PROTOKOLL FRE LANDSMØTET 26. MAI 2021(Teamsmøte)

 

 • ÅPNING AV LANDSMØTET

Sentralstyrets leder Petter Schou ønsket velkommen til landsmøtet 2021.

 ELDREOMBUDETS HILSEN

Eldreombud Bente Lund Jacobsen presenterte sin organisasjons visjon, formål, arbeidsoppgaver og organisering

 • SAKER/AGENDA
 1. Godkjenning innkalling
 2. Navneopprop med beslutningsdyktighet (deltagerliste vedlagt)
 3. Valg av møte-leder
 4. Godkjenning av dagsorden, valg av tellekorps, referent og 2 til å signere protokoll sammen med møte-leder
 5. Godkjenning av forretnings-orden
 6. Årsberetning m/årsregnskap 2020 og revisjonsberetning
 7. Kontrollkomiteens beretning 2020
 8. Revisors honorar for 2020 og valg av revisor for 2021
 9. Budsjett 2021 og «veien videre»
 10. Seniorpolitisk Program 2021/23
 11. Medlemskontingent
 12. Driftsstøtte lokallag
 13. Innkomne forslag
 14. Valg av sentralstyre, valgkomite, kontrollkomite og representanter til Seniorenes fellesorganisasjon.

 

Avslutning (v/sentralstyreleder)

 

SAK NR. 1   GODKJENNING AV INNKALLINGEN                                                 

Vedtak:

 • Innkallingen ble godkjent.

SAK NR. 2   NAVNEOPPROP MED BESLUTNINGSDYKTIGHET                            

Vedtak:

 • Delegat- og frem-møtelisten (se vedlegg) og antall stemmer ble godkjent.
 • Landsmøtet 2021 ble vedtatt beslutningsdyktig.

 

SAK NR. 3   VALG AV MØTELEDER                                                                      

Vedtak:

 • Som møteleder ble valgt Stig Klingstedt.

SAK NR. 4   GODKJENNING AV DAGSORDEN, VALG AV TELLEKORPS, REFERENT OG PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN

Vedtak:

 • Dagsorden ble godkjent.
 • Som tellekorps ble valgt Ragnhild Frorud og Eva Henschien.
 • Som referent ble valgt Knut Chr. Høvik.
 • Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Siri Møllerud Melander og Gunnar Tveiten.

SAK NR. 5   GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN                                       

Vedtak

 • Forretningsorden ble godkjent.

SAK NR. 6   ÅRSBERETNING/ÅRSREGNSKSKAP 2020/REVISORS BERETNING

Møteleder «løp gjennom» hovedavsnittene i årsberetningen.

Generalsekretæren gikk gjennom og besvarte spørsmål knyttet til beretning og årsregnskap.

 

Vedtak:

 • Årsberetning og årsregnskap 2020 ble godkjent.
 • Sentralstyret ble innrømmet ansvarsfrihet.
 • Revisors beretning for 2020 ble tatt til etterretning.

 

SAK NR. 7   KONTROLLKOMITEENS BERETNING for 2020                                 

Kontrollkomiteens leder gikk gjennom komiteens beretning.

Vedtak:

 • Kontrollkomiteens beretning for 2020 ble tatt til etterretning.

SAK NR. 8   REVISORS HONORAR FOR 2020 OG VALG AV REVISOR                 

Vedtak:

 • Revisors honorar for 2020 dekkes etter regning.
 • Revisjonsselskapet BDO A/S ved ansvarlig partner, statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg, gjenvelges som revisor for ett år.

 

SAK NR. 9   BUDSJETT 2021 OG «VEIEN VIDERE»                                            

 

Generalsekretæren gikk gjennom budsjett 2021 og en skisse for «Veien videre».

 

Vedtak:

 • Budsjett 2021 ble tatt til etterretning.
 • Skissen for «Veien videre» ble tatt til etterretning.

SAK NR. 10 SENIOR POLITISK PROGRAM 2021 – 2023                                     

 Møteleder gikk gjennom punkt for punkt i kortversjonen av det utsendt programmet. Programmet settes løpende på dagsorden (hvert kvartal) i sentralstyret. Nye punkter blir etter behov tatt inn i programmet, «avsluttede punkter» tas ut av programmet, mens punkter som bør justeres vil bli endret.

Vedtak:

 • Programmets punkter tjener som Senior Norges seniorpolitiske arbeidsprogram for perioden 2021-2023.
 • Endringer/justeringer etter hver gjennomgang i sentralstyret orienteres om/informeres til lokallagene. Programmet inngår også som et viktig grunnlag for lokallagenes arbeid.

