Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge

1 – Velkommen til Senior Norge

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik

Vår organisasjon

Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10, Oslo, fra oktober 2021).

I ulike deler av Norge er organisasjonen representert ved lokallag med egne styrer.

Det er opprettet to ressursgrupper for henholdsvis helse og omsorg samt jus og økonomi.

Senior Norge arbeider sentralt mot regjeringen og stortinget for å påvirke ordninger som er av betydning for seniorene. Lokallagene arbeider fortrinnsvis regionalt, mot kommuner og fylkeskommuner.

Om vårt eldrepolitiske arbeid

Senior Norge er en ideell organisasjon som ivaretar seniorenes rettigheter i samfunnet når det gjelder helse, omsorg, yrkesliv, økonomi og bolig, samt forbud mot diskriminering. Seniorer skal, som andre i velferdsstaten, verdsettes ut fra personlige forutsetninger, samtidig som de sikres en trygg og verdig alderdom. Senior Norge arbeider også for å stimulere de eldre til å være aktive i yrkesliv, politikk og/eller frivillig sektor. Vårt arbeid er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig og bygger på respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. Våre holdninger og vår adferd skal preges av at vi er en interesse- og kunnskapsorganisasjon som er:

  • Samfunnsansvarlig ved at vi bekjemper diskriminering, synliggjør seniorene som viktig ressurs i samfunnet og arbeider for at alle mennesker uansett alder, helse og personlige forutsetninger skal ha en verdig alderdom,
  • Energisk i vårt arbeid som pådriver for å finne gode løsninger for de eldre
  • Nøysom og kostnadseffektiv i disponeringen av våre ressurser
  • Innovativ, nytenkende og ligger i forkant av hva omgivelsene forventer
  • Ordentlig, grundig, nøyaktig og strukturert i alt vi utfører 
  • Redelig og ærlig, viser respekt for alle og holder våre løfter

Mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne livsvilkår og ved behov få nødvendig behandling, pleie og omsorg i alle livets faser.

Vi bygger bro mellom generasjoner og skaper forståelse for eldregenerasjonen. Regjeringen ønsker å videreutvikle velferden og sikre at den også kommer oppvoksende generasjoner til nytte. Vårt arbeid er relevant også for de neste generasjonene.       

Vi har høy eldrepolitisk kunnskap, medisinsk, omsorgsmessig, juridisk og økonomisk fagkompetanse. Vi vet hva som er viktig for at dagens eldre skal kunne oppleve en trygg og verdig alderdom. I vårt arbeid ser vi også hen til de rammebetingelser som i fremtiden vil være bestemmende for de eldres livssituasjon, og hvordan denne vil bli påvirket av et samfunn i rask utvikling.

For å bli hørt, må vi være synlige. Vi må ha størst mulig medlemsomfang. Organisasjonen må være entusiastisk og driftig. Våre budskap må være tydelige og kommuniseres profesjonelt. For å rekruttere og beholde medlemmer må våre argumenter være klare og overbevisende, kjent og akseptert gjennom hele organisasjonen. Medlemmene må føle at de tilhører et felleskap. Vi må vise resultater av vårt arbeid.

Vår visjon: Vi skaper et seniorvennlig Norge!

Hovedlinjene i Senior Norges eldre-politiske arbeid kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

Møteplasser for synlighet og påvirkning

Senior Norge arbeider for å delta i og bidra til arbeidet i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal arbeide for et aldersvennlig Norge.

Senior Norge arbeider for etablering av én ny møteplass med de aktuelle departementer, hvor vi skal ta opp viktige saker med bl.a. finansdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartement. Denne kommer i tillegg til de årlige møtene om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet.

Senior Norge arbeider for at våre medlemmer og andre seniorer blir valgt inn i de fylkeskommunale og kommunale eldrerådene og/eller tar posisjoner der eldre-politiske saker drøftes og vedtak fattes.

Senior Norge utfordrer de politiske partiene og deres kandidater til kommune- og stortingsvalg i saker som er viktige for eldrebefolkningen /den eldre del av befolkningen. Oppfølging skal avdekke om de som ble valgt, leverer iht. hva de lovet under valgkampene.

Senior Norge arbeider for at statsbudsjettene gir en samlet oversikt over budsjettiltak som har betydning for de eldres situasjon. Da blir det enklere å følge opp Senior Norges og andres innspill til statsbudsjettene.

Organisasjonenes økonomiske rammebetingelser

Senior Norge krever at landsdekkende pensjonistorganisasjoner får bedre og likeverdige økonomiske rammebetingelser enn de har i dag. En større del av statstilskuddet må først gis til de organisasjoner som arbeider landsdekkende før resten av tilskuddsrammen fordeles iht. organisasjonenes medlemstall. Landsdekkende organisasjoners kostnader er en funksjon av mange andre forhold enn organisasjonenes medlemstall. Tildeling av statstilskudd må baseres på organisasjonenes individuelt betalende medlemmer.

Seniorøkonomi

Senior Norge krever at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottagerne, og at avkortningen i pensjonene opphører. Subsidiært at avkortningen skjer iht. til opprinnelig forslag fra pensjonskommisjonen hvor underreguleringen skulle skje på grunnlag av gjennomsnitt av årlig pris- og lønnsvekst slik at pensjonistene normal kunne opprettholde sin kjøpekraft som et minimum.

