Brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv – også for seniorer

Senior Norge har med interesse merket seg mange positive signaler i Hurdalsplattformen hva gjelder «arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv» (s 46-47) og andre steder i regjeringsplattformen. Det er imidlertid ikke nevnt noe spesielt om seniorer og eldre i arbeidslivet. Riktignok kan en del programpunkter også ha betydning for seniorer og eldre. Senior Norge vil derfor gjerne bidra med innspill som mer direkte kan ha betydning for seniorer i arbeidslivet. Det gjelder bl.a. spørsmål om øvre aldersgrenser for oppsigelsesvern, om omstillinger, nedbemanninger og utstøting fra arbeidslivet, om livslang læring og om kombinasjon av trygd/pensjon og arbeid. Vi drøfter gjerne dette nærmere med arbeids- og sosialministeren

Øvre aldergrenser for oppsigelsesvern

Sysselsettingsutvalgets flertall har bl.a. foreslått å reversere den øvre aldersgrensen for oppsigelsesvern i privat sektor fra 72 til 70 år, og ikke øke den tilsvarende fra 70 til 72 år i offentlig sektor (NOU 2021: 2 kap 10). Flertallet foreslo isteden at det blir større adgang til individuelle unntak fra disse aldergrensene, og at bedriftsinterne aldergrenser på 70 år dermed kan fases ut.

Senior Norge synes at dette er dårlige og svakt begrunnete forslag. Det gjelder samtidig også regjeringens tilbaketrekking av den forrige regjeringens forslag om å øke aldergrensen i offentlig sektor fra 70 til 72 år. (Meld. St. 7 for 2021-2022). Det er ikke hold i en vanlig forestilling om at eldre arbeidstakere rundt 70 år har lavere arbeidsprestasjoner enn yngre. [1] Vi viser også til Senior Norges høringsuttalelse til Sysselsettingsutvalgets sluttrapport for nærmere omtale og begrunnelser.

Senior Norge mener prinsipielt at slik avgrensing av det alminnelige oppsigelsesvernet er aldersdiskriminerende, og derfor bør bort på sikt. En høyere aldergrense er i pakt med pensjonsreformen og gir et signal om at også eldre er ønsket i arbeidslivet. Det motsatte gir et negativt signal. En begrunnelse om risiko for uverdige og konfliktfylte avganger i arbeidslivet mener vi også er dårlig. Det er et lederansvar å forebygge og håndtere slikt for alle ansattes uansett alder, i samråd med den enkelte og tillitsvalgte. Vi er imidlertid enige med sysselsettingsutvalget i at andre virkemidler og tiltak kan være vel så viktige som aldersgrensene, bl.a. for at flere i 60-årene kan fortsette flere år i arbeid. Dette drøfter vi også gjerne nærmere.

Omstilling, nedbemanning og utstøting i arbeidslivet

Nærings- og arbeidslivet står oppe i og overfor store og viktige omstillinger, og vi synes at Hurdalsplattformen i hovedsak angir offensive og gode strategier for å møte dette. På ett område ser vi likevel i Senior Norge at det mangler en god politikk. Vi etterlyser en proaktiv politikk for å forebygge og håndtere uønsket utstøting fra arbeidslivet som følge av slike omstillinger, nedleggelser og nedbemanninger.  Alt for mange seniorer skyves for tidlig ut av arbeidslivet via langtids ledighet, eller arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Seniorer møter ofte stengte dører over til ny jobb i slike situasjoner. Vi oppfordrer arbeids- og sosialministeren til å ta tak i dette.

Senior Norge etterlyser en samlet strategi som retter seg både mot tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. En slik strategi bør kunne målrettes og skreddersys bl.a. mot utsatte unge så vel som eldre arbeidstakere. En tidligere, bedre og mer individuelt tilpasset karriereveiledning kan være et egnet virkemiddel, f.eks. i et nært samarbeid eller kompaniskap mellom de fylkesvise karrieresentrene og arbeidslivstjenestene i Nav.  Vi viser også til gode erfaringer og resultater i Sverige med å gå tidlig inn med målrettet og profesjonell bistand til virksomheter og ansatte som står overfor store omstillinger og nedbemanninger. I Sverige har man også gode erfaringer og resultater med reduserte arbeidsgiveravgifter for bedrifter som ansetter langtids ledige, gradert etter arbeidssøkerens alder og ledighetens varighet.

Kompetansereform for livslang læring

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet og legge fram en langtidsplan for livslang læring.  Sysselsettingsutvalget tilrår at dette utvikles i et samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner og partene i arbeidslivet.  Dette er lovende.

Senior Norge tenker at en slik kompetansereform for livslang læring bør utvikles mest mulig jordnært og konkret i bransjevise programmer. Her er det samtidig viktig å ta hensyn til bl.a. seniorenes situasjon, erfaringer og preferanser. Opplæringsprogram må være jobbrelevant og fleksibelt, også for eldre arbeidstakere. Seniorer er nok mer selektive enn yngre i hva slags opplæringstilbud de finner jobbrelevante nok for dem. Senior Norge slutter seg dessuten til Sysselsettingsutvalgets forslag om å etablere et system for registrering og vurdering av realkompetanse basert på arbeidslivserfaring.

Kombinasjon av trygd/pensjon og arbeid

Regjeringen vil øke bruken av ordninger som gjør det lettere og kombinere trygd og arbeid, og innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av attføringspenger og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe gis en aktivitetsgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. 

Senior Norge ønsker dette velkommen. Hva vi ikke trenger er flere isolerte trygdetekniske innstramminger som gjør livet enda vanskeligere for folk som sliter. De har ofte gått under det til dels misvisende navnet «arbeidslinja». En vellykket arbeidslinje er derimot som nevnt avhengig av et samordnet sett av aktive virkemidler både på tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Et eksempel på dårlig «arbeidslinjetiltak» er den forrige regjeringens forslag til endrete regler for avkortning av uføretrygd mot arbeidsinntekt (Prop. 4 L for 2021-2022).

Senior Norge har ingen tro på at slike isolerte trygdeinnstramminger kan bidra til å få flere i arbeid eller jobbe noe mer. De bidrar bare til lavere inntekt og vanskeligere liv for folk som allerede har det trangt. Vi viser til vår uttalelse til høringsutkastet datert 28. august i år, og tilrår at dette forslaget trekkes tilbake eller avvises.

Vennlig hilsen

 

 

Jon Rogstad

Daglig leder

Senior Norge

[1] Herlofsson, Hellevik, Frøyland, Somem og Aagaard Terjesen (2020: Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer og nye muligheter? NOVA Rapport nr 6/2020, OsloMet.