Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Portforbud er et svært inngripende tiltak – selv i en pandemisituasjon. Vi i Senior Norge er selvsagt klar over at dette har blitt benyttet, og også er i bruk i dag i enkelte land for å begrense Covid19- pandemien. Man kan også ha en viss forståelse for at noen regjeringer ønsker dette som en siste utvei om smitten er helt ute av kontroll.

Mot dette taler at en hjemmel for å innføre portforbud ikke er et egnet «verktøy» i et demokrati med høy grad av tillit mellom innbyggere og styresmakter.

Mange «koronatiltak» til nå har også vært svært begrensende for vår personlige frihet, men å nekte innbyggerne å forlate eget hjem på bestemte tider, er å gå betydelig lenger og har i tillegg ifølge Folkehelseinstituttet liten tilleggseffekt, siden vi alle har vært svært flinke til å etterleve myndighetenes råd om å begrense sosial kontakt.

Av høringsbrevet fremgår det at regjeringen selv skal få myndighet til å innføre portforbudet, men at Stortinget så kan oppheve forbudet etter én uke. Det betyr at Stortinget må vurdere et slikt vedtak på bakgrunn av den dokumentasjon som Regjeringen skal sende over til Stortinget samtidig med innføringen av et eventuelt portforbud.

Om det virkelig skulle bli nødvendig med et så inngripende tiltak, må det være landets øverste myndighet, dvs. Stortinget på forslag fra Kongen i Statsråd, som må vedta en slik hastelov.

Erfaringsmessig kan dette gjøres i løpet av få dager, og vil ikke bety noen vesentlig forsinkelse.

Når det gjelder eldre, vil et portforbud bare ha negative konsekvenser.

Selv om de på 55+ kanskje ikke er de som oftest forlater eget hjem på kveld og natt, er svært mange aleneboende og den isolasjon mange føler med dagens innskrenkninger, vil bare bli ytterligere forsterket.

Konklusjonen fra Senior Norge er altså at

1)      Det bør ikke vedtas en egen lovhjemmel som «ved behov» tillater portforbud i Norge

2)      I en eventuell akuttsituasjon, hvor smitten er ute av kontroll og vår helseberedskap er overskredet, bør Stortinget gi en begrenset hjemmel for portforbud som kun gjelder for den aktuelle Covid19-pandemien.