Vil Pensjonistforbundet diskriminere pensjonister?

Tilsvar til formannen i Pensjonistforbundets leserbrev 05.03.2020 av Torbjørn Vasstveit, medlem av Senior Norge

I fylkesleder Kjell Erfjords leserbrev i Aftenbladet 05.03.2020 er det en sammenblanding av likt og ulikt og direkte misvisende påstander og uklare tanker om pensjonistenes rettigheter.

Minstepensjonen er en pensjonsordning for de som ikke har tjent opp rettigheter i folketrygden. Dette gjelder hovedsakelig personer som enten ikke har vært i arbeid eller bare har hatt mindre deltidsjobber eller kortvarige jobber. Etter hvert vil det bli færre minstepensjonister

Det er flott at samfunnet likevel gir pensjon, og vi har utvilsomt råd til å gi disse en vesentlig høyere pensjon – i alle fall om vi andre i samfunnet ville være villige til å redusere noe på våre krav.

Minstepensjonen bestemmes hvert år av Stortinget gjennom økningen i G (grunnbeløpet). Økningene er vanligvis større enn lønnsutviklingen. I tillegg har det de siste åra vært en rekke påplussinger utover dette.

For alle oss andre blir pensjonen beregnet på grunnlag av opptjening, dvs. «innskudd» i den enkeltes pensjonsbeholdning. Men det er begrensning mht, hvor mye inntekt som gir pensjonspoeng, dvs. at det allerede er foretatt en sosial utjamning. Så er skatten progressiv, dvs. en ytterligere sosial utjamning.

Pensjonsreformen fra 01.01.2012 som alle partier unntatt Frp står bak, er en balansegang mellom ulike hensyn, bl.a. hvor mye familien Norge har råd til i framtidige pensjoner. Og uten tvil – Norge har et av verdens beste pensjonssystemer – og som takket være «Statens Pensjonsfond Utland» har bærekraft i seg for å kunne holde i framtida.

Forhandlingsrett: Pensjonistforbundet (PF) vil som eneste kjente organisasjon for å ivareta pensjonistenes rettigheter, ha forhandlingsrett. Hva er det PF vil forhandle om? Minstepensjonen fastsettes av det øverste folkevalgte organ – Stortinget. Dvs. at innsats for økning av minstepensjonen bør skje gjennom nettopp overfor Stortinget. Pensjonene ellers utbetales på grunnlag av opptjente rettigheter ihht. Pensjonsreformen, så også her må innsatsen rettes mot Stortinget om en ønsker endringer.

Alle andre organisasjoner vil ha seg frabedt at Pensjonistforbundet skal forhandle bort lovfestede rettigheter. Dvs. at vi ønsker ikke at PF skal få drive diskriminering av ca. 700.000 pensjonister ved å foreta en egen sosial utjamning utover det som folkevalgte i Stortinget foretar?

Men hva er det PF egentlig mener – det er jo slik at det som er uklart tenkt også blir også uklart sagt!

Hvorfor ikke heller gå løs på den urimelige straffeskatten som gifte og samboende rammes av. Er det misunnelse som ligger bak at disse ikke skal få pensjon på grunnlag av opptjente pensjonsrettigheter?