SAK NR. 11 MEDLEMSKONTINGENT                                                                   

Vedtak:

 • Medlemskontingenten for de ordinære medlemskapene 2021 opprettholdes og utgjør kr 390 (for enkeltmedlemmer) og kr 490 (for familiemedlemmer).
 • Sentralstyret har fullmakt til å fastlegge andre kontingentstørrelser som et ev. midlertidig / nødvendig tiltak for å kunne øke medlemsmassen.
 • Sentralstyret har fullmakt til å utvikle nye medlemskap i tillegg til dagens ordinære medlemskap, samt å prise slike nye medlemskap.

SAK NR. 12 DRIFTSSTØTTE TIL LOKALLAG                                                        

 Vedtektens punkt. 3-4 («ØKONOMI») sier:

 «Senior Norges økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten skal fordeles mellom hovedorganisasjonen og lokallagene. Landsmøtet vedtar en fordelingsnøkkel som gir alle deler av organisasjonen en begrenset sum til årlig drift. Utover dette avsetter Landsmøtet et beløp til finansiering av prosjekter. Lokallagene kan søke om tilskudd til konkrete prosjekter for seks måneder ad gangen – i desember for første halvår og før St. Hans for annet halvår. Søknaden skal være fulgt av en konkret prosjektplan og budsjett. Prosjektmidlene fordeles av Sentralstyret etter innstilling fra generalsekretæren. Etter avsluttet tidsperiode fremlegges regnskap for prosjektet».

 Vedtak:

 • For året 2021 avsettes kr 100.000 i tilskudd til lokallagene som forvaltes iht. vedtektenes punkt 3-4 (1. ledd – se ovenfor).
 • Lokallagene beholder selv midler som de selv skaffer.
 • BA5 (generalsekretær) kan om ønskelig fra lokallagene bistå lokallagsstyrene med å søke lokale/regionale prosjektmidler, men lokallagene må selv finne frem til og definere egnede prosjekter, samt gjøre re-search på tilskuddsmuligheter i deres respektive kommuner, fylkeskommuner og lokalt/regionalt næringsliv.

   SAK NR. 13 INNKOMNE FORSLAG                                                                      

 • Forslag fra Rogaland:

Rogaland presenterte følgende forslag fra Senior Norge Rogaland:

«For å ivareta god kvalitet i eldreomsorgen er det behov for sykepleiere med spesialutdanning innen aldring og eldreomsorg.  Slik spesialutdanning vil også være med å løfte statusen med å jobbe i eldreomsorgen. Sykepleiere med kompetanse inne geriatri, vil i større grad være motivert og i stand til i å iverksette de gjeldene føringer og retningslinjer som er utarbeidet for geriatri. De vil kunne være i forkant av utviklingen av gode kostnadseffektive løsninger som trengs i en situasjon der vi ikke klarer eller kan utdanne nok helsepersonell for å møte fremtidens utfordringer med en aldrende befolkning. For å løse denne utfordringer må det satses på kompetanse inne geriatri.

I dag er det opp til det enkelte utdanningssted å tilby videreutdanning i aldring og eldreomsorg (geriatri). Det er heller ikke noen sentrale føringer som setter krav til en spesialistutdanning for sykepleiere på dette området.  Dette mener vi må til for å møte de utfordringene vi har i fremtiden med en økende alder i befolkninger og økende behov i pleie og omsorgssektoren, dette gjelder spesielt i kommunene.

Vi ser at utdanningsinstitusjonene knytter videreutdanningen opp mot mastergrad studie, det er ikke realistisk og ønskelig at alle sykepleiere som ønsker å øke sin kompetanse må gå en hel mastergrad for å bli godkjent som spesialsykepleier. Videreutdanning i geriatri bør være modulbasert, slik at en kan kvalifisere seg som spesialsykepleier uten å måtte gå hele løpet om en mastergradsutdanning.  Det bør stilles forventning til hver høyskole og universitet at de i sitt nedslagsfelt tilbyr videreutdanning i geriatri og på slik måte legger til rette for en satsning på dette viktige fagområde. 

Vi mener at det må legges til rette for at sykepleiere kan få nødvendig økonomisk støtte lønn/stipend i utdanningsperioden slik at det blir mulig for flere å øke sine kunnskaper.  Det vil også øke statusen av eldreomsorgen dersom gode økonomiske ordninger for de som studere hadde blitt opprettet og var varige».

Vedtak:

Rogalands forslag tiltres av landsmøtet.

 

 • Forslag fra Asker og Bærum.

Styreleder i Asker og Bærum trakk lokallagets innsendte forslag om et hurtigarbeidende økonomi/organisasjonsutvalg som skal utarbeide en handlingsplan som sikrer Senior Norge tilstrekkelig økonomisk dekning og organisasjonsmessig kompetanse for fremtidige drift og utvikling (se forslag under pkt. 13.3).

