Statsbudsjettet – ingen bedring for oss eldre?

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i Stortinget den 7. oktober.  Den varsler ganske optimistiske fremtidsutsikter med 4,4 prosents vekst i BNP og vekst i det private konsumet med 7,8 prosent. Samtidig regner den med en negativ reallønnsutvikling med 1,3 prosents nedgang. Det betyr at pensjonistene igjen må belage seg på en vesentlig nedgang i kjøpekraft. For å bøte på det kunne Regjeringen ha foreslått at underreguleringen fjernes eller i alle fall endres til gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Det gjorde ikke Regjeringen. Senior Norge beklager dette sterkt, og vil fortsette å kjempe for en endring.

Skatten blir uendret med 22 prosent på inntektene med trinnskatt fra 184 800 kroner. Trinnskaten er foreslått redusert med 0,2 prosent på trinn 1 og 2, altså for inntekter opp til 651 250 kroner.

Trygdeavgiften blir uendret for pensjon og foreslås å fremdeles være 5,1 prosent.

Minstefradraget for pensjoner er økt med knappe én prosent og foreslås bli 32 prosent med et tak på 88 700 kroner. Tilsvarende er minstefradraget for lønnsinntekter økt med knappe en prosent med et tak på 106 750 kroner.

Regjeringen foreslår bevilgninger til 1000 nye heldøgns plasser på sykehjem eller omsorgsboliger. Det er opp til kommunene å velge mellom de to kategoriene.

Frikort 1 og 2 slås sammen til ett frikort som gjelder både for legebesøk, fysioterapi og alle de andre tjenestene som de to frikortene hittil ha dekket. Taket for det nye frikortet er satt til 3 183 kroner som er 1453 kroner lavere enn om man hadde brukt begge kortene fullt ut. De som bare når taket på det ene kortet taper på omleggingen.