Forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

Arbeids- og sosialdepartementets høringsutkast følger opp Stortingets vedtak våren 2021 om å gå over til å regulere utbetalte pensjoner i samsvar med gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen. (Innst. S 221 S, jfr. Dok. 8:53 for 2020-2021). Prinsippet skal sikre at landets pensjonister ikke taper i kjøpekraft så lenge lønnsmottakerne ikke gjør det.

Senior Norge har over lang tid hevdet at underreguleringen bør sløyfes. Som subsidiær løsning har organisasjonen bedt om at man velger den modell for regulering som Pensjonskommisjonen i sin tid foreslo. Underregulering med 0,75 prosent er vanskelig å forklare for vanlige folk. Senior Norge er glad for at Stortinget så tydelig begrunnet og vedtok at prinsippet om gjennomsnitt mellom pris- og lønnsvekst skal ligge til grunn for de årlige pensjonsreguleringene, til erstatning for det tidligere prinsippet om lønnsutvikling minus 0,75 prosent. Vi viser også til Hurdalsplattformen der regjeringen har uttalt at den Regulere pensjonene basert på det reelle gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. Senior Norge gir således sin tilslutning til forslaget i høringsutkastet.

Høringsutkastets hovedbegrunnelse for forslaget er å følge opp Stortingets vedtak. Det er jo selvsagt. Ut over dette er det svært liten begrunnelse for realiteten i forslaget. Tvert om er teksten preget av begrunnelse for det tidligere prinsippet lønnsvekst minus 0.75 prosent. Senior Norge forutsetter at begrunnelsene for forslaget som senere skal legges fram for Stortinget endres betydelig, slik at det begrunner langt bedre det forslaget som legges fram.

Departementet legger mesteparten av sin «begrunnelse» og størst vekt på at den av Stortinget avviste reguleringsmåten om årlig lønnsvekst minus 0,75 prosent «har store systemmessige fordeler, samtidig som den forventningsvis over tid vil gi samme resultat som regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.» (Sitat fra høringsutkastet side 5 og flere andre steder).

De «systemmessige fordelene» går i korthet ut på at nåverdien av utbetalingen fra en gitt pensjonsopptjening blir uavhengig av når pensjonen tas ut, når dette kombineres med levealdersjustering av opptjent pensjon. Dette er etter Senior Norges oppfatning et veldig teknisk moment, med liten reell betydning. Pensjonsevalueringsutvalget kan eventuelt vurdere dette nærmere. Vi har blant annet svært liten tro på at lønns- og prisregulering av utbetalt pensjon vil kunne føre til «strategiske valg» av pensjoneringstidspunkt. Noe også høringsutkastet er inne på (side 21 og 29). Det gir heller ingen garanti for at de to reguleringsprinsippene over tid vil gi det samme resultat.

Det vesentlige må være å sikre at pensjonistene ikke går ned i kjøpekraft så lenge lønnstakere ikke gjør det. Slik som Stortinget har begrunnet det, og som Senior Norge er glad for og enig i. Begrunnelsene for forslaget må endres i samsvar med dette.