 • Forslag fra Sentralstyret

Sentralstyrets leder presenterte følgende forslag om «landsmøtesak økonomi og organisasjon»:

«Det etableres et hurtigarbeidende økonomisk arbeidsutvalg («ØK AU») som innen utgangen av oktober 2021 skal legge frem en plan som sikrer Senior Norges fremtidige drift, tilhørende organisering og finansiering. Utvalget består av sentralstyreleder, ytterligere et medlem fra sentralstyret, én representant fra et av Senior Norges lokallag og generalsekretær. Sentralstyreleder skal lede utvalget og generalsekretær er også utvalgets sekretær. Utvalget står fritt til å hente inn ekstern hjelp med erfaring fra tilsvarende prosesser. Sentralstyret foreslår også at det avholdes et ekstraordinært landsmøte innen utgangen av oktober hvor planen fremlegges og drøftes.

Vedtak:

Landsmøtet tilsluttet seg forslaget. Fra sentralstyret deltar Siri Møllerud Melander. Fra lokallagene deltar Jon Rogstad (Asker og Bærum)

SAK NR. 14 VALG                                                                                                

 

Valgkomiteens leder presenterte komiteens innstilling til valg av sentralstyre, kontrollkomite og representanter til styret i Seniorenes fellesorganisasjon:

Vedtak:

 • Følgende personer velges til Sentralstyret:
  • Helge Gabrielsen (gjenvalg) som styremedlem.
  • Bodil Irene Bjørnaali Brattli velges som styremedlem.
  • Svenn Larsen velges som varamedlem.
 • Følgende personer velges til Kontrollkomiteen:
  • Gunnar Tveiten (leder).
  • Svein Sørlie (medlem).
  • Vinni Hestenes (medlem).
 • Styret i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)

Bakgrunn: Knut Chr. Høvik er i dag styreleder i denne organisasjonen og kan derved ikke representere Senior Norge i organisasjonens styre så lenge han innehar ledervervet i Sf. Gunnar Tveiten fortsetter derfor i Sf-styret inntil Sf får avholdt representant- skapsmøte 2021 og eventuelt velger ny leder (erstatning for Knut Chr. Høvik) og forretningsfører (erstatning for Senior Norge). Velges ny leder i Sf i kommende representantskapsmøte, så trer Knut Chr. Høvik ut av den posisjonen og inn i styret i Sf.og Gunnar Tveiten trer ut.

Følgende personer fra Senior Norge velges til styret i Seniorenes fellesorganisasjon (se kommentar nedenfor):

 • Audhild Freberg Iversen
 • Knut Chr. Høvik (se bakgrunns kapitelet ovenfor)

Sentralstyrets leder orienterte om at sentralstyret vil legge frem forslag til medlemmer av valgkomiteen i det ekstraordinære landsmøtet høsten 2021.

Vedtak

Landsmøtet tok sentralstyrets orientering til etterretning.

Oppsummering av valgene

Etter beslutninger i sak 14 består sentralstyret, kontrollkomiteen og styret i Seniorenes Fellesorganisasjon av følgende personer:

Organ                                                           Posisjon                 På valg i:

SENTRALSTYRET:         

 •           Petter Schou                                      Leder                     2022
 •          Bodil Irene Bjørnaali Brattli                Medlem                  2023
 •          Siri Møllerud Melander                     Medlem                  2022
 •          Marit Nybakk                                     Medlem                  2022
 •         Helge Gabrielsen                                Medlem                  2023
 •         Håvard Jernskau                                 Varamedlem           2023
 •         Svenn Larsen                                      Varamedlem           2023

KONTROLLKOMITE:      

 •           Gunnar Tveiten                                  Leder                      2023
 •           Svein Sørlie                                       Medlem                  2023
 •           Vinni Hestenes                                  Medlem                  2022
 •           Lars Aarnæs                                       Varamedlem           2022

 

SENIOR NORGES REPRESENTANTER TIL STYRET I SENIORENES FELLESORGANISASJON          (SF)            

 

 • Sentralstyreleder Petter Schou
 • Audhild Freberg Iversen
 • Gunnar Tveiten / Knut Chr. Høvik (se kommentar om bakgrunn på side 7)

 Samtlige beslutninger var enstemmige, og møtet ble avsluttet kl. 15:00.

 

Sentralstyreleder Petter Schou takket for et positivt landsmøte og ønsket alle vel hjem.

 

 

Oslo, ___, mai 2021

 

 

 

 

Stig Klingstedt                  Siri Møllerud Melander                 Gunnar Tveiten

Møteleder

 

 

 

 

Knut Chr. Høvik

Referent