Eldreråd i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune ble etablert 1.1.2020 hvor Skedsmo, Fet og Sørum inngikk i den nye kommunen. Eldrerådet ble etablert med representanter fra disse kommunene. Håvard Jernskau Senior Norge Lillestrøm er en av de folkevalgte medlemmene. Lillestrøm kommune er nå Norges 9 største kommune med ca 86.000 innbyggere.  Leder eldrerådet er Bente Moen Torgersen. Håvard Jernskau er Senior Norges representant i rådet.

Eldrerådets prioriteringer i 2020

 • Kvaliteten på tilbudene som gis til eldre i Lillestrøm Kommune
 • Pårørendes situasjon

«Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Lillestrøm kommune er godt i gang og Eldrerådet i Lillestrøm har oppnevnt seg selv til å være vaktbikkje for arbeidet.

Eldrerådets møter og aktiviteter i 2020

Eldrerådet har i 2020 hatt 8 møter, og har behandlet 27 politiske saker.

I tillegg til de politiske sakene har eldrerådet i sine møter hatt en rekke orienteringer og presentasjoner fra administrasjonen:

 • Hjemmetjenesten – orientering om hjemmetjenesten
 • Orientering om reformen «Leve hele livet».
 • Orientering om prosess for strategi Helse og mestring (politisk sak i august) og om Covid-19 situasjonen i kommunen.
 • Orientering om oppmøtelegevakt Sørumsand.
 • Orientering om forslag om lokal høring – forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.
 • Foredrag/informasjon om matlaging og ernæring for eldre.

Møter Teams

På grunn av koronasituasjonen er flere møter i 2020 gjennomført på Teams, og rådet har fått utdelt Ipads og opplæring i dette.

Nyhetsbrev

Eldrerådet har sendt ut to nyhetsbrev til lag, foreninger, politikere og administrasjon. Mange foreninger har sendt nyhetsbrevet ut til de medlemmer som har epost. Det har kommet en rekke positive tilbakemeldinger.

Deltagelse i følgende kommunale arbeidsgrupper

Eldrerådets medlemmer deltar i en rekke arbeidsgrupper i Lillestrøm Kommune:

 • Kultur dagene i Lillestrøm Kommune
 • Styringsgruppen for Tjenesteutvikling og velferdsteknologi/Leve hele livet:
 • Demensvennlig samfunn
 • Sørum sykehjem
 • Sørum legevakt
 • Styret i Stiftelsen Livsglede for eldre/Gule Engler.

Eldredagen

Eldrerådet har vært på besøk i 8 pensjonistforeninger i anledning Eldredagen. Eldrerådet og kommunens tilbud til eldre ble presentert.  Det var populært at vi kom, og det var mange spørsmål. Det er nyttig for Eldrerådet å være på besøk i Pensjonistforeninger.

Eldrerådet har hatt 9 redaksjonelle omtaler/leserinnlegg i Romerikes Blad

Eldrerådet har ikke deltatt i fysiske konferanser, men flere av medlemmene har deltatt i digitale konferanser om Velferdsteknologi/ Leve hele Livet mm.

Deltagelse oppgaveutvalg «Aldersvennlig samfunn» i Lillestrøm Kommune

Oppgaveutvalget setter seg inn i de delene av stortingsmeldingen som omhandler aldersvennlige samfunn.

Oppgaveutvalget skal komme med forslag til hvordan kommunen kan styrke innsatsen innenfor hvert av de fem deltemaene som aldersvennlige samfunn er delt opp i:

 • Planlegge egen alderdom
 • Eldrestyrt planlegging
 • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
 • Partnerskap på tvers av sektorer
 • Seniorressursen

Sammensetning av oppgaveutvalget

Oppgaveutvalget settes sammen av 10 innbyggere og 5 politikere valgt fra kommunestyret og/eller hovedutvalg.

Håvard Jernskau Senior Norge Lillestrøm er valg inn som politiker.

Anne-Britt Dragland og Eva Ek begge medlemmer av Senior Norge Lillestrøm er valg inn fra Lillestrøm kommunes innbyggere.

Tidsplan

Utvalget skal levere rapport til kommunedirektøren innen utløpet av juni 2021.