NOU 2020:6 Frie og hemmelige valg – høringsinnspill fra Senior Norge

Senior Norge ønsker å komme med følgende høringsuttalelse. Vi knytter omtalen til de ulike kapitlene i utredningen.

Kap. 5. Valgordning ved stortingsvalg

Senior Norge støtter utvalgets flertall for å innføre en ordning som gir en jevnere fordeling av mandater mellom små og store valgdistrikter.

Senior Norge støtter også flertallets ønske om å bevare de samme valgdistriktene ved stortingsvalg som i dag – 19 valgdistrikter. Dette vil bidra til en jevnere fordeling av representanter fra de største fylkene slik at alle deler av fylket blir representert.

Kap. 7. Personvalg

Senior Norge ser positivt på at utvalget ønsker å harmonisere de ulike valgordningene. Det betyr støtte til flertallets syn når det gjelder å bruke kommunevalgordningen også ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. På den måten kan den enkelte velger i noe større grad enn i dag påvirke hvem som skal velges. Samtidig vil Senior Norge peke på at partiene har meget stor innflytelse på hvem som skal velges selv med en metode for personvalg. Nominasjonsprosessen bestemmer fremdeles i meget stor grad utfallet for den enkelte kandidat.

Kap. 9. Stemmerett

Senior Norge er ikke enig i at stemmerettsalderen skal senkes til 16 år. Stemmerett bør knyttes til myndighetsalderen.

Senior Norge vil fraråde at nordmenn bosatt i utlandet skal gis stemmerett. Stemmeretten ved stortingsvalg bør også i fremtiden bero på statsborgerskap og at vedkommende er bosatt i Norge.

Kap. 12. Bruk av teknologi i valggjennomføringen

Senior Norge er enig i at elektroniske valg ikke bør innføres på det nåværende tidspunkt.

Senior Norge støtter innføring av elektroniske valgkort. Vi vil likevel peke på at det er mange som ikke har reservert seg mot å få informasjon over nettet, men som heller ikke er i stand til å finne eventuelle elektroniske valgkort som er sendt av valgmyndighetene. Det er derfor viktig at denne gruppen sikres deltakelse i valg.

Senior Norge vil peke på at eldre som oppholder seg på sykehjem eller omsorgsboliger ikke alltid har tilgang på internett og dermed vil ha problemer med å finne valgkortene dersom de sendes elektronisk.

Kap. 10. Legitimasjonsplikt

Senior Norge er enig i utvalgets forslag om å skjerpe legitimasjonsplikten. Samtidig går vi ut fra at nåværende ordning med at tilsatte ved institusjoner kan bekrefte identiteten til stemmegiverne ved valg i institusjonen.

Kap. 16. Tilgjengelighet og tilrettelegging

Senior Norge er enig med utvalget i at en velger selv må kunne utpeke hvem som skal bistå i valgavlukket dersom assistanse er nødvendig. Alle må sikres en verdig måte å avgi stemme, uavhengig funksjonsevne.

Det er også viktig at velgere som ikke har mulighet til å komme til valglokalet gis mulighet til ambulerende stemming. Kommunene bør tilrettelegge dette mest mulig slik at alle stemmeberettigede sikres muligheten til å avgi sin stemme.

Kap. 17. Stemming, prøving og opptelling

Ved inndeling i stemmekretser er det viktig at stemmekretsene ikke blir altfor store. Helst bør det være mulig å nå stemmelokalene ved å gå, eller det må være gode kommunikasjoner. Senior Norge støtter forslaget om å lovregulere kommunens plikt til å ta særlig hensyn til reiseavstander og transporttilbud når stemmekretsene fastlegges.