndboken her

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon, klikk her