Midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat)

Senior Norge takker for anledningen til å gi vår uttalelse til forslaget. Et koronasertifikat har etter vår oppfatning betydning for at den enkelte på en korrekt måte skal kunne dokumentere sin status med hensyn til mulig smittespredning. Den eventuelle økte friheten som kan følge av oppvisning av et gyldig koronasertifikat må ha hjemmel i smittevernloven med forskrifter. Det vil være viktig for den enkelte og kanskje spesielt for eldre at de etter å ha blitt vaksinert eller har vært smittet av Covid-19 kan slippe de strenge tiltakene for å hindre smittespredning som følger av de generelle reglene. Vi støtter altså at man innfører en ordning med koronasertifikater slik at man får en sikker dokumentasjon av den enkeltes status med hensyn til immunitet mot korona.

Senior Norge støtter også at reglene om koronasertifikat samordnes med EUs regelverk. Det vil være uheldig om Norge skulle nekte sine borgere som er fullvaksinerte eller har hatt konstatert Covi-19-smitte fra å reise til EØS-landene og tilsvarende borgere i de andre EØS-landene å reise in i Norge. I hvilken utstrekning koronasertifikatet skal brukes internt i Norge må vurderes nøye og forslag til forskrifter om dette bør sendes på høring slik at vi får anledning til å uttale oss om forslagene.

Departementet har bedt høringsinstansene om å uttale seg om negativ test bør sidestilles med vaksinasjon og gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat. Senior Norge mener at også dette bør inngå i et koronasertifikat, men det forutsetter at testingen holder tilstrekkelig kvalitet. Inkludering av testresultat for personer som ikke er vaksinert eller har hatt Covid-19 vil medføre en enklere dokumentasjon i de tilfeller der for eksempel et flyselskap krever gjennomført test før man får gå om bord.