Senior Norge krever at økninger og reduksjoner av poster i statsbudsjettene fordeles forholdsvis likt mellom aldersgrupper, slik at ikke pensjonistene må bære byrdene alene og på urettferdig vis. Skatter og avgifter må også gis samme prosentvise utvikling for pensjonister som for yrkesaktive.

Senior Norge arbeider for at tjenestepensjoner skal opptjenes fra første krone. Avkortning i grunnpensjon mellom ektefelle og samboer ved fylt 67 år må falle bort. Tjenestepensjonene i privat og offentlig sektor må harmoniseres ut fra behovet om forutsigbarhet og fleksibilitet for yrkesaktive som ønsker å skifte arbeidsforhold mellom offentlig og privat sektor.

Senior Norge arbeider også for at andre pensjonsordninger blir forbedret; herunder bl.a. uføre-, etterlatte- og barnepensjoner.

Senior Norge krever at minstepensjonistene må få styrket sin økonomiske stilling.

Helse og omsorg

Senior Norge arbeider for at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i stats- og kommunebudsjettene. Kvaliteten på tjenestene i sykehjemmene og hjemmetjenesten må ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunenes prioriteringer.

Senior Norge arbeider for et sunt kosthold i eldreomsorgen, gratis tannpleie for hjemmeboende eldre, og at nødvendige transportløsninger fra hjem til tannklinikk blir etablert. Reiser fra hjem til tannklinikk må likestilles med pasientreiser for behandling på legevakt eller sykehus.

Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til bygging av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Senior Norge mener nye omsorgs- og seniorboliger må lokaliseres til sentrale områder, slik at beboerne kan delta i det daglige pulserende livet og nærmiljøet.

Senior Norge arbeider for økte tilskudd for bygging av nye og tilpasning av eksisterende boliger for å stimulere de eldre til lengere botid i eget hjem. Tilskuddene må speile de reelle behovene, og ikke baseres på hva som er mest lønnsomt for det offentlige.

Senior Norge arbeider for at det blir satt økt søkelys på forebyggende arbeid og økte bevilgninger til demensomsorgen, samt at tiltak iverksettes for å stimulere fysisk og mental helse, både hos demente og andre.

Senior Norges krever at myndighetene følger bedre opp kommunenes planlegging- prosesser, slik at omsorgstilbudene til eldre blir tilfredsstillende, og ikke gjøres avhengig av i hvilken kommune man bor og tilhører.

Senior Norge ber Regjeringen følge opp forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen for å finne de beste løsningene på den kommunale eldreomsorgen. Klare nasjonale tildelingskriterier må ev. utarbeides for statlig finansiering av eldreomsorgen.

Senior Norge arbeider for lik praktisering i hele landet mht. egenbetaling av opphold på kommunale institusjoner. Det må være like økonomiske vilkår for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Senior Norge arbeider for rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) også etter 67 år.

Senior Norge arbeider for at bemanningen på sykehjemmene og i hjemmeomsorgen blir styrket både kvalitativt og ressursmessig. 

Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til arbeid med å hindre ensomhet blant eldre. Videre at det tilrettelegges for omsorgsfull omlegging fra den analoge til den digitale hverdagen for også å ivareta de som ikke henger med i den teknologiske utviklingen.

Senior Norge har foreslått for myndighetene at kommunen pålegges å gi sine eldre digital hjemmehjelp som del av den kommunale eldreomsorgen. 

Arbeidslinjen

Senior Norge går inn for at aldersgrensene i yrkeslivet blir opphevet, sekundært at disse settes til 75 år, slik at det blir samsvar med aldersgrensen for pensjonsopptjening. Særaldersgrenser må revurderes og kun knyttes opp mot det reelle behovet for slike. Særaldersgrenser som det ikke kan dokumenteres et reelt behov for, må falle bort.    

Senior Norge arbeider for at sykepenger og arbeidsavklaringspenger blir utbetalt til seniorer som er i jobb etter samme regler som for yrkesaktive.

Senior Norge mener det bør innføres redusert arbeidsgiveravgift ved nyansettelse av personer over 55 år.

Aldersdiskriminering

Senior Norge har igangsatt en intern prosess hvor vi med utgangspunkt i relevante lover og forskrifter kartlegger hvor det er mangel på vern mot forskjellsbehandling og diskriminering av eldre.

«SENIORKRAFTEN» – Det er kraftfullt å bli eldre!

Alle eldre som kan og vil engasjere seg på ulike arenaer i samfunnet (yrkesliv, politikk, frivillig arbeid o.a.), og på den måten bidra til å skape en trygg alderdom samt fylle eget og andres liv med mening og innhold, må få mulighet til det. Samtidig må de som trenger pleie og omsorg, tas godt vare på av det offentlige og av organisasjoner som Senior Norge.

Seniorkraft – forberedelse til pensjonsalder

Senior Norge har utviklet et forberedelsesprogram, Seniorkraft, til bedriftsledere, senioransatte og tidligere ansatte (nå pensjonister) i private og offentlige virksomheter om hvordan forberede pensjonisttilværelsen og sikre at overgangen blir så «myk» og smidig som mulig. Programmet stimulerer også den enkelte eldre og bedriftsledere til økt engasjement i arbeidslivet samt i frivilligheten.