PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I SENIOR NORGE 25. AUGUST 2021

 

Agenda:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av referent
 6. Redegjørelse for gjennomførte innsparingstiltak og konsekvenser av videre drift
 7. Redegjørelse for økonomisk status og prognose
 8. Innstilling fra oppnevnt økonomigruppe (oppnevnt på siste landsmøte)
 9. Sentralstyrets innstilling (til pkt. 8)
 10. Landsmøtets anbefalinger
 11. Nyvalg av styremedlemmer
 1. Velkommen

Sentralstyrets leder Petter Schou ønsket velkommen og gikk gjennom bakgrunnen for det ekstraordinære landsmøtet, arbeidet i det økonomiutvalget som ble nedsatt på det ordinære landsmøtet i mai 2021 for å vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for effektivisere kostnadsstrukturen og øke inntektene i Senior Norge.

 1. Godkjenning av innkallingen

Vedtak

 Med enkelte kommentarer ble innkallingen enstemmig vedtatt.

 1. Valg av møteleder

Sentralstyrets leder forslo Stig Klingstedt som møteleder.

Vedtak

Stig Klingstedt ble enstemmig valg som møteleder.

 1. Valg av tellekorps

Vedtak

Ragnhild Frorud og Eva Henschien ble enstemmig valgt som tellekorps.

 1. Valg av referent

Vedtak

Knut Chr. Høvik ble enstemmig valg som referent.

 1. Redegjørelse for gjennomførte innsparingstiltak og konsekvenser av

videre drift

Sentralstyrets leder Petter Schou gikk gjennom de ulike innsparingstiltakene som er utarbeidet og drøftet i økonomiutvalget og i sentralstyret. Leiekontrakten i BA5 er sagt opp med virkning fra 1. oktober 2021, og arbeidsavtalen med general- sekretæren avsluttes pr. 30. september 2021. I tillegg er det foretatt en rekke andre tiltak som samlet bør kunne bringe organisasjon inn i et langsiktig og tilfredsstillende økonomisk leie. Det er imidlertid en del usikkerheter som fortsatt må løses.

Vedtak

Landsmøtet tok informasjonen til etterretning og satt pris på det arbeidet som så langt er utført.

 1. Redegjørelse for økonomisk status og prognose

Generalsekretær Knut Chr. Høvik gjennomgikk regnskapet pr. 31. juli 2021 samt månedsprognosene for perioden august – desember 2021 herunder de forutsetninger som er lagt til grunn i prognosen. Går det som forutsatt vil året 2021 kunne gå ut i resultatmessig balanse med en positiv egenkapital.

Det fremkom ingen spørsmål til redegjørelsen.

Vedtak

Landsmøtet tok informasjonen til etterretning.

 1. Innstilling fra oppnevnt økonomiutvalg (oppnevnt på siste landsmøte)

Jon Rogstad orienterte pva av økonomiutvalget om det arbeidet utvalget har utført og de forslag utvalget innstiller på. Han presenterte hele utvalgets innstilling.

Utvalgets innstilling:

Ut fra situasjonen har Økonomiutvalget vurdert tre mulige løsninger.

 1. Avvikling med virkning fra 1. oktober 2021. Løsningen ble ikke anbefalt
 2. Styrt avvikling ved årsskifte 2021/2022 ble sett på som mulig alternativ
 3. Se på mulighetene for fortsatt drift utover 2022 betinget av at utestående krav lar seg dekke i forståelse med våre kreditorer. Ble anbefalt

Alternativ 2 og 3: Styrt avvikling etter et Landsmøtevedtak januar 2022.

Potensialet for fortsatt drift av organisasjonen kan være tilstede om prosessen mot styrt avvikling viser at utstående fordringer pr 31/12 2021 ikke er uoverkommelige og at det kan oppnås balanse i regnskapet 1. halvår 2022. For Økonomiutvalget synes dette å kunne være mulig. Det forutsettes imidlertid at utvalget har fått seg forelagt korrekte oversikter over fordringer, fullstendige regnskapet og solide prognoser.

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyrets leder Petter Schou orienterte Landsmøtet om at sentralstyret tilslutter seg økonomiutvalgets innstilling, og presiserte at driften de kommende 5 måneder som er igjen av 2021 vil være avgjørende. Sentralstyret har imidlertid tro på at situasjonen skal kunne la seg løse gjennom de tiltak som nå er iverksatt og de planer som foreligger og er redegjort for ovenfor.

Landsmøtets syn

Landsmøtets delegater uttrykte tilfredshet med et arbeidet som er nedlagt siden landsmøtet i mai 2021 mht å avklare organisasjonen fremtid og iverksette nødvendige tiltak og de planer som er utviklet.

Landsmøtets vedtak

Landsmøtet vedtok å fortsette driften på det grunnlaget Sentralstyret har lagt for reduserte driftskostnader i sentraladministrasjon (del 3 i Økonomiutvalgets innstilling)

Senior Norges økonomiske bæreevne tas opp til vurdering som egen sak i ordinært Landsmøte 2022. (Del 2 i Økonomiutvalgets innstilling)

Nyvalg av styremedlemmer

Det fremkom ingen forslag til nye styremedlemmer av sentralstyret og det nå-sittende sentralstyret fortsetter frem til neste landsmøte bestående av: Petter Schou (leder), Helge Gabrielsen (medlem), Marit Nybakk (medlem), Siri Melander Møllerud medlem) og Håvard Jernskau (medlem).

Avslutning

Sentralstyrets leder Petter Schou oppsummerte landsmøtet som positivt og takket for tilliten til å fortsette driften iht ovennevnte forslag.

Møtet ble avsluttet kl. 14:30.

 

Håvard Jernskau                                                     Helge Gabrielsen

Delegat Senior Norge Lillestrøm                                Delegat Senior Norge Rogaland